Prioriterer fraktstøtten for slaktedyr og storfekjøttproduksjonen

(Oslo, 17.03.15) I sitt innspill til årets jordbruksoppgjør har Nortura gitt høyest prioritet til fraktstøtten for slaktedyr og kvalitetstilskuddet for storfekjøtt.

Nortura dyrebil

Fraktstøtten for firbeinte slaktedyr er et effektivt og presist virkemiddel for å bidra til inntektsutjamning mellom anleggsnære og anleggsfjerne produsenter. En godt utformet fraktordning gir direkte inntektseffekt for produsentene i anleggsfjerne områder, og sikrer grunnlaget for likt frakttrekk over hele landet. Fraktstøtte er dermed viktig for å opprettholde jordbruksarealer i drift over hele landet. Nortura mener at fraktordningen for firbeinte slaktedyr har vist seg å fungere tilfredsstillende, og ber om at ordningen i år tilføres midler for å dekke den opprinnelige underfinansieringen og kompensere for kostnadsveksten fra 2010, da satsene ble fastsatt. Dette vil til sammen kreve 35 mill. kr i økt ramme for ordningen.

Kvalitetstilskudd for storfeslakt  

Norges jordbruksarealer er i første rekke egnet til fôrproduksjon. Grovfôrbasert husdyrhold utgjør den viktigste delen av matproduksjonen i distriktene, og de fornybare gras- og beiteressursene er helt sentrale for landets matforsyningsevne. Storfekjøtt står for den største verdiskapingen i kjøttsektoren, og er en sentral del av grunnlaget for norsk kjøttindustri. Det betydelige underskuddet av storfekjøtt er svært uheldig for hele varekjeden, og Nortura er glad for at det i 2013 ble satt inn nye og målretta tiltak for å snu denne utviklinga. Noen av omleggingene i 2014 ga nye vekstimpulser for storfekjøttproduksjonen, mens andre endringer trolig vil forsterke nedgangen i antall mordyr i melkeproduksjonen med påfølgende synkende kalvetall. Endringene fra 2013 og 2014 er derfor etter vår vurdering ikke nok til å sikre tilstrekkelig økning i storfekjøttproduksjonen. I årets oppgjør må det settes inn økte virkemidler for å øke norsk grovfôrbasert kjøttproduksjon, først og fremst ved å øke kvalitetstilskuddet til storfeslakt. Nortura foreslår en økning på 3 kr per kg. Videre anbefaler vi at beitetilskuddene øker, særlig for utmarksbeite.

Målpris på gris

Markedsprognosen i mars viser et lite overskudd av norsk gris i 2015 (100 tonn). Prognosen bygger på gjeldende målpris for resten av året. Nortura foreslår at målprisen for gris økes med 1 kr per kg for avtaleåret 2015/2016. Markedsbalansen vil være avgjørende for muligheten til å realisere denne målprisen. Målprisen på gris har vært uendra siden 2012.

Nortura foreslår videre at administrasjonen av kvalitetstilskuddet for lammeslakt flyttes til slakteriene og utbetales sammen med slakteoppgjøret, og at vektgrensen for å oppnå kvalitetstilskudd for kjeslakt økes til 5 kg.

Nortura er også tydelige på at kornøkonomien må sikres uten kostnadsdrivende effekter for husdyrholdet.

 

Norturas Innspill Jordbruksoppgjøret 2015.pdf 1120 kb