Grovfôrkrisen – hva bør du gjøre?

(06.07.18) Den varme og tørre våren og forsommeren gir store utfordringer, hele Sør-Norge fikk redusert 1. slått. Det er noen geografiske variasjoner, men i gjennomsnitt anslår vi at 1. slåtten ga ca. 50 % av normal avling med grovfôr.

Storfe på beite

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura

Deler av Vestlandet og Trøndelag har fått noe regn så der er de mer optimistiske mht. 2 slått og en eventuelt 3. slått. 

Men på Østlandet, fra Agder og nordover, har det kommet minimalt med regn og det er stor bekymring om situasjonen. Det er hvert år et eller annet område i landet som har utfordringer i løpet av vekstsesongen pga. for mye eller lite regn, dårlig overvintring m.m. Ofte er det mindre områder som er berørt. Sist vi hadde en situasjon som ligner denne var i 2013/2014. Da var også store deler av Sør-Norge berørt. 

Det finnes flere tiltak for å avhjelpe situasjonen
Først og fremst er det viktig å huske på at det enda er 3 måneder igjen av vekstsesongen. Det er derfor rimelig å håpe på regn slik at det blir mulig å høste mer grovfôr. Det er derfor for tidlig å konkludere på hvor mye fôr som er disponibelt kommende vinter. Men det vil bli betydelig mindre grovfôr enn i et normalår. Det viktig å sette i verk tiltak så tidlig som mulig.  

Det å redusere på antall mordyr vil gi tapt produksjon over flere år, det er også dårlig økonomi å slakte dyr som ikke er slaktemodne, derfor er det tiltak som bør utsettes så lenge som mulig.

Erfaringene tilsier at når det er lite grovfôr er det krevende å selge livdyr, så livdyrsalg er ikke en løsning nå.

Du bør umiddelbart starte med å minimalisere bruken av grovfôr til slaktedyr, også for ammeku fins det gode alternativer der kraftfôr utgjør en stor del av fôrrasjonen. Det er uproblematisk med en fôrrasjon der kraftfôr utgjør 70 % en energibehovet for disse gruppene.

Også for melkeku er det mulig å bruke mye kraftfôr i fôrrasjonen, men her bør grovfôrandelen utgjøre ca. 50 % for at det ikke skal gå ut over fordøyelsen. 

Kraftfôrprodusentene har kraftfôrtyper som er tilpasset dette. Om en samtidig øker intensiteten i fôringen noe vil dyrene bli slaktemodne ved en lavere slaktevekt og alder. I sum vil dette gi en betydelig reduksjon i behovet for grovfôr. 

Dette kan gi en noe høyere fôrkostnad, men det er bedre å tjene litt mindre enn å ha tomme båsplasser.

Ved å slakte oksene noe tidligere kan en få plass til nye kalver tidligere. Kalvene har et lavere fôrbehov som også vil bidra positivt i disponeringen av grovfôret gjennom vinteren. 

Når vi så kommer ut i august/september er det viktig å vurdere den endelig grovfôravlingen, både med hensyn til mengde og kvalitet. 

 • Ta fôrprøver
 • Veie rundballer/vurder grovfôrmengde
 • Utarbeid fôrplaner. 

Det er framover mange møter som er planlagt og under planlegging. Møtene arrangeres ofte i samarbeid med Felleskjøpet, Tine, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget. Se møter i kalenderen.

Full mobilisering i landbruket
I hele Sør-Norge fører det varme og tørre været til reduserte fôravlinger. Det er for mange en svært alvorlig situasjon og hele næringa oppfordres til å samarbeide for å skaffe til veie mest mulig fôr og stille opp for hverandre.

 • Tilgangen på grovfôr kommende vinter er usikker. Vekstsesongen er ikke over. Det er tilgang på såvarer (bygg, raigras, havre) som kan sås dersom det kommer nedbør. Det kan øke tilgangen på fôr. Dette er aktuelt på arealer med tidlig vekster eller som må/ kan sås om. 
 • Hele næringa må ta et ansvar for å berge det som er tilgjengelig av fôrressurser. Felleskjøpet Agri oppretter nettside for formidling av halm på tvers av regioner. Norsk Landbruksrådgiving har oppretta grovfôrformidling i de fleste regioner. Også kornprodusentene er berørt av tørken, og dermed økonomien. Det er derfor viktig at de har sikkerhet for salg for at de skal sette i gang prosessen med berging av halm. Meld derfor fra om ditt behov så raskt som mulig på ovennevnte nettside.
 • Beiteressurser må utnyttes. 
 • Husdyrprodusenter må planlegg med lite tilgang på grovfôr for kommende vinter og gjør nødvendige tilpasninger med kraftfôr. Det er ikke signaler pr dags dato om mangel på råvarer på verdensmarkedet. Det vil bli økt import av fiberrike råvarer for å i større grad kompensere for manglende grovfôr.
 • Ikke gjør forhasta beslutninger med å redusere antall dyr. Juster fôrplanene etter tilgang på grovfôr. Det vil være fornuftig å endre fôrplaner med lite tildeling av grovfôr tidlig.  
 • Bruk rådgivingsapparatet. Kontakt rådgivere for å justere fôrplaner, dyrkingsråd og få økonomiske råd. Kontakt HMS rådgiver med behov for det. Snakk med yrkeskolleger. Det er mange i samme situasjon. 
 • Det er viktig at hver enkelt bonde melder avlingsskade til sitt landbrukskontor slik at prosessen med erstatning kan starte.
   

Stor slakting i mai/juni for å dekke markedet – og vi øker kapasiteten framover

Mange produsenter opplever nå at vi skyver storfe utover avtaleordningen og det blir spekulert i at dette skyldes store innmeldingen på grunn av tørke og at Nortura har utfordringer med å ta imot mer slakt. 

Foreløpig har innmeldinger av slakt på grunn av tørken vært forholdsvis begrenset. Det tok seg noe opp i forrige uke og det ser ut til at det øker ytterligere denne uken, i hovedsak blir det meldt inn på avtaleordningen. Tilbakemeldingene fra produsentene er tydelige på at de forventer at vi slakter dyrene uten for lang ventetid. Det har også kommet flere innmeldinger enn normalt utenom avtaleordningen, dette har sammenheng med fôrsituasjonen. 

Nortura har gjennomført en meget god slaktesesong 1. halvår. Målet var å øke slaktingen betydelig slik at vi kunne forsyne markedet med ferskt norsk storfekjøtt når etterspørselen var størst. Prissignalene vi ga i prisløypen har fungert godt, produsentene har respondert. Det har vært en god planlegging og alle våre slakteanlegg har fulgt opp. Det ble sendt SMS med påminnelse om prisnedgangen fire før nedgangen. Responsen ble stor og det ble meldt inn til sammen ca. 11 000 storfe med basisuke 26. Det er kjøttfeprodusentene som responderer mest på prisløypen. 

Med stor økning i slakting på forsommeren forventet vi lavere slakting gjennom sommeren. Kombinasjonen av god respons på prisløypen, økende slakting pga. av tørken, og avvikling av ferie har gitt noen utfordringer med slaktekapasiteten i øst, dette er bakgrunnen for at vi skyver mye storfe nå. Skyving utover avtaleperioden er selvsagt avklart med den enkelte produsent, og vi møter stor forståelse for dette og mange stiller opp. Neste uke skyves ca. 1 800 dyr utover avtaleperioden. 

Vi regner vi med å være ajour med slakting i forhold til ønsket slakteuke i løpet av et par uker. Med mindre det blir helt kaotiske tilstander vil Nortura fortløpende kunne slakte unna det produsentene ønsker å slakte.

Men husk, det å slakte ned dyr er den dyreste løsningen for å takle tørken. Den rimeligste løsningen er å endre fôrregime ved å minimalisere på grovfôret og øke bruken av kraftfôr.

En beslutning om en eventuell reduksjon i besetningen bør en vente med til ut i august. Først da vil en full oversikt over hva årets avling vil kunne gi. Men da bør vi få innmeldingene rimelig raskt slikt at vi ikke får altfor stor slakting av storfe i den travleste lammesesongen.


I fagbiblioteket under Fôring finn du artikkelen "Lite grovfôr – det er muligheter!" som Bengt Egil Elve har skrevet.