Nortura i Bondebladet uke 12/2022

 

Valkomiteen innstiller Trine Vaag på topp i Nortura

Valkomiteen innstiller på attval av Trine Hasvang Vaag som styreleiar for Nortura. Det vil bli hennar 6. periode som leiar av styret.

Trine Hasvang Vaag

– Trine Hasvang Vaag leiar styret og selskapet på ein svært god måte, og har markert seg som ei tydelig røyst for å løfte økonomien til eigarane. Vi i valkomiteen oppfattar Vaag som svært godt motivert, seier Bjarte Myren, leiar for sentral valkomité i Nortura.

Valkomiteen innstiller òg på attval av Jan Erik Fløtre som nestleiar for eit år, og som styremedlem for to år. Hans Amund Braastad vert òg innstilt for ein ny periode som styremedlem.

Som nye styremedlemmar innstiller valkomiteen Linda Gjerde Myren frå Møre og Romsdal, og Ole Johs Egeland frå Viken.

– Valkomiteen ser det som overordna viktig at konsernstyret er samansett av personar som utfyller kvarandre med erfaring og kompetanse, og som har ein god appell til eigarane og samfunnet, sier Myren.

Linda Gjerde Myren, (gris, storfe, småfe) 48 år, frå Valldal i Møre og Romsdal.
Organisasjonserfaring frå mellom anna lokalt bondelag, formannskap / kommunestyre, Nortura og Norsvin. Linda Gjerde Myren har i tillegg til å vere bonde, arbeidd som rådgjevar i Tine, revisor, og er no dagleg leiar for eige selskap som tilbyr tenester innan økonomirådgjeving og rekneskap.

Ole Johs Egeland, (slaktekylling, and, korn, skog) 58 år frå Spydeberg i Viken.
Han har erfaring som styremedlem i Spydeberg- og Østfold bondelag, og kjenner Nortura godt etter fleire år som leiar i fagutval fjørfekjøt og dei siste to åra som leiar i RU øst og no 1. vara til styret. Ole Johs Egeland er òg styremedlem i Norfersk AS.

I ei tid med pandemi og politisk uro, vil Nortura si oppgave for samfunnet og bøndene, ikkje bli mindre framover. Valkomiteen kjenner seg trygg på at det innstilte styret vil ha eit overordna fokus på å levere på kundane sine forventningar om ein effektiv og berekraftig matindustri, og på eigarane sine forventningar om innflytelse, god service og betre økonomi.

Fullstendig innstilling er lagt ut på medlem.nortura.no.

 


 

Nortura og Ytterøykylling sammen om nytt slakteri i Trøndelag

Nortura og Ytterøykylling har inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt moderne slakteri for kylling på Røra i Trøndelag. Slakteriet vil øke konkurransekraften for begge selskaper gjennom kortere transporttid, økt effektivitet og reduserte slaktekostnader.

 Kyllinglinje ved Norturas anlegg på Hærland

Byggingen av det nye slakteriet, som vil ligge sentralt i Trøndelag, innebærer at Nortura igjen etablerer kyllingslakteri i fylket. Lokaliseringen av slakteriet vil, sammen med bruk av moderne produksjonsteknologi, korte transporttidene for kylling i regionen og øke dyrevelferden i slakteprosessen. 

– Dette er en satsing og re-etablering i Trøndelag, en av landets viktigste matregioner og i et marked som er i sterk vekst. Et moderne kyllingslakteri i Trøndelag korter ned transporttid, øker dyrevelferd og styrker konkurransekraften til Nortura og Prior, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura. 

Slakteriet vil bli eid likt mellom Nortura og Ytterøykylling i et felles selskap. Nortura og Ytterøykylling vil fortsatt konkurrere i tilførsels- og sluttmarkedet. Partene vil samarbeide om henting av kylling på gården, transport og slakting. En avtale mellom partene vil ikke innebære samarbeid om tilførsler, produktutvikling, salg og markedsføring til sluttmarkedet. 

Det blir nedsatt en egen gruppe som skal utrede mulig avvikling av slakting og mulig ny aktivitet ved Nortura Elverum. Prosjektet inngår i Norturas arbeid med å gjøre konsernets industristruktur mer bærekraftig og konkurransedyktig for fremtiden. 

Gjennomføringen av avtalen er avhengig av utfallet fra Nortura Elverum utredningen og konsernstyret i Nortura sin behandling og beslutning i saken. Hvis avtalen iverksettes vil Nortura slakte all kylling i Trøndelag-regionen ved det nye anlegget på Røra mens øvrig produksjon på Østlandet vil være på Hærland i Østfold.

 


 

Hvordan få friske og livskraftige lam

Lamminga er en av de mest spennende og samtidig mest kritiske periodene i saueåret. Det viser seg at lammetapet rundt fødsel utgjør en stor del av det totale tapet.

Nyfødte lam

Søyer som er i god kondisjon og som er fôret rett, har et flott utgangspunkt. Et godt tilsyn og nødvendig pass av dyrene rundt lammetidspunktet er meget viktig. Røkteren må også ha gode kunnskaper om normale fødsler, og om hvordan en kan yte fødselshjelp.

Når det gjelder fødselshjelp, er det to ting som ikke kan nevnes ofte nok – og det er hygiene og forsiktighet.

Mengde råmelk første levedøgn er 1 liter for et 5 kg lam, eller 50 ml per kg per fôring (min. 4 per dag). Ettersom lammene fødes uten eget immunforsvar, er det livsviktig at de får i seg disse antistoffene.

Råmelk inneholder vitaminer samt stoffer som modner tarmen. I tillegg inneholder råmelka et avføringsmiddel som hjelper lammene å kvitte seg med tarmbeket og råmelka er dessuten en energibombe (inneholder 18 % protein og 11 % fett).

Dyr som blir nedkjølte er ofte svakfødte eller lever i et miljø der de taper varme. Nedkjølte lam har ofte fått i seg for lite mat. Det er to ting som er viktig når en skal behandle nedkjølte lam; de må først få mat, deretter må de varmes opp. Kan du ikke sondefôre eller dersom du på noen måte er i tvil – ta kontakt med din lokale veterinær.

Se mer under kategorien Livskraftige lam på medlem.nortura.no/smaafe/lamming.

 


 

Endring av innmeldingsfrister før påske

Vær obs på endring i innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

  • Innmeldingsfrist for uke 14 og 15, uka før påske pluss påskeuka, er tirsdag 29. mars kl. 08.00.
  • Innmeldingsfrist for uke 16, uka etter påske, er tirsdag 5. april kl. 08.00.

Innmeldingsfrist for påmelding og levering av retur/nisje før påske er ute. Merk at lam født i fjor må slaktes før 15. april om de skal klassifiseres i kategorien lam.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 3 300 storfe uke 12 og dekningsgraden er 73 prosent. Det er åpent for import på storfe.

Det slaktes i overkant av 18 600 gris som gir en dekningsgrad på 88 prosent. Det er åpent for import på gris.

På småfe er det lokal dekning på sau og lam uke 12.

Eggsalget er bra fram mot påske. Egglageret reduseres ved at eggene benyttes til eggprodukter og tiltak i markedsreguleringen.

 


 

Pris

Det er ingen endring i avregningspriser denne uken.