Nortura i Bondebladet uke 49/2021

 

Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

Kvige i bingen

Når bytte likevel må skje så er det viktig at vi får beskjed om dette så tidlig så mulig. Vi er i henhold Matloven pliktig til å rapportere (MKI) matkjedeinformasjon på individnivå før vi registrerer mottak og slakter storfe.

Hvis vi ikke gjør dette kan vi få forsinkelser i slakting, feil kan skje videre i verdikjeden og du som produsent risikerer i verste fall at dyret blir kassert.

Ring oss på Medlemssenteret telefon 955 18 400 helst innen mandag uka før dyra skal hentes hos deg, senest dagen før henting, så hjelper vi deg med å sjekke MKI og foretar de endringene som er nødvendige. På denne måten kan vi hjelpe hverandre i en travel hverdag.

Nye krav fra 1.1.2021 innebærer en innstramming i muligheter til å bytte innmeldte individer av storfe. Mattilsynet vil ikke godta at storfeindivider byttes om etter at fristen for MKI rapportering er utløpt. 

Siste frist for å melde endringer til Medlemssenter er kl. 08.00 virkedagen før levering, for å sjekke MKI og planlegge inntransport før rapportering. Nortura rapporterer MKI daglig til Mattilsynet kl. 11.45 dagen før ankomst slakteriet (merk dette er virkedager).

 


 

Automasjon skal gjøre Nortura Tønsberg mer driftseffektiv

Nortura og Schneider Electric forlenger samarbeidet og inngår ny avtale for oppgradering av byggautomasjonsanlegget på Nortura Tønsberg.

– Oppgraderingen av byggautomasjonsanlegget vil for fabrikken bidra til 10-15 prosent bedre driftseffektivitet, gjennom blant annet bedre kontroll over produksjons- og arbeidsmiljø, aktivitetslogging og arealutnyttelse. Vi vil generelt sett få en mer strømlinjeformet produksjon med bedre sporbarhet fra bås til bord, sier Steinar Elgvin, teknisk sjef på Nortura Tønsberg.

Nortura Tønsberg utvider kapasitet i forbindelse med at griseskjæring flyttes fra Steinkjer og Forus i 2023. Når aktiviteten samles på fabrikken, utvides denne fra 35 000 til 38 300 kvadratmeter og vil da håndtere en betydelig andel skjæring av gris i Nortura. Anlegget er Norges største pølsefabrikk.

Du kan lese mer om hvilke effektiviseringer dette samarbeidet gir på våre nettsider.

 


 

Angustillegget øker fra nyttår

Norsk Angus går godt, og det er god etterspørsel etter produktene. Meny vil gi mer tilbake mer tilbake produsentene, og fra årsskiftet økes fettkompensasjonstillegget i Angusavtalen med kr. 3,- per kg.

Nortura har i samarbeid med Prima Jæren, Aberdeen angusforeningen og Meny-butikkene i NorgesGruppen en avtaleordning i varestrømmen Prima Angus, såkalt Angusavtalen.

Angussamarbeidet startet allerede i 2013 og har utvidet seg fra 3 butikker i Hordaland til å gjelde fullt ferskvaresortiment i 48 Meny-butikker. Det er fornøyde kunder i butikkene som legger grunnlaget for en økt lønnsomhet i hele verdikjeden. Fettkompensasjon kompenserer fett-trekket på slakt fra gruppe 3- og oppover, og gir dermed biffer med god fettmarmorering uten at bonden taper i oppgjør pga økt fett på slaktet.

Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen, se mer på medlem.nortura.no/storfe/angusavtale.

Hos Angus-produsent Harald Dahl i Nannestad
Hos Angus-produsent Harald Dahl på Holter i Nannestad. På bildet fra venstre, Kirsti Mæland og Harald Dahl, Grani Angus, Kristoffer Øglend, kokk og produkt- og konseptutvikler, Prima Jæren, Asgeir Svendsen, fagsjef storfe, Nortura, Svein Eberhard Østmoe, leder av Aberdeen angusforeningen og Angusbonde på Koppang, Espen Schøning Lie, kokk og leder av MENY-lauget og Einar Gundersen, kategoridirektør, MENY.

 


 

Nortura Eggkontroll med positiv utvikling

I april 2016 ble den nye, elektroniske Eggkontrollen tilgjengelig på nett. Eggkontrollen er en ny generasjon produksjonskontroll, som er et godt verktøy for analyse og styring av produksjonen på den enkelte gård. Bruk av elektronisk Eggkontroll er et krav i dyrevelferdsprogram verpehøns.

Høns i fjøset

Deltagelsen i Eggkontrollen har hatt en positiv utvikling. Hittil i år er 79 % av innsettene med. Vi håper at enda flere vil melde seg inn og bruke Eggkontrollen.

Deltakelse i Eggkontroll gir et tillegg på avregningsprisen på 0,10 kr/kg. For en konsesjonsbesetning utgjør dette tillegget 15-16.000 kroner.

De fleste eggprodusenter har mye data registrert, både på verpelister, styringscomputere og avregninger. Med Eggkontrollen har man en mulighet for å registrere disse dataene elektronisk, og å se disse dataene i sammenheng. Det blir svært enkelt å sammenligne med tidligere innsettsresultat på eget bruk og med andre med samme driftsform, fôrfirma og hybrid.

Se mer på medlem.nortura.no/fjorfe/produksjonskontroll/eggkontrollen og ta kontakt med oss.

 


 

Status for ny løsning for livdyrformidling av gris

Siden ny løsning for livdyrformidling av gris tar i bruk mange nye digitale prosesser, har prosjektet ønsket å begynne med en mindre del av landet for å kunne sikre en trygg utrulling. Fra mandag 29. november ble løsningen rullet ut for våre svineprodusenter på Innlandet.

Område Vest gikk ut i pilot aller først, i to runder, den 27. oktober og 8. november, mens Agro ble knyttet på 15. november, og Nord-Norge den 22. november. For resterende del av landet, områdene Midt-Norge og Øst, blir løsningen tilgjengelig over nyttår.

Fordeler med ny løsning 

Oppdatert Min side med bedre oversikt, raskere status og tilbakemeldinger på bestilling og innmelding via Min side, samt estimert prisoverslag ved bestilling og innmelding. Prising automatiseres basert på informasjon fra Ingris. Man vil få et detaljert oppsett av prisoppbyggingen på avregning/faktura, slik at en enkelt kan se beregningen som ligger til grunn for totalprisen.

Se mer på medlem.nortura.no/gris.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 900 storfe uke 49 og dekningsgraden er 117 prosent, det blir dermed innfrysing av noe storfe. Overskuddet skyldes i stor grad at deler av bransjen opplever noe høyere sykefravær enn normalt, og har derfor bestilt noe mindre storfe enn forventet.

Det slaktes i overkant av 24 000 gris uke 49 som gir en dekningsgrad på 88 prosent. Det er åpnet for import.

På småfe er det lokal dekning på sau og lam uke 49.

Eggsalget er nå på topp mot jul, men med en dekningsgrad på 90 % er markedet rimelig bra dekket. Rett over nyttår viser prognosen overskudd, og det blir førtidsslakting i ukene 1-12. Det er sendt ut informasjonsbrev til aktuelle eggprodusenter i Nortura og KLF. 

 


 

Pris

Prisnedtrappingen på gris mot jul starter nå med de høyeste vektene. Avregningsprisen på gris i vektgruppene 90,1 til 95,0 kg, og 105,1 til 125,0 kg går ned kr. 0,40 pr kg, og gris 95,1 til 105,0 kg går ned med kr. 0,70 pr kg fra mandag 6. desember. Prisnedtrapping til lavere vekter gir mer gris til slakt før jul.