Ny organisasjonsmodell skal vedtas på Årsmøtet

(16.01.12) Styret i Nortura legger opp til å behandle Organisasjonsutvalgets innstilling allerede på vårens Årsmøte – med de nødvendige vedtektsendringer som måtte følge av det.

Fra årsmøtet 2011

Av: Tor Olav Brandtzæg, informasjonssjef

Opprinnelig hadde konsernstyret planlagt dette som sak på Årsmøtet i 2013, men etter sterke oppfordringer fra Konsernrådet som hadde møte sist uke, velger Styret likevel å fremme saken til våren.

Selv om det åpenbart er en noe ulikt syn på hvordan den nye organisasjonsmodellen bør se ut og virke, var det stor enighet i Konsernrådet om at det viktigste nå var å få landet saken så raskt som mulig. Eller som det ble sagt i møtet.

- Det er slett ikke sikkert at dette blir noe lettere om vi utsetter saken til neste år.

Dessuten var det flere som påpekte at det nå var det nødvendig å vise handlekraft også på dette området. Det er i seg selv et viktig signal å sende til en organisasjon som ellers driver og snur alle de steiner som er mulig å snu for å bli det redskapet som eierne trenger for å møte framtida med.

Konsernrådet anbefalte derfor Styret om i all hovedsak å legge Organisasjonsutvalgets rapport til grunn for det videre arbeidet. Unntaket var problemstillingene knyttet til Fagutvalgene. For å forenkle veien videre var det enighet om at spørsmål knyttet til fagutvalgenes status og rolle skulle holdes utenom. Som en følge av dette, vil lederne i fagutvalgene ikke møte i Konsernrådet etter vedtak om ny organisasjon i Årsmøtet 2012.

Fagutvalgene er ikke en del av eierorganiseringen, men et utvalg oppnevnt av styret. Etter vedtak av ny organisering i årsmøtet 2012, vil derfor Styret se nærmere på organiseringen av fagutvalgene.

Følgende hovedpunkter fra Organisasjonsutvalgets innstilling, med den ene endringen knyttet til Fagutvalgene, legges dermed til grunn for den videre prosessen fram mot vårens Årsmøte:


1. Beregning av representasjon

 • Organisasjonsutvalget anbefaler at beregningsmodellen endres fra 40 % vekt på medlem og 60 % vekt på tonnasje til 50 % vekt på medlem og 50 % vekt på tonnasje.

2. Kretsene

 • Det forslås ingen strukturelle endringer i forhold til kretsene.

3. Regionutvalgene

 • Det foreslås å gå fra 11 til 6 regionutvalg.
 • Antall tillitsvalgte på regionnivå endres fra dagens 400 til 350.
 • Arbeidsutvalget i RU skal fortsatt ha dyreslagsrepresentasjon med 5 medlemmer som representerer dyreslagene. I tillegg foreslås at både leder og nestleder velges på fritt grunnlag. Det vil gi totalt 7 medlemmer i arbeidsutvalgene.
 • Videre foreslås det at regionutvalget (AU) involveres mer i forhold til aktiviteter på medlemssida og en sterkere tilknytning til drift ved fabrikkene i området.

4. Konsernråd

 • Det foreslås at med 6 regionutvalg skal både leder og nestleder i RU møte i konsernråd.
 • Ledere i fagutvalgene skal ikke møte i konsernråd.
 • Konsernrådet vil da bestå av styret, leder og nestleder i RU. Ordfører i årsmøtet er møteleder.

5. Kontrollkomiteen

 • Organisasjonsutvalget foreslår ingen endringer i forhold til kontrollkomiteen ut over at instruksen bør gjennomgås.

6. Valgkomiteen til årsmøtet

 • Organisasjonsutvalget foreslår at valgkomiteen til årsmøtet skal bestå av 6 medlemmer valgt av årsmøtet.

7. Valgkomiteen til regionutvalgsmøtet

 • Det foreslås at valgkomiteen til regionutvalgsmøtet skal bestå av inntil 5 medlemmer.

8. Valgkomiteen til kretsmøtet

 • Det forslås at valgkomiteen til kretsmøtet skal bestå av inntil 3 medlemmer.

9. Årsmøtet

 • Organisasjonsutvalget anbefaler at årsmøtet går fra 110 til 80 medlemsvalgte utsendinger.

10. Styret

 • Med bakgrunn i de øvrige endringene i organisasjonen anbefaler organisasjonsutvalget at styret reduseres fra 9 til 7 medlemsvalgte, inklusive leder.
 • Det anbefales ikke å ta inn eksterne styremedlemmer.

 

Videre framdrift
Framskyndingen av saken gjør at det blir en hektisk og komprimert prosess i ukene fram til den 18. april da utsendingene møtes på Lillestrøm til Årsmøtet 2012.

Styret har vedtatt følgende framdriftsplan:

1. Konsernstyret 11.01.12 Oppnevner vedtektskomite
2. Konsernstyret 14.02.12 Forslag til vedtektsendringer
3. Konsernrådet 15.02.12 Orientering om forslag til vedtektsendringer
4. Kretsmøter 29.02.-14.03.12 Fremme vedtektsendringer
5. Regionmøter 22-29.03.12 Oppsummering fra behandling i kretsmøtene
6. Konsernstyret 28.03.12 Innstilling til årsmøte 28. mars 2012
7. Årsmøtet 18.-19.04.12 Behandle forslag til vedtektsendringer


Som følge av endringsforslagene i den nye organisasjonsmodellen blir det nødvendig å gjøre en del endringer i vedtektene.

Styret har satt ned følgende komite til å ta seg av den jobben:
Hans Kr. Heum, leder, Lars Petter Bartnes, Elisabeth Hoff Aarstad og Ken Ove Sletthaug.

Forslaget skal være klart og vil bli sendt ut sammen med innkallingen til vinterens kretsmøter.