Søk:

Verktøylinje

Norturas innspill til Jordbruksforhandlingene 2014

(12.03.14) Det politiske landskapet foran Jordbruksoppgjøret i 2014 har forandret seg mye etter Stortingsvalget høsten 2013. Nortura mener å kunne dokumentere at det økonomiske utbyttet i mange husdyrproduksjoner nå er på et så lågt nivå at det setter både produksjonsvilje, rekruttering og fornyelse av produksjonsapparatet i alvorlig fare. Nortura understreker at fraktordningen for slakt er et treffsikkert middel for å sikre husdyrproduksjonen i distriktene, og ber om at rammen for ordningen styrkes med 30 mill. kr i år.

Av: Gunnar Dalen, direktør næringspolitikk i Nortura

Markedsprognosene for 2014 viser at både eggproduksjonen og svinekjøtt-produksjonen utfordrer markedsbalansen i urovekkende grad. Dette tilsier at en må vurdere realismen for prisutvikling meget nøkternt, og Nortura vil spesielt advare mot å velte evt. økte fôrkostnader over på husdyrprodusentene.

Sammendrag av Norturas innspill til Jordbruksforhandlingene 2014

Videreføre målprisen på svin

 • Slaktegris:
  • Målpris kr 31,64 per kg videreføres

Økte overføringer og bedre målretting av tilskuddene

 • Storfe:
  • Overføre 20 % av husdyrtilskuddet for ku/ammeku til kvalitetstilskudd for storfeslakt
 • Sau/lam:
  • Overføre 20 % av husdyrtilskudd for avlssau til kvalitetstilskuddet for lammeslakt
  • Flytte administrasjonen av kvalitetstilskudd for lammeslakt over til slakteriene
 • Regelverk husdyrtilskudd mv.:
  • Øke produksjonsinsentivene i husdyrtilskuddene ved ekstra økning av satsene for avlsdyr i mellomstore og store besetninger (særlig for avlssau og ammeku)
  • Løfte maksimumsgrensene for antall dyr med husdyrtilskudd, og justere opp taket for samlet tilskudd per foretak i takt med økte husdyrtilskudd og andre regelendringer
  • Ta hensyn til tomperiode på telledato ved utmåling av husdyr- og avløsertilskudd mv. til de produksjoner og foretak dette gjelder (verpehøns av slakterase, satellitter i purkeringer)
 • Fraktordningen for firbeinte slaktedyr:
  • Rammen for innfrakttilskudd for firbeinte slaktedyr må økes med 15 mill. kr for å dekke økte kostnader og for å opprettholde dekningsgraden (42 % av 35 mill. kr). Den opprinnelige underfinansieringen fra 2010 på 15 mill. kr må også dekkes. Innenfor rammen må tilskuddene for småfe økes med 20 % mer enn den generelle økningen.
 • Korn/kraftfor og fraktordningen for kraftfôr:
  • Kornøkonomien må sikres uten kostnadsdrivende effekter for husdyrholdet. Fraktordningen for kraftfôr må styrkes slik at kraftfôrprisen blir tilnærmet lik over hele landet. Dette vil avbøte mye av distriktsulempene i særlig de kraftfôrbaserte produksjonene, og dermed bidra til å avlaste andre virkemidler.

Markedsordninger

 • Ta purke inn igjen i markedsordningen


Les hele Norturas innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 (pdf. 887 kb)