Norturas innspill til Jordbruksoppgjøret 2018

(14.03.18) Nortura er markedsregulator for egg- og kjøtt i Norge. Samtidig er Nortura en av landets største virksomheter innenfor matvareindustrien. Norturas innspill til avtalepartene i jordbruksforhandlingene i 2018, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag ble vedtatt av konsernstyret i Nortura den 9. mars 2018.

Av: Kjell S. Rakkenes, Nærings- og handelspolitisk direktør i Nortura

Jordbruksoppgjøret 2018 – Norturas innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og SmåbrukarlagÅrets innspill bygger på markedsutviklingen de siste 12 månedene, vår markedsinnsikt og Totalmarkeds seneste prognoser. Nortura vil gjøre oppmerksom på at innspillet har lagt de sist tilgjengelige prognosene til grunn.

Overleveringen av innspillet til partene skjer samme dag som Totalmarked legger fram nye prognoser for 2018. Nortura må derfor ta forbehold om eventuelle endringer i Totalmarkeds prognoser, men vil i en slik situasjon vurdere en oppdatering av dokumentet om vi vi finner det nødvendig.

Den overordnede retningen i Norturas innspill, bygger på følgende

 • Styrking av bondens økonomi gjennom reduserte kostnader
 • For alle produksjoner, utenom storfe, ikke stimulere til produksjonsvekst
 • Styrke mulighetene til investeringer i framtidsretting og strukturtilpasning
 • Legge til rette for videre styrking av dyrevelferd og klimatilpasning
 • Balansering og tilpasning av virkemidler opp mot ulike WTO krav.

Norturas prioriterte innspill til jordbruksoppgjøret 2018
Under følger Norturas prioriterte innspill til Norges Bondelag og Noregs Bonde- og Småbrukarlag i forbindelse med årets oppgjør. Det vises til teksten under for begrunnelser og ytterligere forslag.

Målpris

 • Målprisen på gris videreføres med 32,43 kroner per kilo

Tilskudd

 • Nortura anbefaler ingen endringer kvalitetstilskuddet for storfe i år, men at partene avventer eventuelle endringer til man ser effektene av endringene de to siste oppgjørene før det gjøres eventuelle justeringer.
 • Nortura anbefaler å ta ut kategori okse fra kvalitetstilskuddet for å tilpasse produksjonen til WTO-grensene. Ingen endringer er nødvendige for småfe i årets oppgjør.
 • Nortura mener at partene må vurdere hvordan produksjonsdrivende tilskudd for småfe kan vris over mot produksjonsuavhengige tilskudd som ikke stimulerer til vekst i produksjonen. Partene bør forøvrig avvente Omsetningsrådets gjennomgang av virkemidlene, som blant annet skal vurdere produksjonsregulerende tiltak.
 • Partene bør gjenoppta arbeidet med å avvikle ordningen med telledato og forenkle tilskuddsforvaltningen med et system basert på husdyrregistret.
 • Kraftfôrprisene holdes uendret. Ved økte målpriser på korn må prisnedskrivingssatsene økes tilsvarende. Styrking av kornøkonomien må i større grad komme som følge av økt arealtilskudd.
 • Nortura anbefaler at både utmarksbeitetilskuddet og det generelle beitetilskuddet styrkes, samt at forskjellen mellom innmarks- og utmarksbeite reduseres.
 • Nortura stiller seg positiv til innføring av et driftsvansketilskudd for å opprettholde drift på de mest vanskeligstilte arealene over hele landet er viktig i et land med svært begrensede arealressurser.
 • Nortura ser at dreneringskostnadene varierer sterkt med jordas beskaffenhet og behovet øker kraftig med nedbørmengder og klimaendringer. Tilskuddet til grøfting og andre dreneringstiltak bør derfor økes mye.
 • Nortura anbefaler at det settes av midler til forskning og stimulere til innføring av patogenfri (SPF) gris for å styrke dyrevelferd og –helsetilstanden ytterligere.
 • Nortura ber om at det opprettes et fond for finansiering av kostnadene forbundet med sanering av besetninger for de produsentene som blir rammet av LA-MRSA.
 • Mandatet for tildeling av investeringsstøtte gjennom Innovasjon Norge bør endres slik at investeringer som retter seg mot klima, dyrevelferd og – helse kvalifiserer til investeringsstøtte. Dagens krav om «vesentlig kapasitetsøkning» bør fjernes, og ordningen må praktiseres likt i de ulike regionene.
 • Nortura ønsker at partene vurderer muligheten for gjeninnføring av tilskudd til energiflis. Dette vil på en effektiv måte kunne bidra til mer klimavennlige oppvarmingsløsninger i landbruket.
 • Nortura foreslår omlegging for beregning av avløser- og husdyrtilskudd hvor tilskuddet til rugeeggprodusenter frikobles fra telledato, men beregnes mot antall egg innlevert til rugeri.
 • Nortura anbefaler partene i jordbruksoppgjøret at ordningen med frakttilskudd utvides til også å gjelde inntransport for fjørfeslakt, uten at dette påvirker rammen for de øvrige produksjonene.
 • Nortura ber partene i årets oppgjør prioritere å øke rammen for transporttilskudd slik at underfinansieringen opphører, og at ordningen virker etter intensjonen.
 • Nortura ber partene vurdere risikoen som er forbundet med at det ikke settes volumtak ved administrativ tollnedsettelse, og at det settes et volumtak i perioder med administrativ tollnedsettelse på kjøtt.

Lenke:

Jordbruksoppgjøret 2018 – Norturas innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag