Søk:

Verktøylinje

Prognosen 2014

Litt bedring for gris – om lag uendret for storfe, lam og egg

(08.05.14) Oppdatert prognose for markedssituasjonen i 2014 viser nå en liten bedring i markedssituasjonen for gris. Prognosert overskudd for året er nå på 1 500 tonn, og det er 500 tonn mindre enn i marsprognosen. Årsaken er at forventningene til salget er oppjustert. For de andre dyreslagene er situasjon om lag uendret fra forrige prognose.

Dette er hovedinntrykket i den oppdaterte salgs- og produksjonsprognosen for 2014 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye og ferske data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2014 – per mai 2014 

 

Produksjon

%

Anslag
import

Salg

%

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

79 500

95

7 570

94 700

98

- 7 600

Sau/lam

22 850

100

1 336

26 200

100

- 2 000

Gris

129 300

102

2 000

129 800

101

1 500

Egg

61 000

103

 

59 800

101

1 200

 

Gris
Salget har vært bedre i 1. tertial enn prognosert, og signalene fra markedet tyder også på en bedring for året totalt sett. Det forventes samtidig en liten økning i produksjonen også. Totalt sett gir det en bedring i markedsbalansen med et markedsoverskudd slik situasjonen ser ut nå på 1 500 tonn. Det er om lag 500 tonn lavere enn marsprognosen viste.

– Med denne bedringen i markedsbalansen er vi tilbake der vi var da vi i februar varslet prisøkning for gris fra påske. Sammen med en reduksjon i omsetningsavgiften for 2. halvår med 50 øre per kg, som Norturas styre foreslår for Omsetningsrådet, blir det en økning i utbetalingsprisen til bonden på ca. 1 kr per kg i løpet av våren/sommeren. Avviket til målpris er likevel fortsatt betydelig, og problemene for svinenæringen på langt nær over. Det er fortsatt en produksjonskapasitet som er større enn det markedet etterspør. Men med denne prognosen tyder det likevel på at utviklingen går i riktig retning med tanke på markedsbalansen, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Tiltaket med kompensasjon for reduserte slaktevekter ble avsluttet til påske. I følge Simonhjell har effekten av tiltaket har vært som forventet, selv om slaktevektene hittil i år har ligget en halv kilo høyere enn samme periode i fjor.

– Nå er det viktig at svineprodusentene holder slaktevektene nede og ikke øker utover det som er økonomisk optimalt. Det er gris på reguleringslager til å forsyne alle aktører med det de skulle trenge av råvarer, presiserer Simonhjell.

Egg
Det er ingen vesentlige endringer i prognosen for egg. Overskuddet for 2014 er beregnet til 1.200 tonn.

Det er gjennomført førtidsslakting tilsvarende vel 400 tonn egg hittil i år, og det vil også være behov for å benytte førtidsslakting videre utover året for å balansere produksjon og etterspørsel.

Simonhjell understreker at det ikke er tegn til snarlig bedring i markedet for egg, og at det er derfor avgjørende at en nå unngår nyetableringer.

Storfe
Prognosen for storfe viser heller ingen vesentlige endringer for forrige runde. Underskuddet for året er anslått til 7 600 tonn, og det er underskudd i alle tertial. Det er åpnet for import til administrative toll fra 28. april for å dekke markedets behov for biff og filet. Uttaket av helt slakt fra reguleringslager har gått jevnt og trutt hele våren, og lageret antas å være tømt i løpet av sommeren.

– Selv med et prognosert underskudd i 3. tertial på vel 2 500 tonn, kan vi ikke se bort i fra at det i noen uker blir overskudd og innlegg på reguleringslager. Vi forventer ikke at det skal få like stort omfang som i fjor høst, sier Jakob Simonhjell.

Sau og lam
Det er ingen vesentlige endringer i prognosen for sau og lam. Både tilførsler og engrossalg er forventet å bli på nivå med fjoråret. Det gir et markedsunderskudd, etter at importkvotene er brukt, på om lag 2.000 tonn.

Tollen ble satt ned fra 3. mars, og vi må regne med at importbehovet nok vil vedvare til norsk sesong starter.