Prisløyper 1. halvår 2018

(31.10.17) Konsernstyret i Nortura vedtok den 23. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2018.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

Mandag 1. januar (uke 1): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 26. februar (uke 9):  Engrospris ned 0,70 kr/kg
Mandag 2. april (uke 14): Engrospris opp 1,50 kr/kg
Mandag 16. april (uke 16): Engrospris opp 0,80 kr/kg


Samlet gir dette, som tidligere varslet, en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2018 som vil være kr 0,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2017.

Prisløype lam:

Mandag 1. januar (uke 1): Engrospris opp 2,00 kr/kg
Mandag 15. januar (uke 3): Engrospris opp 1,50 kr/kg

 
Samlet gir dette, som tidligere varslet, en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2018 som vil være på samme nivå som for 1. og 2. halvår 2017.

Prisløype sau:

Mandag 1. januar (uke 1):  Engrospris ned 1,00 kr/kg


Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris på sau og ung sau på samme nivå som for 2. halvår 2017.

Prisløype egg:

Fra mandag 1. januar økes engrosprisen for egg fra frittgående produksjon med kr 0,20 per kg og engrosprisen for egg fra miljøinnredning med kr 0,10 per kg.

Samlet gir dette, som tidligere varslet, en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2018 som vil være kr 0,15 per kg høyere enn for 2. halvår 2017. 

Prisprognose for gris:

Det er ikke planlagt engrosprisendringer for gris i 1. halvår 2018.

Det gir et prisuttak på ca. 60 øre under målpris for avtaleåret. 


Se også Omsetningsavgifta for 2018.
 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris

I det følgende gjengis vedtaket og de forholdene som er tillagt størst vekt i vurderingen av pris. For mer informasjon henvises til Grunnlagsdokumentet for storfe, sau/lam og egg 1. halvår 2018 på totalmarked.nortura.no.

Storfe
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med 0,50 kroner per kg til kroner 60,50 per kg for 1. halvår 2018.

Prognosen viser et underskudd av storfe på ca. 8.100 tonn i 2018 etter at alle importkvotene er forutsatt utnyttet. Det innebærer at underdekningen på storfe er redusert med mer enn 7.000 tonn fra 2016 til 2018. Det er pr. 16. oktober 570 tonn storfe på reguleringslager.

Det er fortsatt rom for å øke norsk produksjon av storfekjøtt. Fra 2014 har det vært en netto økning i mordyrtallet ved at bestanden av ammeku har økt mer enn nedgangen i bestanden av melkeku og det prognoseres fortsatt vekst i løpet av 2017 og 2018.

Analysen av markedsbalansen for storfe fram mot 2025 viser et behov for vekst i ammekutallet som er lavere enn dagens veksttakt. Det tilsier en at en må vise mer forsiktighet med tanke på prisøkninger framover for å sikre at den videre veksten skjer på en kontrollert måte.

Industrimarkedet opplever et betydelig prispress på viktige deler av storfe, hovedsakelig pga. import til priser under norsk nivå. Det tilsier at det, til tross for underdekning av norsk storfe, er utfordrende å løfte pris.    

Lam
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam holdes på dagens nivå med kr 64,60 per kg for 1. halvår 2018.

Prognosen viser en overdekning av norsk sau/lam i 2018 på ca. 1.700 tonn etter at importkvotene er utnyttet og det er prognosert om lag 2.600 tonn sau og lam på reguleringslager ved starten av 2018.

Det har vært en økning i antall produsenter med sau og betydelig økning i antall vinterfôra sauer de siste to årene fram mot 2017. Selv om etableringsvilje i næringen synes å ha stoppet opp, er det fortsatt produksjonen under oppbygging hos en del produsenter. Samtidig forventes det også noe avskalling fra næringa i den overskuddssituasjonen som er.

Langtidsutsiktene for markedsbalansen for sau og lam indikerer ikke at det er rom for økning av produksjonen fram mot 2025.

Den kraftige prisreduksjonen på sau og ung sau har så langt ikke løftet salget, men bør kunne medføre at det finnes muligheter i markedet for sau. Det legges derfor opp til uendret gjennomsnittlig engrospris for sau og ung sau i første halvår 2018 i forhold til 2. halvår 2017.

Egg
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med 0,15 kroner per kg til kr 19,35 per kg.

Prognosen for 2018 viser et overskudd på 750 tonn. Nortura har søkt Omsetningsrådet om en ramme for å fjerne inntil 1000 tonn egg med førtidsslakting.

For å møte markedets forsterkede krav om å fase ut egg fra miljøinnredning tas det sikte på at prisøkningen tas ut med 20 øre for egg fra frittgående produksjon og 10 øre for egg fra miljøinnredning.

Ved fastsettelse av planlagt gjennomsnittlig engrospris må det vises varsomhet med å øke prisene mot et nivå som stimulerer til nyetablering i næringa. Det er viktig at en unngår en ukontrollert oppbygging av produksjonskapasitet. Dette tilsier en varsomhet med prisøkninger.