Søk:

Verktøylinje

Prognosen 2014 – per mars

Problemene ikke over for gris og egg

(12.03.14) Oppdatert prognose for markedssituasjonen i 2014 viser at overskuddet for gris fortsatt skaper utfordringer. Prognosen viser nå et overskudd i 2014 på 2 000 tonn, som er 400 tonn mer enn prognosert i januar. Årsaken er at forventningene til salget er nedjustert.

For storfe og lam er også forventningene til salget nedjustert sammenlignet med januarprognosen, noe som gir lavere underdekning av norsk vare og dermed mindre importbehov enn tidligere anslått. For egg er det ingen vesentlige endringer.

Dette er hovedinntrykket i den oppdaterte salgs- og produksjonsprognosen for 2014 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye og ferske data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2014 – per mars

 

Produksjon

%

Anslag
import

Salg

%

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

79 900

96

7 570

94 700

98

- 7 300

Sau/lam

22 900

100

1 336

26 200

100

- 2 000

Gris

128 600

101

2 000

128 600

100

2 000

Egg

60 900

102

 

59 700

101

1 200


Gris
Nedgangen i bedekningene som er registrert den siste tiden ser ut til å fortsette. Det kan tyde på at flere produsenter nå gir seg, etter en lengre periode med svak lønnsomhet i svinenæringen. Nye signaler fra markedet tyder imidlertid på at den tidligere forventede salgsveksten for svin i 2014 uteblir, og at det snarere går mot en stagnasjon. Oppsummert gir det et markedsoverskudd slik situasjonen ser ut nå på 2.000 tonn. Det er om lag 350 tonn høyere enn januarprognosen viste.

Dette er likevel ikke mer enn at det fortsatt er et håndterbart overskudd innenfor den normale tiltakspakken som Nortura Totalmarked rår over.

Vi vil derfor gjennomføre den varslede prisøkningen fra uka etter påske som planlagt. Men slik prognosen nå ser ut er det dessverre ikke grunnlag for ytterligere prisoppgang. Lønnsomheten i svinenæringa har som følge av den vedvarende overskuddssituasjonen vært presset i lang tid nå. Prisøkningen som kommer fra 2. påskedag er et lite og viktig bidrag til å snu utviklingen, men er langt fra nok til å løfte økonomien i næringa til et tilfredsstillende nivå. Situasjonen er fortsatt svært alvorlig, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Egg
Det er ingen vesentlige endringer i prognosen for egg. Overskuddet for 2014 er beregnet til 1.200 tonn.

Det er allerede avtalt og delvis gjennomført førtidsslakting tilsvarende 400 tonn egg i første tertial. Den nye prognosen viser at det også vil være behov for å benytte førtidsslakting videre utover året for å balansere produksjon og etterspørsel. Med andre ord: Situasjonen i eggmarkedet er fortsatt krevende, og Simonhjell understreker nok en gang at markedet per i dag overhode ikke gir rom for nyetableringer.

Storfe
Det forventes at tilførslene av storfe vil gå ned i forhold til 2013, hovedsakelig som følge av mindre kuslakting. Uvanlig stor kuslakting i fjor har redusert mordyrbestanden. Samtidig prognoseres det nå en litt større nedgang i engrossalget av helt slakt enn tidligere antatt. Til sammen resulterer dette i at underskuddet av storfe, og dermed også importbehovet, reduseres. Det prognoseres nå et importbehov i tillegg til de faste kvotene på om lag 7.300 tonn. 

Det forventes økte slaktevekter på okse som følge av nytt kvalitetstilskudd fra 1. januar 2014.

Store tilførsler i høst sammen med fallende salg av helt slakt har bidratt til at reguleringslageret av storfe nå er på vel 2.000 tonn.

– Dermed ser det ut til at reguleringslageret vil kunne dekke underskuddet av helt slakt fram til et stykke ut på sommeren, sier Simonhjell.

Sau og lam
På grunn av oppjustering av bestandstall for sau og lam, prognoseres det litt høyere tilførsler enn i siste prognose. Det forventes nå tilførsler på nivå med 2013.

Engrossalget er nedjustert siden forrige prognose og forventes også å bli på nivå med 2013. Til sammen gir disse endringene et markedsunderskudd, etter at importkvotene er brukt, på nær 2.000 tonn. Det betyr at anslått importbehov er redusert med nesten 800 tonn fra forrige prognose.

Se totalmarked.nortura.no for flere detaljer.