Søk:

Verktøylinje

Sterk vekst, men dårligere lønnsomhet i Nortura

(Oslo, 14.02.14) Omsetningen i Nortura steg med 7,5 prosent og endte på 20,6 milliarder kroner. For første gang er omsetningen i konsernet over 20 milliarder kroner. Driftsresultatet (EBIT) ble på 328 millioner kroner mot 403 millioner kroner året før.

Nortura styrket sine markedsposisjoner gjennom hele fjoråret, både i sluttmarkedet og i tilførselsmarkedet. I dagligvaremarkedet økte markedsandelene med 1,9 prosentpoeng (merkevare og EMV) mens Nortura på tvers av dyreslagene hadde en liten vekst i markedsandeler i tilførselsmarkedet.

Curtis Wool ble for første gang konsolidert inn i regnskapet til Nortura i 2013, og bidrar således også til veksten.

Resultatmarginen er likevel svekket noe fra året før. Driftsmarginen (EBIT) endte på 1,6 prosent, ned et halvt prosentpoeng fra året før. Bakgrunnen for dette skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader knyttet til tilbaketrekkingen av pinnekjøtt før jul (36 MNOK), større underskudd enn planlagt ved kjøttpakkesenteret Norfersk (89 MNOK) og en overproporsjonal økning i personalkostnadene som følge av økt produktdifferensiering.

 

2013

2012

Endring

Driftsinntekter

20 622

19 177

7,5%

EBITDA

806

873

-5,8%

EBITDA margin

3,9%

4,6%

 

EBIT (Driftsresultat)

328

403

-18,6%

EBIT-margin

1,6%

2,1%

 

Resultat før skatt

210

339

 

 

Økte kvantums- og kvalitetstillegg
Utbetalingene av kvantums- og kvalitetstillegg til medlemmene øker.  I 2013 ble det utbetalt 481 millioner kroner i slike løpende tilleggsytelser, noe som er 71 millioner kroner mer enn i 2012.

- Jeg er tilfreds med at vi tar nye posisjoner i markedet, men er ikke fornøyd med at lønnsomheten i Nortura går ned. Vi arbeider med å snu underskuddet i Norfersk, samtidig som vi planlegger en ny og mer effektiv industristruktur for rødt kjøtt, sier styreleder Sveinung Svebestad.

Norfersk og industristruktur
Etter halvannet år med erfaringer fra et helt nytt forretningskonsept har det vært hensiktsmessig å evaluere Norfersk-avtalen. Det forhandles med NorgesGruppen om ny avtale som sikrer mer effektiv og lønnsom drift.

Nortura er i sluttfasen av utredningsarbeidet av en ny og fremtidsrettet industristruktur for slakting, skjæring, produksjon og ekspedisjon av rødt kjøtt.  Implementeringen av ny industristruktur vil starte i løpet av 2014.

– Overkapasitet i industrileddet, marginpress og økt konkurranse krever en effektiv og stram fabrikkstruktur. Vi er nødt til å sikre at vi er en konkurransedyktig aktør i norsk matindustri også i framtida sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Markedsutvikling
Norturas samlede salgskvantum til dagligvarehandelen, storkjøkken, kiosker og bensinstasjoner øker med 3,7 prosent. Dette inkluderer både merkevarer, EMV og salget fra Norfersk. Norturas markedsandel i dagligvaremarkedet (merkevarer og EMV) øker med anslagsvis 1,9 prosentpoeng i 2013. Produktene innen kjøttkategorien vokser med 2,1 prosent i verdi.

- Vi styrker posisjonen vår i dagligvarehandelen, men det skjer en forflytning fra produksjon av tradisjonelle merkevarer eid av industrien, og over på merkevarer eid av butikkene (EMV-produkter). Utviklingen har pågått over tid, men vi ser at veksttakten innen EMV-kategoriene øker, sier Kolberg.

Slakting og skjæring
For året under ett vokser slaktekvantumene med henholdsvis 1269 og 4642 tonn for henholdsvis firbeinte dyr og fjørfe.  Skjærekvantumet for firbente vokser med 3647 tonn (3,2 prosent), og foredlet kvantum (alle dyreslag) øker og 7421 tonn (6,1 prosent). Innveid mengde egg går tilbake med 32 tonn (0,1 prosent) for hele året.