Utfordrende markedssituasjon for fjørfe preger resultatet for Nortura SA

(Oslo, 19.05.15) Markedsandelen for merkevareporteføljen er opprettholdt og slakting rødt kjøtt viser god produktivitetsvekst.

Resultat før skatt 1.tertial 2015 ble -116 millioner kroner, noe som er 25 millioner kroner svakere sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA-marginen for tertialet ble 1,7 prosent, mens den for tolv måneders rullerende periode var 4,4 prosent. Konsernets inntekter økte med 1,2 prosent i tertialet og henger sammen med en lav markedsvekst. Det er normalt for Nortura å ha store resultatforskjeller gjennom året, med et svakt 1. tertial.

Fjørfemarkedet er fortsatt i en krevende situasjon med en betydelig nedgang i produksjons- og salgskvantum. Samlet slaktekvantum for fjørfe er redusert med omtrent ti prosent sammenlignet med 1.tertial 2014. Samtidig har innfasing av ordinær drift ved Nortura sin nye fabrikk på Hærland tatt lengre tid enn planlagt og medført høyere kostnader enn antatt. Dette påvirker resultatet negativt.  Både markedssvekkelsen og innkjøringsproblemene i ny fabrikk var størst i begynnelsen av året, men har bedret seg gradvis i løpet av tertialet.

Endret distribusjonsmodell i tertialet til grossistdistribusjon inn til Coop-kjeden har vært krevende. I tillegg til operative utfordringer har omleggingen ført til økt svinn.

Produktkategoriene innen kjøtt i dagligvaremarkedet vokser beskjedent med en verdivekst på 0,3 prosent. Norturas merkevarers markedsandeler (verdiandel) i dagligvaremarkedet øker med 0,7 prosentpoeng de første 16 ukene i 2015 sammenlignet med samme periode i 2014, og oppnår en samlet markedsandel innen kjøtt og egg på 38,7 prosent. Det er særlig produktkategorien egg som vokser, men også markedsandelen på fersk kylling viser positiv utvikling. Kategoriene skivet bacon, ferskt bearbeidet kjøtt og skivet spekemat går noe tilbake.

Konsernets samlede markedsandel i dagligvaremarkedet (merkevarer, kjedenes egne merker og Norfersk) øker med anslagsvis 1,2 prosentpoeng til 49,6 prosent (kilde: AC Nielsen og egne beregninger).

– Vi er inne i en ny konsernstrategiperiode med fokus på økt vekst slik at vi kan sikre bedre lønnsomhet i konsernet. I et svakt totalmarked er det tilfredsstillende å se at våre totale andeler i dagligvaremarkedet øker med 1,2 prosentpoeng i perioden, sier konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg.
 

  Konsern Konsern
Mill kr 1.tert-15 1.tert-14 Indeks Hittil 2015 Hittil 2014 Indeks
Driftsinntekter 6 013 5 943 101,2 6 013 5 943 101,2
Bruttofortjeneste 1 869 1 889 98,9 1 869 1 889 98,9
Bruttomargin 31,1% 31,8% 97,8 31,1% 31,8% 97,8
EBITDA uten engangseffekter 103 108 95,4 103 108 95,4
EBITDA 103 108 95,4 103 108 95,4
EBIT (driftsresultat) -84 -54   -84 -54  
Resultat f. etterbetaling og skatt -116 -91   -116 -91