Søk:

Verktøylinje

Prognosen 2014

Positiv utvikling for gris – uendret for storfe, lam og egg

(26.06.14) Oppdatert prognose for markedssituasjonen for kjøtt og egg i 2014 viser en ytterligere bedring i markedssituasjonen for gris. Prognosert overskudd for året er nå på 700 tonn, og det er 800 tonn mindre enn i maiprognosen. For de andre dyreslagene er situasjonen så godt som uendret fra forrige prognose.

Dette er hovedinntrykket i den oppdaterte salgs- og produksjonsprognosen for 2014 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye og ferske data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2014 – per juni 2014

 

Produksjon

%

Anslag
import

Salg

%

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

79 500

95

7 570

94 800

98

- 7 700

Sau/lam

22 900

100

1 336

26 200

100

- 2 000

Gris

129 900

102

2 000

131 200

102

 700

Egg

60 500

102

161

59 600

101

 1 050


Gris
Så langt i år har salget vært bedre enn prognosert, og signalene fra markedet tyder også på en bedring for året totalt sett. Det forventes samtidig en økning i produksjonen som skyldes at effektivitetsveksten er oppjustert. Totalt sett er det en bedring i markedsbalansen med et beregnet markedsoverskudd på 700 tonn for året. Det er om lag 800 tonn lavere enn det prognosen viste i mai.

– Dette er positive signaler for næringen, og det underbygger at det er rom for de prisøkningene vi har varslet framover, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Heldigvis ser det nå ut til at utviklingen går i riktig retning med tanke på markedsbalansen, sier Simonhjell.

Egg
Det er ingen store endringer i prognosen for egg. Både tilførslene og salget er litt nedjustert fra prognosen i mai. Overskuddet for 2014 er beregnet til 1050 tonn, som er en liten reduksjon fra sist prognose. Reduksjonen skyldes i hovedsak at det er gjennomført førtidsslakting.

Til og med august er det gjennomført og bestemt tatt ut 700 tonn egg gjennom førtidsslakting, og det kan også bli behov for å benytte førtidsslakting videre utover året for å balansere produksjon og etterspørsel. Simonhjell understreker at det fremdeles vil ta noe tid før en kan vente bedring i markedet for egg. Nyetableringer må derfor unngås.

Storfe
Prognosen for storfe viser heller ingen vesentlige endringer fra forrige runde. Underskuddet for året er anslått til 7 700 tonn, og det er underskudd i alle tertial. Det har vært åpnet for import til administrative toll fra 28. april for å dekke markedets behov for biff og filet. Reguleringslageret vil være tømt i løpet av sommeren.

Sau og lam
Det er heller ingen vesentlige endringer i prognosen for sau og lam. Både tilførsler og engrossalg er forventet å bli på nivå med fjoråret.  Det gir et markedsunderskudd, etter at importkvotene er brukt, på nær 2.000 tonn. Tollen ble satt ned fra 3. mars, og vi må regne med at importbehovet vedvarer til norsk sesong starter.