Søk:

Verktøylinje

Høy vekst og positiv produktivitetsutvikling, men fortsatt lave marginer

(Oslo, 29.09.14) Norturas inntekter vokste med 12 prosent i andre tertial. Selskapets bruttomargin faller med 3,0 prosent-enheter målt mot i fjor.

Resultat før skatt for 2. tertial 2014 blir et overskudd på 110 millioner kroner, noe som er 24 millioner kroner bedre enn samme tertial i fjor.

Inntektene vokser, men Norturas marginer er fortsatt fallende. Økning i industrisalg, vridning i dagligvaremarkedet fra merkevaresalg over til økt salg av kundenes egne varemerker, samt overskudd i produksjonen av fjørfe, presser den oppnådde bruttomarginen ned. De løpende betalingene til Norturas medlemmer ved tilleggsytelser har også økt.

Kyllingsalget vokser, men overskudd i markedet og tilhørende reguleringskostnader og lagernedskrivinger har medført svekket bruttofortjeneste i størrelsesorden 30 millioner kroner i tertialet. Norfersk har betydelig høyere aktivitet og bedret drift, men har fortsatt negativt driftsresultat.

Det jobbes systematisk for å øke produktiviteten i drift, noe som har gitt betydelige kostnadsbesparelser i tertialet, særlig for rødt kjøtt-området.

- Ett av våre hovedfokus er reduserte personalkostnader, og her ser vi positive effekter. Vi skal fortsette jobben med å utnytte ressursene vi har på en bedre måte, vi skal være riktig bemannet og vi skal optimalisere driften og sørge for sterkere verdiskaping fremover, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

 

Konsern

Konsern

Mill kr

2.tert-14

2.tert-13

Hittil 2014

Hittil 2013

Driftsinntekter

7 107

6 344

13 160

12 118

Bruttofortjeneste

2 196

2 149

4 152

4 105

Bruttomargin

30,9 %

33,9 %

31,6 %

33,9 %

EBITDA uten engangseffekter

321

298

429

402

EBITDA

312

298

420

402

EBIT (driftsresultat)

148

132

94

74

Resultat før skatt

110

86

19

-8

 

Markedsutviklingen
Nortura SAs salgskvantum inkludert industri øker med 4,3 prosent.
Salgskvantum til detaljist (dagligvare, storhusholdning, kiosker, bensinstasjoner og servicehandel) viser en nedgang på om lag 1,0 prosent.

Markedsandelen for Norturas merkevarer innen kjøtt og egg, har en reduksjon på 3,1 prosent-enheter til 37,8 prosent. Dette er samme nivå som i årets første fire måneder. Kategoriene ferske deiger/ farser og ferskt rent kjøtt faller, og ferskt kjøttpålegg har også noe tilbakegang. Posteier, skivet bacon og egg viser fremgang.

Norturas totale andel av salg til dagligvarekundene viser en økning på 1,2 %-enheter. Dette inkluderer også salg fra Norfersk og Norturas EMV-produksjon.

Samlet var det en økning i slaktevolumene for firbente dyr på 0,2 prosent, mens fjørfe økte med 8,3 prosent. Innveid mengde egg øker med 8,5 prosent. Skjærekvantum for firbente er redusert med 5,8 prosent, mens det samlede foredlingskvantum for kjøtt og egg øker med 0,5 prosent.