Søk:

Verktøylinje

Ny revidert KSL-standard tilgjengelig på nett

(10.09.14, endret 13.10.14) – Ny revidert KSL-standard er tilgjengelig fra mandag 13. oktober. Egenrevisjon på nett er økende, og dermed fortsetter reduksjon i antall utsendinger pr post også i år, noe som gir grunnlag for en bedre oppfølging ute hos den enkelte produsent, sier Tom Roterud, KSL-sjef i Matmerk.

KSLI dag får de som har registrert e-postadresse i Landbrukskatalogen en e-post. For de bøndene som får tilsendt både sjekklister og brev og de som kun får brev (mangler e-postadresse) gikk dette i posten fredag 10. oktober. 11 900 produsenter får brev med sjekklister vedlagt, 15 500 får kun brev og 19 000 får informasjonen tilsendt som e-post.

Revidering av KSL-standarden
De vesentligste endringene blir som følger:

  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) bygges opp på tilvarende måte som de øvrige standardene og blir en egen obligatorisk standard. Med bakgrunn i manglende oversikt over antall og typer ulykker som skjer i landbruket har Matmerk på oppdrag av Landbrukets HMS-utvalg laget en løsning for dette i forbindelse med egenrevisjonen. Dette vil være på plass sammen med den nye HMS-standarden og vil gi en oversikt som ikke er knyttet til den enkelte produsent. Rapporteringsløsningen forutsetter at den blir brukt.
  • Miljøplanforskriften avvikles og legges innunder forskrifter knyttet til produksjon samt SMIL- og RMP-ordningen. Dette innebærer at Landbruksdirektoratets sjekkliste miljøplan avvikles slik den foreligger i dag, og at tema som gjødsling, plantevern og miljøtiltak bygges tydeligere inn i KSL.
  • Til husdyrstandardene er de vesentligste endringene knyttet til smitterisiko.

Årets revidering av KSL-standarden og videreutvikling av KSL-databasen har også med seg et grunnlag for bedre samhandling mellom aktørene i verdikjeden og myndighetssiden. I den sammenheng er selvsagt bruk av den elektroniske løsningen viktig.

Ny nettside for KSL

Sammen med ny KSL-standard er og ny nettside for KSL lansert. Med den nye åpne nettsiden er det lagt til rette for registrering av ulykker. Dette menypunktet er også lagt lett tilgjengelig på web-løsningen for mobil. I tillegg til de endringer som er gjort i standardene så er nå HMS bygd opp på tilsvarende måte som de øvrige standardene. Det er også lagt inn valg av målform i den elektroniske løsningen. 


Se mer på matmerk om Årets revidering og utsending av KSL-standard høsten 2014