Nortura i Bondebladet uke 47/2021

 

Høyere markedsdekning av norskprodusert kjøtt i 2022

Sammenlignet med prognosen fra september er salget av storfe og svin noe oppjustert i 2021. Det forventes en økning av behovet for helt slakt også noe inn i 1. tertial 2022 for å fylle opp lagre i verdikjeden. Situasjonen er uforutsigbar, men vi har i prognosen for 2022 forutsatt at grensehandel og reiseaktivitet vender tilbake til det tilnærmet normale. Hvis dette ikke slår til, vil det innenlandske salget av kjøtt bli høyere. En eventuell underdekning vil da bli dekket opp med import.

Prognose 2022 – per november 2021

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

90 100

103

9 000

99 900

91

-  700

Lam

19 000

100

606

19 000

91

 700

Sau

4 800

95

200

4 800

91

200

Gris

134 200

99

1 800

134 200

90

1 800

Egg  

66 700

102

600

66 100

100

1 200

For prognosetabell 2021, se våre nettsider.

Gris

Det er tilførsler av relativt tung norsk gris nå, og det blir stimulert til å slakte flest mulig inn mot jul. I tillegg er det nødvendig med reduserte tollsatser for å supplere med import av hel gris og ribbe for å dekke behovet. Det er dermed lagt til rette for at bransjen skal ha tilgang til tilstrekkelig med råvarer både av ribbe og annen gris inn mot jul.

For året 2021 sett under ett ventes en samlet underdekning på om lag 11 000 tonn, etter at importkvotene på fersk og noe frossen gris er tatt inn. Under forutsetning av normale tilstander i samfunnet, prognoseres det for 2022 et overskudd på om lag 1 800 tonn i svinemarkedet. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe på 1 050 tonn forutsettes å komme inn. Dette inkluderer også de nye kvotene fra Storbritannia.

For 2022 forutsettes det i prognosen uendrede slaktevekter, men en nedgang i tilførslene av svinekjøtt på 1 prosent. Den svært gode effektivitetsutviklingen hos norske purker fortsetter. De siste tallene tyder på en mindre nedgang i bedekningene som gir slaktegris inn i 2022.

Salget for året 2021 forventes å bli om lag 11 prosent høyere enn «normalårene» 2018 og 2019. I 2022 er det prognosert at det innenlandske salget av svinekjøtt går tilbake til nivået før pandemien. 

Storfe

Tilførslene av storfe er også i 2021 noe redusert på grunn av økt melkebehov og dermed færre melkekyr til slakt. Dette har i tillegg til koronaeffekten på salget medført et ytterligere importbehov for å dekke det innenlandske salget av storfekjøtt. Det ligger an til en økning i salget av helt slakt på 10 prosent sammenlignet med 2019. Underdekningen for 2021 ventes å bli om lag 13 000 tonn etter at kvoteimporten er forutsatt tatt inn.

Flere fødte kalver som holdes til de er slaktemodne og utslakting av et økt mordyrtall vil bedre tilgangen av norskprodusert storfekjøtt når samfunnet normaliseres. En større andel av dyrene forventes å framfôres til tyngre slakt også i 2022. Tilførslene ventes å øke med 3 prosent i 2022.

Det prognoseres økte tilførsler av melkekyr og okser. Sammen med at salget i 2022 ventes å gå tilbake til om lag nivået før 2020 gir dette en prognosert underdekning på 700 tonn, forutsatt at alle importkvotene blir tatt inn.

Det er usikkert hvordan salget av storfe vil utvikle seg i årene fremover. Ammekutallet har økt med om lag 12 000 de siste 2 årene. Framtidig kumelkbehov samt tilpasninger av blant annet utvikling i melkemengde per ku spiller her også inn. 

Lam

Det har vært bra kvalitet på lammene i høst og slaktevektene er bare marginalt ned fra 2020. Antall lammeslakt ligger an å gå noe ned, mens slaktingen av voksne dyr har økt mer enn prognosert. Dette gjør at det er beregnet en nedgang i bestanden ved inngangen til 2022 på 1 prosent. Godt salg av lam også i 2021 har bidratt til økte priser og reguleringslageret på vel 700 tonn er betydelig lavere enn på mange år. Uttak av reguleringslager i løpet av året har sammen med kvoteimport dekket opp underdekningen i 2021.

For året 2022 sett under ett er det prognosert et overskudd på om lag 700 tonn, inkludert inntak av WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 400 tonn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, forventes å bli benyttet på sauekjøtt. Lite grensehandel og flere mennesker i landet har innvirket også på salget av sau og lam, slik at vi for 2022 venter en nedgang.

Selv med lave reguleringslagre nå vil en økning i produksjonen kunne medføre ny overproduksjon når samfunnet normaliseres. 

Egg

I 2021 som helhet ventes et overskudd før tiltak på nærmere 600 tonn egg. Overskuddet er håndtert med utrangering av verpehøner før normal slaktealder. Også salget av egg har økt noe som følge av tiltakene i samfunnet. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 1 prosent fra 2020.

For 2022 viser prognosen et noe økende overskudd av egg. Overdekningen året sett under ett er prognosert til om lag 1 200 tonn. Det periodevise overskuddet kan håndteres med førtidsslakting. På grunn av en koronaeffekt på salget i 2021 er det prognosert med om lag uendret innenlandsk salg i 2022.

 


 

Send tips om nye tillitsvalgte til Bjarte

– Det er ikke plass til alle Norturaeiere i sentralstyret eller de andre sentrale posisjonene i selskapet, men alle kan komme med innspill på hvem som skal ha disse rollene, sier Bjarte Myren. Ta kontakt med valgkomiteen.

Bjarte Myren

Myren er storfebonde i Bjordal i Vestland. Nå står han overfor sin viktigste periode som leder for valgkomiteen i Nortura SA.

Nå skal han og de andre medlemmene i sentral valgkomite til Nortura SA, finne kompetente og kunnskapsrike bønder til å bekle flere roller i bondens selskap. Både til konsernstyret og andre viktige posisjoner som kontrollkomité, ordfører og valgkomité.

– Vi trenger folk som har stor forståelse for hva samvirkeselskap er og som har evnen til å samarbeide. Siden vi står midt i en omstillingsprosess i selskapet, er det heller ingen ulempe med slike typer erfaringer, sier Myren.

Når det kommer til sammensetning i styret jobber valgkomiteen med et mål om balanse mellom kjønn, regioner og representanter for de ulike dyreslagene.

Myren forteller at det er opp til eierne selv, altså Norturas bønder, å bestemme retningen for Nortura.

– ­Derfor ønsker vi i tillegg tips om personer som kan være verdt å følge med på, og hvilke saker som selskapet bør prioritere fremover, sier Myren.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Frister som avviker fra ordinær:

  • Mandag 29. november for slakting av småfe i 2021
  • Mandag 6. desember innmeldingsfrist for storfe med slakting i uke 50 og 51, og for retur- og nisjeslakt av storfe/gris ut året (slaktes uke 50)
  • Mandag 13. desember innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 52
  • Mandag 20. desember er innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 1/2022 og småfe for slakting i uke 2/2022

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 08:00.

Livdyr

Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister bortsett fra smågris som har to ukers innmelding- og bestillingsfrist.

Siste slakteuke småfe

Siste slakteuker på småfeslakteriene våre i 2021 blir uke 49 (6. - 10. desember eller uke 50 (13. - 17. desember). Innmeldingsfrist for småfe som skal slaktes i en av disse slakteukene er tirsdag 30. november kl. 08.00 på Min side eller mandag 29. november kl. 16.00 på telefon 955 18 400 til Nortura Medlemssenter.

 


 

Besøk Nortura på Agroteknikk

Nortura er til stede på Agroteknikk 2021 på Norges Varemesse på Lillestrøm disse dagene, fra torsdag til søndag. Dessverre var det en glipp så vi hadde blitt utelatt fra messeavisa.

www.agroteknikk.no

Du kan treffe oss på stand i Hall C – C01-05, sammen med bl.a. Norges Bondelag.

Ny bonde-samling

Sammen med bl.a. Felleskjøpet arrangerer Nortura Ny bonde-samling på lørdag, samlingen er kl. 10-17 og avsluttes med en bankett kl. 19 med kåring av Årets unge bonde, og konsert.

 


 

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist i en konsumeggbesetning

Viktig med godt smittevern og skjerpede hygienerutiner i hele landet, og lav terskel for å melde fra om endringer i produksjonen.

Det er bekreftet utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i en konsumeggbesetning i Klepp i Rogaland. Portforbud er innført i deler av Rogaland, og omkring den affiserte besetningen er soner med restriksjoner innført.

Vi vet at HPAI-virus er påvist hos villfugler flere steder i landet i løpet av det siste året, så det er nødvendig med skjerpede hygienerutiner i resten av landet.

Se mer.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 800 storfe uke 47 og dekningsgraden er 100 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes i overkant av 20 500 gris uke 47 som gir en dekningsgrad på 90 prosent. Det er åpnet for import.

På småfe er dekningen 40 % på sau og 100 % på lam uke 47.

Eggmarkedet er i god balanse. Etterspørselen er rimelig høy, men det dekkes av betydelig eggproduksjon. 

 


 

Pris

Det er ingen prisendring denne uken. Nortura ønsker å kommunisere allerede nå at fra 3. januar reduseres prisen på gris i vektintervallet 95,1kg - 100kg, med kr. 0,40 per kg.