Søk:

Verktøylinje

Resultat på samme nivå, men svekket bruttomargin fra Nortura

(Oslo, 28.05.14) Norturas inntekter vokste med 4,8 prosent i første tertial. Selskapets bruttomargin faller, men omtrent uendret kostnadsnivå gjør at resultatet kommer ut på samme nivå som i fjor.

Resultat før skatt for 1. tertial 2014 blir et underskudd på 91 millioner kroner, noe som er tre millioner kroner bedre enn samme tertial i fjor.

Selv om inntektene i selskapet øker, ender Nortura med et noe svakere resultat i første tertial. Både personalkostnader og andre driftskostnader er omtrent på nivå med i fjor, men fall i bruttomarginen medfører at resultatet ikke bedres nevneverdig. Økning i salgskvantum for helslakt, vridning i salget fra merkevaresalg over til økt salg av kundenes egne merkevarer, økte tilleggsytelser til medlemmer, samt lagersituasjonen i markedet med overskudd på storfe og svin, presser den oppnådde bruttomarginen ned.

- På grunn av sesongmessige variasjoner i produksjon og salg, er første tertial vanligvis svakere enn andre og tredje. Vi går gjennom vår produksjonsstruktur og våre støttefunksjoner for å øke vår konkurransekraft i tiden fremover, sier konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg.

Nortura har inngått avtale om overtakelse av deler av virksomheten i Prima Gruppen. Dette er et viktig ledd i å etablere en mer lønnsom produksjonsstruktur i Nortura. Avtalen er til vurdering hos Konkurransetilsynet.

Nøkkeltall konsern

Mnok

2014/1.t

2013/1.t

Driftsinntekter

6 053

5 774

Bruttofortjeneste

1 956

1 956

Bruttomargin

32,3 %

33,9 %

EBITDA

108

104

EBIT (Driftsresultat)

-54

-58

Resultat før skatt og etterbetaling

-91

-94

 

Markedsutviklingen
Konsernets salgskvantum til sluttmarkedet (dagligvare, storhusholdning, kiosker, bensinstasjoner og servicehandel) har hatt en tilbakegang på om lag 1,5 prosent.

Totalomsetningen i dagligvarehandelen for Norturas produktgrupper vokser med til sammen 8,2 prosent i verdi, men Norturas markedsandel faller med 4,4 prosentenheter. Salgsverdien innenfor de minst bearbeidede produktgruppene faller mest. Innen kategoriene Ferske deiger/farser og ferskt kjøtt har merkevarene en tilbakegang på henholdsvis 11,6 og 7,7 prosentenheter. Kategoriene Hermetiske middagsretter og Spekepølser viser fremgang. Konsernets samlede markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert kjedenes egne varemerker, går tilbake med 0,4 prosentenheter.

Merkevarene viser dermed tilbakegang i markedsandel, samtidig som produksjonskvantum i stor grad opprettholdes ved sterk utvikling i salg av kjedenes egne merkevarer (EMV) og salget til storkjøkken.

- Det er fortsatt prispress på kjøtt, og skift fra merkevarer til kjedenes egne merkevarer legger press på oss som merkevareprodusent. Vi tilpasser vår organisasjon og produksjon til den økende konkurransen og butikkenes ønske om differensierende produkter, sier Kolberg.

Samlet ble det en nedgang i slaktevolumene for firbente dyr på 1,4 prosent, mens fjørfe økte med 13,5 prosent. Innveid mengde egg er redusert med 5,4 prosent.  Skjærekvantum for firbente økte 1,2 prosent, mens det samlede foredlingskvantum for rødt og hvitt kjøtt går tilbake med tre prosent.