Prognosen 2019 – Stor overproduksjon av egg, og produksjonen av gris må ned

(14.11.18) Den nye prognosen for 2019 viser et stort og økende overskudd av egg. Svinenæringen står fortsatt overfor en svært krevende markedssituasjon. For sau og lam viser prognosen om lag balanse, men det er mye sau på lager. Prognosen viser underskudd av storfe, men det nærmer seg markedsdekning også for dette dyreslaget.

Prognose 2019 – per november 2018

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 84 800 96 9 170 98 900 100 - 4 900
Sau/lam 23 800 91 906 25 000 98 - 300
Gris 134 200 97 1 800 133 500 99 2 500
Egg 65 900 103 290 64 300 101 2 000


Gris
Prognosen for 2019 viser et overskudd av gris på 2 500 tonn. Dette er lavere enn for 2018 som følge av slakting av lett gris og at svinebøndene har redusert insemineringen siden mai i år. 

– Det er utrolig bra at svinebøndene har redusert insemineringene nå i år, og dette må fortsette. Vi skal heller ikke glemme at vi har nesten 6 000 tonn med gris på reguleringslager. I tillegg til overskuddet i 2019 så er produksjonen fortsatt alt for høy. Vi anslår at det er om lag 4 000 purker for mange nå, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Det er nå fullt trykk på produksjonen av julemat og vi ser at det det blir tatt ut gris fra reguleringslager. Vi har gitt bransjen mulighet siden tidlig i vår til å ta ut gris for sikre nok ribbe til jul på det vi kaller ribbetiltak. Det går ut på at bransjen tar ut gris fra reguleringslager og at Totalmarked kjøpet tilbake ferske stykningsdeler som blir eksportert på eksportkvoten. Dette gir da bransjen muligheten til å sitte igjen med ribba og de kan levere fra seg stykningsdeler som det ikke er rift om i det norske markedet. 

– Det er godt kjent at det er mer enn nok gris på reguleringslager og vi har tilrettelagt for ribbeskjæring i flere måneder, så det bør være nok norsk ribbe til jul i år, sier Skulberg.
  
Storfe
Satsingen på økt produksjon av storfekjøtt har gitt resultater, og for 2018 er underskuddet ned mot 3000 tonn. Tørken i sommer gjorde at det ble slaktet flere storfe. Dette gir en nedgang i produksjonen i 2019. Prognosen viser et underskudd på 4 900 tonn for 2019 etter at importkvotene er tatt inn, dvs. om lag uendret fra forrige prognose. Utfordringen når det gjelder storfe er at vi er inne i en trend der produksjonen øker samtidig som salget går tilbake. 

Engrossalget av storfe har gått tilbake med 2-3 % de siste to årene. 

– Med bakgrunn i de søknader som Innovasjon Norge allerede har innvilget er det i praksis ikke rom for nyetableringer innenfor storfe nå, sier Skulberg. Økningen i importkvotene på 1 600 tonn får full virkning fra 2019. 

Prognosen forutsetter uendret engrossalg av storfe sammenlignet med 2018. 

Det ventes en reduksjon i produksjonen på 3,5 prosent sammenlignet med 2018. Slaktevektene på okse forventes å holde seg lave utover vinteren og våren, men ta seg opp i andre halvår. 

Tall fra søknader om produksjonstillegg pr. 1. oktober 2018 viser en økning på om lag 3 500 mordyr – som i sin helhet skyldes en økning i antall ammekyr. Det er mindre vekst enn i de foregående årene, noe som må tilskrives tørkesommeren 2018.
  
Sau/lam
Salget av lam har økt i 2018, men det er fortsatt lav interesse for sauen. Ved inngangen til årets sesong lå det om lag 1 200 tonn med sau på reguleringslager. Prognosen for 2019 vider en svak underdekning på 250 tonn isolert for året. Det er viktig å ha med seg at vi har mye sau på lager som vi må omsette i det norske markedet. – Vi oppfordrer fortsatt sauebøndene om å forsøke å produsere flere lam pr søye. Å redusere påsettet er et viktig bidrag for å få ned overskuddet av sau, sier Skulberg.

 Bestanden av sau og lam er beregnet å være 5 prosent lavere ved beiteslipp i 2019 enn på samme tidspunkt i 2018. Noe av den økte slaktingen av mordyr skyldes tørken, men det forventes også noe avgang av produsenter. Det er lagt til grunn slaktevekter som snitt av de siste 5 årene.

Tilførslene i år ser ut til å reduseres med ca. 3 prosent sammenlignet med 2017. Slakte-vektene på lam ligger an til å øke med 5 hektogram.  
  
Egg
Med bakgrunn i historisk høye klekketall går vi nå inn i en periode med en stor overproduksjon av egg. Prognosen viser et overskudd på om lag 2 000 tonn. Vi opplever at det er interesse for å starte opp med eggproduksjon. – Ytterligere nyetableringer av eggproduksjon nå vil resultere i overproduksjon og svak økonomi for eggprodusentene i lang tid fremover, sier Skulberg.

Bak en prognosert overdekning på 2.000 tonn ligger det en økning i tilførslene på om lag 3,5 prosent sammenlignet med 2018, mens engrossalget forventes å øke med i underkant av 1 prosent neste år.


Flere detaljer i prognosen for 2019 kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes