Søk:

Verktøylinje

Prognosen 2014 – per januar 2014

Bedret markedssituasjon for gris og egg

(23.01.14) Oppdatert prognose for markedssituasjonen i 2014 viser at overskuddet for gris er redusert med 3.000 tonn fra siste prognose. Omtrent halvparten av reduksjonen skyldes forventet lavere slaktevekt, mens resten skyldes færre bedekninger. For egg er det forventet noe økt engrossalg og dermed redusert overskudd.

Dette er hovedinntrykket i den helt ferske salgs- og produksjonsprognosen for 2014 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye og ferske data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2014 – per januar 2014

 

Produksjon

%

Anslag
import

Salg

%

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

79 800

96

7 570

95 700

99

- 8 300

Sau/lam

22 600

98

1 336

26 650

101

- 2 750

Gris

128 650

102

2 000

129 000

101

 1 650

Egg

60 700

102

 

59 650

101

 1 100

 

Gris
Lønnsomheten i svinenæringa har som følge av den vedvarende overskuddssituasjonen vært presset i lengre tid. Engrosprisen ligger kr 2,- lavere enn målpris, og i tillegg kommer omsetningsavgift med tilsvarende beløp. Økonomien i næringa er ikke bærekraftig over tid slik situasjonen er nå.

Det er derfor grunn til å tro at den krevende økonomiske situasjonen er årsaken til nedgangen i bedekningene den siste tiden. Det er prognosert med en reduksjon i 1 prosent i antall slaktede griser i 2014 i forhold til 2013. I tillegg er det lagt inn en effekt på om lag 1.600 tonn av ny runde med kompensasjon for reduserte slaktegrisvekter fra nyttår til påske.

Med "normale" slaktevekter fra påske og ut året gir det en økning på 2 prosent i produksjonen av gris.

Prognosen for engrossalget ligger fast fra forrige prognose. Oppsummert gir dette et prognosert markedsoverskudd på 1.650 tonn. Dette er om lag 3 tusen tonn lavere enn sist prognosert. Dette er fullt ut håndterbart innenfor den normale tiltakspakken Nortura Totalmarked rår over, og det gir grunn til å forvente en prisøkning på gris ved oppstart av grillsesongen. 

Egg
På egg er det også en reduksjon i overskuddet – fra 1.900 tonn til 1.100 tonn siden forrige prognose. Vel 400 tonn skyldes riktignok at produksjonen er redusert som følge av førtidsslakting av verpehøner. Resten er en forventning om et noe høyere eggsalg enn sist prognosert.

Det legges opp til fortsatt å benytte førtidsslakting for å balansere produksjon og etterspørsel. Selv om det er en bedring i prognosen er balansen på egg skjør.

Storfe
Store tilførsler i høst sammen med fallende salg av helt slakt har bidratt til at reguleringslageret av storfe nå er på vel 2.100 tonn. Det forventes at helslaktsalget normaliseres i løpet av 2014.

Med en liten nedgang i engrossalget av helt slakt er det prognosert et importbehov i tillegg til de faste kvotene på om lag 8.000 tonn. Som forventet prognoseres tilførslene av storfe å gå ned i forhold til 2013. I all hovedsak kommer dette som følge av mindre kuslakting. Stor kuslakting i fjor har redusert mordyrbestanden.

Det forventes økte slaktevekter på okse som følge av nytt kvalitetstilskudd fra 1. januar 2014.

Sau og lam
Tall for sau og lam på beite sommeren 2013 og slaktingen fram til årsskiftet gir en beregnet nedgang i bestanden ved inngangen til 2014 i forhold til for ett år siden.

Det prognoseres en nedgang i tilførslene på om lag 500 tonn fra 2013.

Engrossalget forventes fortsatt å stige i 2014, og veksten for året er prognosert til 1 %. Dette gir et markedsunderskudd på 2.750 tonn, en liten økning fra forrige prognose. Det er da snakk om underskudd av norskprodusert sau/lam etter import av kvoter. 

Slakting av gris på Nortura Forus
Overskuddet for gris er redusert med 3.000 tonn fra siste prognose. Reduksjonen skyldes forventet lavere slaktevekt i perioden med kompensasjon, og færre bedekninger den siste tiden.