Søk:

Verktøylinje

Prognosen 2015 – per september 2014

Markedsbalanse for gris, men ikke rom for økt produksjon

(11.09.14) I løpet av 2014 har vi sett en vesentlig bedring i markedsbalansen for grisen. Prognosen tilsier at dette vil fortsette inn i neste år, forutsatt at antallet purker ikke øker. For egg er det også en bedring i balansen, selv om det forventes et overskudd også neste år. Storfe og lam preges fortsatt av underdekning av norsk produksjon.

Dette er hovedinntrykket i den første salgs- og produksjonsprognosen for 2015 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye og ferske data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet. 

Prognose 2015 – per september 2014

 

Produksjon

%

Anslag
import

Salg

%

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

79 600

100

7 570

95 800

102

- 8 600

Sau/lam

22 900

100

1 336

25 800

101

- 1 500

Gris

131 000

101

2 800

133 800

101

0

Egg

61 500

102

 

60 800

101

700


Storfe
Underskuddet av storfe neste år er prognosert å bli på om lag 8 600 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er om lag på nivå med de senere årene. Produksjonen er prognosert å bli uendret sammenlignet med 2014. En forventet økning i slaktevektene veier opp for en liten nedgang i slaktingen. Det er forventet en økning i engrossalget på 2 prosent sammenlignet med 2014.

– Hittil har vi ikke sett den økningen i slaktevektene som vi forventet etter innføringen av nytt kvalitetstilskudd fra 2014. Derfor tror vi det er mer å gå på, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Gris
Prognosen for 2015 viser balanse for gris. Produksjonen er forventet å øke med 1 prosent sammenlignet med 2014. Da er det forutsatt "normale" slaktevekter, dvs. på nivå med vektene før tiltaket med vektkompensasjon ble innført. Videre er det forutsatt en effektivitetsøkning på 1 prosent. Engrossalget er også forventet å øke med 1 prosent neste år.

– Det har vært noen tøffe år for svinenæringen og det er derfor svært gledelig at vi nå endelig har balanse i markedet, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. – Men vi vet hvor raskt situasjonen kan endre seg, og det er viktig at vi nå har is i magen og ikke kjører produksjonen opp før det er rom i markedet. Det er fortsatt et betydelig potensial for effektivitetsvekst som følge av nytt dyremateriale. Det er ikke behov for flere purker og heller ikke rom for nyetableringer, sier Simonhjell.

Sau og lam
Vi gikk inn i 2014 uten lam på reguleringslager, og det er importert om lag 1 000 tonn med nedsatt toll fram til 1. august. Til sammenligning var importen i samme periode i fjor 1 400 tonn. Det er fortsatt for tidlig å konkludere når det gjelder årets lammesesong.

I prognosen for 2015 er estimert et underskudd på 1 500 tonn. Da er det lagt til grunn om lag uendrede tilførsler sammenlignet med 2014, mens engrossalget er forventet å øke med 1 prosent.

Egg
Prognosen for 2015 viser et overskudd av egg på 700 tonn. Det forutsetter en økning i tilførslene på 2 % sammenlignet med året før, men korrigert for førtidsslakning som er gjennomført i 2014, er produksjonen stabil. Engrossalget forventes å øke med 1 %.

– Selv om det fortsatt er prognosert et betydelig overskudd neste år, går utviklingen i riktig retning, sier Jakob Simonhjell og peker på at på samme tidspunkt i fjor var det prognosert et overskudd for 2014 på 2 100 tonn. Likevel er produksjonskapasiteten fortsatt for høy og alt tyder på at det vil være behov for førtidsslakting også neste år, sier Simonhjell. Han er tydelig på at det foreløpig ikke er rom for nyetableringer i eggnæringen. 

 

Flere detaljer i prognosen på Totalmarked kjøtt og egg