Nortura i Bondebladet uke 44/2021

 

Vil øke andel SPF-gris i Nortura

Nortura har et mål om å øke andelen SPF-gris blant våre produsenter. Dette for å bedre produsentøkonomien, bruke mindre antibiotika og bedre klimaregnskapet for norsk gris.

Smågris

Ei samla norsk svinenæring har satt seg ambisiøse mål om å øke andelen SPF-gris. I Nortura ser vi nå tendensen til at flere legger om til SPF på eget initiativ, mot at man tidligere sanerte i forbindelse med oppgraderinger i fjøset eller av andre årsaker tømte besetningen for dyr.

Nortura ønsker å legge til rette for produsenter som ønsker omlegging. Vi har rådgivere og veterinærer som hjelpe med å regne på nedbetalingstid av investeringen og planlegge en eventuell sanering.

SPF står for spesifikk patogenfri og er den høyeste helsestatusen ei svinebesetning kan ha i Norge. Grisene prøvetas jevnlig og er fri for enkelte smittestoffer. I Norge er det smittestoffene som kan gi skabb, smittsom grisehoste, smittsom lunge- og brysthinnebetennelse, svinedysenteri og nysesjuke, som besetningene skal være frie for.

Friheten fra disse sykdommene gjør at grisen vokser fortere og har et mindre fôrforbruk sammenlignet med konvensjonell gris som får tilsvarende stell. Framforingstida blir kortere og det er mindre behandling av syk gris.

Se mer i egen sak

Status SPF i Nortura

Den første SPF-besetningen i Norge ble etablert i Trøndelag i 1997 på initiativ fra Norsvin. I Nortura var det HT-veterinær Oddbjørn Kjelvik som ivret mest for SPF-grisen og var med på å bygge opp flere SPF kombinertbesetinger i Trøndelag i tiden etterpå.

Tidlig på 2000 tallet ble det etablert mange nye SPF-besetninger på Helgeland, men da i hovedsak som rene smågrisproduserende besetninger og slaktegrisbesetninger. Per i dag er over 50 % av grisen som produseres i Nordland SPF, og et pågående SPF-prosjekt ser ut til å bidra til at mange av de resterende konverterer løpet av noen år.

Flaskehalsen er å sørge for tilgang på gode avlsdyr ved en sanering.

I Nordland har alle avlsbesetningene sanert over til SPF-gris. I Agder har en purkering sanert i sommer slik at mye av grisen i Agder vil være SPF i tiden framover.

I region Øst og i Vest har flere avlsbesetinger sanert og gjør at vi etter hvert er i posisjon for å kunne levere SPF avlsdyr til besetninger som vil sanere i disse områdene.

 


 

Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2022

Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2021 planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022.  Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

Prisløype storfe:

 • Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 1,60 kr/kg
 • Mandag 28. februar (uke 9): Engrospris ned 1,20 kr/kg 
 • Mandag 28. mars (uke 13): Engrospris opp 1,30 kr/kg  
 • Mandag 18. april (uke 16): Engrospris opp 1,30 kr/kg
 • Mandag 2. mai (uke 18): Engrospris opp 1,30 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2022 som vil være 2,50 kr/kg høyere enn for 2. halvår 2021.

Prisløype gris:

 • Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 1,10 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2022 som vil være 1,00 kr/kg høyere enn for 2. halvår 2021.

Prisløype lam:

 • Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 2,00 kr/kg
 • Mandag 31. januar (uke 5): Engrospris opp 2,00 kr/kg
 • Mandag 28. februar (uke 9): Engrospris opp 1,80 kr/kg
 • Mandag 30. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2022 som vil være 2,60 kr/kg høyere enn for 2. halvår 2021.

Prisløype sau:

 • Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 5,00 kr/kg

Prisløype for lam, sau og vær inklusive grunntilskudd og forslag til omsetningsavgift er lagt ut på medlem.nortura.no/smaafe.

Prisløype egg:

 • Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg

Hvordan blir avregningsprisen

Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom. Vi kommer tilbake til endelige oversikter på medlem.nortura.no når det er klart.

 


 

Husk å bestille returmerker

Fra høsten 2020 ble det nye rutiner for kjøp og utsending av retur-, øko- og slakterimerker. Du bestiller dine returmerker direkte fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill samtidig med de vanlige øremerkene så sparer du porto!

Returmerker

Bestill retur-, øko- og slakterimerker når du bestiller de ordinære øremerkene til lamma dine, så unngår du ekstra portokostnader. Sørg for at du bestiller nok returmerker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange.

Du bestiller merkene dine direkte fra produsenten, OS ID, i nettbutikken på www.osid.no, og de sender også merkene ut til deg.

Årets merkekampanje starter som vanlig 1. november, med første rabattfrist 22. november.

 


 

Pilot på ny løsning for livdyrformidling av gris

Nå er vi klare til å ta i bruk ny løsning for livdyrformidling av gris! Siden løsningen tar i bruk mange nye digitale prosesser, ønsker prosjektet å begynne med en mindre del av landet for å kunne sikre en trygg utrulling. Aller først lanseres løsningen som en pilot i tilførselsområde Vest.

For resten av landet blir løsningen tilgjengelig utover høsten/vinteren. 

Opplysninger om purkesalg hentes direkte fra Ingris til Min Side. Oppdaterte kontroller, inkludert vaksineinformasjon, og registre er altså svært viktig for at løsningen skal fungere best mulig. Det er også viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert i Min Side.

Vi gleder oss til å kunne tilby en mye bedre tjeneste innen livdyrformidling, både for bonde og Nortura ansatte. 

Nærmere informasjon sendes ut til brukerne på e-post, samt på medlem.nortura.no/gris.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4 600 storfe uke 44 og dekningsgraden er 100 prosent. Det er åpnet for import. 

Det slaktes i overkant av 17 000 gris som gir en dekningsgrad på 76 prosent. Det er åpnet for import. 

På småfe er dekningen 72 % på sau og 109 % på lam uke 44. 

Eggmarkedet er i rimelig god balanse med bare litt underdekning. Førtidsslaktingen er avsluttet, og egglageret som råvare for eggprodukter er sterkt minkende.

 


 

Pris

Ingen endringer denne uken.