Nortura utreder endringer i industristrukturen

(Oslo, 13.06.13) Nortura har startet et utredningsarbeid som tar sikte på omlegging og effektivisering av den industrielle strukturen for ekspedisjon, slakting, skjæring og bearbeiding av rødt kjøtt. Målet er å øke konkurransekraften i en periode med økende marginpress og konkurranse.

Rødt kjøtt er en felles betegnelse på kjøtt fra storfe, svin og småfe.

Det er gjennomført grundige analyser og benchmarkstudier som utgangpunkt for de utredningene som nå starter. Konklusjonene forventes ferdigstilt i løpet av februar neste år. Identifiserbare forbedringsprosjekter vil kunne bli igangsatt tidligere.

Prosjektet kommer i forlengelsen av konsernstrategien, og en del av det langsiktige arbeidet med å ivareta posisjonen som landets ledende produsent av egg- og kjøttprodukter. Norturas produkter markedsføres blant annet gjennom merkevarene Gilde og Prior. Konsernet har i tillegg en betydelig produksjon av produkter til butikkenes egne merkevarer (EMV).

– Målet er å bygge en industristruktur som er konkurransedyktig på sikt og som ivaretar Norturas egenart og fortrinn; kvalitet, høy dyrevelferd og trygg mat, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

De siste årene har Nortura gjennomført en liknende restrukturering av industristrukturen knyttet til egg- og fjørfeproduksjonen.

– Vi har gjort store forbedringer på den industrielle strukturen gjennom både forenkling og spesialisering de siste årene som har realisert betydelige gevinster. Innen fjørfesiden har vi besluttet en optimal industriell struktur som ferdigstilles i løpet av 2014. Nå ønsker vi å gjøre en tilsvarende helhetlig gjennomgang for industristrukturen for rødt kjøtt, sier Kolberg.

Strategisk rasjonale
Endringer på råvare- og etterspørselssiden i markedet er bakgrunnen for endringene:

  • Økt produktdifferensiering fører til at eksisterende industristruktur ikke er godt nok tilpasset forventet etterspørsel i fremtiden
  • Konkurransen med dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) forsterker et pris- og kostnadspresset
  • Endringer i råvaregrunnlaget skaper overkapasitet i enkelte områder og dermed behov for strukturelle kapasitetsendringer
  • Dagens ekspedisjonsløsninger vil om få år ikke være tilpasset kundebehovet
  • Ny slakte- og bearbeidsingsteknologi endrer produksjonsmønstre og skaper potensial mer effektive prosesser
  • Forbedringer i den norske infrastrukturen gir grunnlag for en mer optimal industristruktur

Parallelt med det overordnede restruktureringsprosjektet, iverksettes det utredninger om restrukturering av deler av virksomheten i Sarpsborg og på Bjerka, samt en utredning om nedleggelse av Nortura Rendalen i Hedmark. Overføring av slakteaktivitetene i Sarpsborg og kjøttskjæring på Bjerka til andre anlegg vil bli vurdert.

– Det vil dessverre bli nedbemanninger som følge av restruktureringen. Den endelige strukturen og antallet overtallige vil ikke være klart før utredningsarbeidet er ferdig i februar 2014, sier Kolberg.

 

Nortura er en av landets ledende matvarebedrifter og det største merkevarehuset innen kjøtt- og eggprodukter. Konsernet er privat eiet av norske bønder som også er leverandører og råvareprodusenter. Vi produserer mat i over 30 kommuner, og henter kjøtt- og egg fra bønder i alle fylker og kommuner over hele Norge. Våre merkevarer er Gilde, Prior, Eldhus, Thulefjord og Terina. I tillegg har Nortura en betydelig produksjon av såkalt EMV-produkter til dagligvarehandelen. Med 5.500 årsverk og datterselskaper i inn- og utlandet, omsatte Nortura i 2012 for 19,2 milliarder kroner og hadde et resultat før skatt på 339 mnok.