Søk:

Verktøylinje

Prognosen 2015 – Ikke rom for økt produksjon av gris og egg

(20.11.14) I løpet av 2014 har vi sett en vesentlig bedring i markedsbalansen for gris. Prognosen for neste år tilsier et lite overskudd, men ikke mer enn det som kan handteres med ordinære reguleringstiltak. For egg er situasjonen stabil med overskudd, mens storfe og lam fortsatt preges av underdekning av norsk produksjon.

Dette er hovedinntrykket i den helt ferske salgs- og produksjonsprognosen for 2015 fra Totalmarked kjøtt og egg.

Prognose 2015 – per november 2014 

 

Produksjon

%

Anslag
import

Salg

%

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

79 400

100

7 570

95 200

101

- 8 200

Sau/lam

23 300

99

1 336

26 100

101

- 1 400

Gris

132 600

102

2 000

133 800

101

 800

Egg

61 300

102

 

60 600

101

 700


Storfe
Underskuddet av storfe neste år er prognosert å bli på om lag 8 200 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er på nivå med de senere årene. Produksjonen er prognosert å bli uendret sammenlignet med 2014. En forventet økning i slaktevektene veier opp for en liten nedgang i slaktingen. Det forventes en økning i engrossalget på 1 prosent sammenlignet med 2014. Det er derfor grunn til å forvente at det ville være administrert tollnedsettelse for storfe gjennom store deler av 2015.

Gris
Prognosen for 2015 viser nå et overskudd på 800 tonn for gris. Produksjonen er forventet å øke med 2 prosent sammenlignet med 2014. Prognosen viser samme antall gris som i 2014. En forventet reduksjon i antall bedekninger på 1 prosent oppveies av en tilsvarende forventet økning i effektiviteten. Økningen i produksjonen skyldes derfor økning i slaktevektene, som har sammenheng med at det ikke vil bli kompensasjon for reduserte slaktevekter i starten av året slik som i fjor. I tillegg forventes generelt noe høyere slaktevekter. Engrossalget er forventet å øke med 1 prosent neste år.

– Det prognoserte overskuddet på 800 tonn er håndterbart innenfor de virkemidlene vi har tilgjengelig, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. – Men prognosen viser også at situasjonen lett kan snu når forutsetningene endre seg. Endring i antall bedekninger, effektivitet eller salg kan fort gi utsalg på balansen. Derfor er det fortsatt grunn til å holde igjen med tanke på nyetableringer innen smågrisproduksjon, sier Simonhjell.

Sau og lam
Det forventes en økning i bestanden av sau/lam på 0,5 prosent ved beiteslipp i 2015 sammenlignet med året før. Med en forutsetning om slaktevekter som gjennomsnittet de siste tre årene, dvs. lavere enn inneværende år, viser prognosen likevel en nedgang i tilførslene på ca. 1 prosent. Salget er forventet å øke med 1 prosent, og til sammen gir det en underdekning på 1 400 tonn. Det er lagt inn ca. 80 tonn lam på reguleringslager i sesongen 2014. Likevel tyder mye på at det vil være behov for import via administrerte tollnedsettelser i løpet av første halvår neste år.

Egg
Prognosen for 2015 viser et overskudd av egg på 700 tonn. Det forutsetter en økning i tilførslene på 2 % sammenlignet med året før, men korrigert for førtidsslakning som er gjennomført i 2014, er produksjonen stabil. Engrossalget forventes å øke med 1 %.

– Produksjonen av egg ligger fortsatt for høyt i forhold til salget, selv om vi har sett en bedring i løpet av det siste året. Produksjonskapasiteten er fortsatt i overkant stor, og det er ikke ønskelig med nyetableringer i eggnæringen nå, sier Jakob Simonhjell.

Flere detaljer i prognosen på Totalmarked kjøtt og egg