Høy omsetningsvekst for Nortura

(Oslo, 12.02.15) Nortura hadde høy omsetningsvekst i 2014. Konsernets driftsinntekter ble 22 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 1,6 milliarder kroner, eller 8,1 prosent.

Driftsresultatet (EBIT) i 2014 ble 450 millioner kroner, noe som tilsvarer en vekst på 122 millioner kroner eller 37 prosent.  Driftsmarginen for 2014 ble 2,0 prosent, hvilket er en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med 2013. Inntektsvekst kombinert med reduserte personalkostnader forklarer resultatutviklingen.

2014 har igjen vært et år hvor sterkt marginpress har preget hele bransjen. Norturas bruttomargin er ytterligere redusert og preger resultatet. Positiv utvikling på kostnadssiden bidrar til å sikre et positivt resultat. Fallet i bruttomargin på 1,5 prosentpoeng skyldes i hovedsak at hoveddelen av omsetningsveksten finner sted innenfor områder med lavere marginer, som industrisalg og Norfersk, men også overproduksjon og ubalanser i kyllingmarkedet og et underliggende pris- og marginpress for merkevaresalget.

– Jeg er tilfreds med et tydelig forbedret årsresultat for konsernet, hvor vi har nådd mange av målene vi har satt oss. Samtidig er det en stor utfordring for oss at marginene reduseres ytterligere, sier Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura.

 

2014

2013

Endring

Driftsinntekter

21 994

20 350

8,1%

EBITDA

976

806

21,1%

EBITDA margin

4,4%

4,0%

0,4%

EBIT (Driftsresultat)

450

328

37,2%

EBIT-margin

2,0%

1,6%

0,4%

Resultat før skatt

314

210

50%

 

Markedsutvikling
Nortura har økt sin markedsandel i det norske dagligvaremarkedet med 1,3 prosentpoeng til 48,7 prosent. Økning finner sted gjennom råvareleveranser fra Norfersk og økt produksjon av handelens egne merker, mens markedsandelen for Norturas merkevarer er redusert med 2,1 prosent poeng til 38 prosent.

Nortura møter disse trendene gjennom en sterk satsing på innovasjon og produktutvikling av merkevarene Gilde og Prior. I 2014 har Nortura vunnet innovasjonspriser og har hatt sterk vekst innenfor flere kategorier, som postei med 14 prosent vekst, spekemat med en vekst på nesten ti prosent, Prior pålegg med hele 15 prosent, mens Prior egg økte med nesten 11 prosent. Nortura har også et sterkt fokus på å utvikle sunnere produkter. I 2014 ble saltinnholdet i selskapets merkevarer redusert med 300 tonn. I 2015 skal det reduseres ytterligere 150 tonn salt i Gilde og Prior.

Nortura Proff, som leverer til storkjøkkenmarkedet, hadde en volumvekst på ti prosent. Dette er tredje år på rad at Nortura Proff vokser raskere enn markedet.

– At Nortura nå har etablert seg som en betydelig EMV-aktør og i tillegg sikret avsetning av råvarer via Norfersk, bidro til at Nortura oppnådde en samlet kvantumsvekst i dagligvaresalget i 2014. Vi skal samtidig forsterke satsingen på merkevarene våre i 2015, sier Arne Kristian Kolberg, konsernsjef i Nortura.

Industristruktur
I 2014 ble avtalen med Prima godkjent av Konkurransetilsynet og underskrevet. Avtalen sikrer den innenlandske konkurransen, samtidig som det blir mulig å realisere et prosjekt som vil effektivisere slakte- og skjærevirksomheten på Sør-Vestlandet.

Etter forhandlinger i løpet av året inngikk Nortura og NorgesGruppen en ny avtale om Norfersk AS i oktober 2014. For Nortura representerer Norfersk-samarbeidet en sentral aktivitet i samhandlingen med NorgesGruppen og er viktig for avsetningen av råvarer. Samhandlingen mellom Norgesgruppen og Nortura omfatter betydelige volumer og beløp, både når det gjelder Norfersk, Gilde og Prior innenfor dagligvare og Proff innenfor storhusholdning.

Nortura startet i 2013 en bred utredning av fabrikkstrukturen for storfe og sau med ambisjon om å ytterligere styrke konsernets konkurransekraft. Prosjektet omfatter framtidig varevei, ekspedisjonsstruktur og anleggsstrukturen for slakting-, skjæring og foredling.  I 2014 er anlegget i Rendalen avviklet og slakting i Sarpsborg er nedlagt. Det er også vedtatt å legge ned slakting og skjæring av storfe ved anlegget i Tønsberg, og denne virksomheten er i ferd med å bli overført til andre anlegg.

Endringen i fabrikkstruktur har posisjonert Nortura godt for framtida, og setter selskapet i en god posisjon til å ta nye markedsandeler.

– Dette er krevende prosesser og beslutninger for alle medarbeidere, ledere og lokalsamfunn som blir berørt, og håndtering av disse sakene krever godt samarbeid mellom ledere, ansatte og tillitsvalgte. Samtidig er det nødvendig for oss å styrke konkurransekraften. Arbeidet med ny fabrikkstruktur har på en god måte vist at konsernet kan lykkes med å nå de ambisjonene vi setter oss, sier Kolberg.

Slakting og skjæring
Nortura har i 2014 hatt økte tilførsler av samtlige dyreslag, med unntak for storfe. Økningen er på totalt 2 500 tonn, som inkluderer storfe med en nedgang på nesten 3 000 tonn.

Størst relativ økning har Nortura hatt på kalkun med i overkant av 12 prosent. Dette er først og fremst et resultat av økt etterspørsel i markedet. Her er det også en liten økning i markedsandel.

Egg har hatt størst volumøkning med 2 400 tonn, eller seks prosent. Også for gris hadde Nortura økte tilførsler i 2014. Som ventet ble det en reduksjon i storfeslaktingen i 2014, men reduksjonen ble noe større enn forventet, særlig på slutten av året. For Nortura ble noe av reduksjonen kompensert med 0,5 prosent høyere markedsandel.

Økte kvantums- og kvalitetstillegg
Nortura har i løpet av 2014 økt nivået på tilleggsytelser med 38 millioner kroner sammenlignet med 2013. Tilleggsytelsene for 2014 var 519 millioner kroner.