Bondevennen nr 25/2022

 

Lønnsomt å bruke avtaleordningen på storfe

Avtaleordningen er ett viktig verktøy for å Nortura for å kunne sikre markedet jevnt med ferskt storfekjøtt gjennom hele året og unngå import. I tillegg er det viktig for å kunne planlegge effektiv inntransport. Ved innmelding på avtale nå kan du oppnå 3500,- mer for ett slaktedyr, kontra uten avtale i oktober!

For deg som produsent utgjør avtaletillegg kr 2,50 pr kg storfeslakt, i tillegg vil innmelding på avtale også utløse andre tillegg som for eksempel ekstra avtaletillegg, ku/kalv avtale, Nortura kvige og Norsk Kjøttfe.

Ved bruk av avtaleordningen disponerer slakteriet dyra to uker før og to uker etter ønsket slakteuke.

På en NRF-okse på 330 kg vil dette utgjøre 2300,- på slaktet og på ei ku 2700,-. Bruk avtaleordningen det lønner seg!

Er du i tvil om hvilken avtale du skal melde på så kontakt medlemssenteret på telefon 95 51 84 00.

Priseksempelet under er ved levering etter 1. oktober uten avtale og med avtale fra 15. august - 23. september. 5 dyr pr leveranse.

 

NRF Ku 270 kg klasse O, 2+

Kjøttfeku 320 kg R, 3

NRF kvige 215 kg, O, 2+

Kjøttfe-kvige 250 kg klasse R, 3

NRF okse 330 kg, O+, 3-

Kjøttfeokse 350 kg, R, 2+

Innmeldt uten avtale etter 1. oktober

57,38

59,38

58,81

65,61

66,-

70,40

*Innmeldt på avtale før 1. oktober

67,38

70,38

69,81

79,61

73,-

80,40

Differanse pr slakt

2 700,-

3520,-

2365,-

3500,-

2310,-

3500,-

* Inkludert ekstra avtaletillegg, Norsk Kjøttfe og Nortura kvige

 


 

Vektgrenser som betyr mykje for prisen

Nokre vektgrenser på lam fører til store prishopp. Difor er det viktig å treffe desse vektgrensene så godt som mogleg når ein plukkslaktar.

Viktige slaktevektgrenser som fører til prishopp

Slaktevekt-grense

Verknad på pris

13,1 kg

+ kr 6 pga ny vektgruppe på prislista og endra slaktekostnad

+ kr 3,80 til 4,80 pga at berre lam med13 kg slaktevekt og tyngre som får utbetalt grunntilskot

15,1 kg

+ kr 2,5 pga Stjernelam-tillegg om feitt- og klassekrava også er oppfylte

16,1 kg

+ kr 4,50 pga ny vektgruppe på prislista

17,1 kg

+ kr 3 pga Gourmetlam-tillegg om feitt-, klasse- og datokravet også er oppfylte

Kva levandevekt lammet bør ha for å oppnå desse slaktevektene, kjem an på slakteprosenten (% slaktevekt av levandevekt).

Her er dei viktigaste faktorane som påverkar slakteprosenten:

  • Godt kjøttsette lam av tunge raser har høgare slakteprosent enn lam frå lettare raser.
  • Tunge lam med god tilvekst har høgare slakteprosent enn lette lam med lågare tilvekst.
  • Lam vege i eit sankegjerde med lite beitegras i vomma har høgare slakteprosent enn lam som går på eit godt haustbeite med vomma full av beitegras.
  • Lam vege om morgonen før beiting har høgare slakteprosent enn lam vege om kvelden.

medlem.nortura.no/smaafe/lammesesongen har vi laga ein hjelpetabell for å vurdere kva levandevekt som skal til for å koma over desse viktige vektgrensene.

 


 

Bestill drektighetskontroll i god tid

Høst og innsett nærmer seg, og det er tid for å drektighetskontrollere kua. Er du tidlig ute og trenger å bytte ut tomme kyr er det et godt utvalg på drektige livdyr av god kvalitet nå.

Venter du for lenge er det en sjanse for at disse dyra ikke lenger er i markedet. 

Det koster å fôre ei tom ku gjennom vinteren da hun spiser mellom 1600-2000 FEm fra innsett til beiteslipp, noe som igjen utgjør 5000-6000,- I tillegg til at hun tar opp en plass uten å produsere.

Oppdager du at du trenger drektige dyr så ta kontakt med livdyravdelingen på Nortura. For de av dere som skal selge drektige dyr er det også viktig at dyra er drektighetskontrollert før innmelding da vi ikke kan omsette dyr vi ikke vet status på i forhold til drektighet.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen for kylling går opp med kr. 0,60 pr kg og kalkun kr. 1,00 pr kg. For lam går avregningsprisen ned med kr. 1,00 pr kg, endringene er grunnet endret engrospris, og er i henhold til prisløype. Dette er siste uke med høyere pris for sau i forkant av sesongen, se Lammesesongen 2022 for prisløype.

Grunnet endring i hudverdier går avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige ned med kr. 0,12 pr kg, og ung ku, ku og okse kr. 0,19 pr kg.

Alle endringer er fra mandag 29. august.