Svekket resultat i 2.tertial for Nortura

(24.10.18) Resultat før skatt er 9 millioner i minus. Engangskostnader knyttet til omstilling er en viktig faktor.

EBITDA-resultatet for 2.tertial 2018 er 42 millioner svakere sammenlignet med 2.tertial i fjor, eksklusive omstillingskostnader på 96 millioner kroner. Driftsresultatet i 2.tertial svekkes med 36 millioner kroner mot fjorår, eksklusive omstillingskostnadene.

– Vi er godt i gang med et forbedringsprogram som skal bedre lønnsomheten i løpet av en tre-års periode. Dette fører til høye engangskostnader på kort sikt. Samtidig vet vi at tiltakene gir positivt effekt, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Sommerens tørke bidro til noe høyere slakting av storfe og samtidig svekket salg av grillsortiment i siste halvdel av grillsesongen som følge av restriksjoner for grilling. Høyere aktivitet i datterselskapene, medførte at omsetningen i konsernet likevel endte på nivå med fjorår.

– Fordi vi har små marginer blir vi sårbare for hendelser utenfor vår kontroll, som sommerens tørke, sier Kolberg.

Samtidig påvirkes tertialresultatet av nedgang i merkevaresalget og lavere resultatbidrag fra datterselskapene. Implementering av SAP som IKT-plattform krever for tiden mye fokus fra ledelse og nøkkelpersoner. Resultat før skatt viser et underskudd på 9 millioner kroner i 2.tertial og et underskudd på 135 millioner kroner hittil i år. På grunn av sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon, er tredje tertial vanligvis det sterkeste tertialet.

– Vi gjennomfører mange krevende prosesser i et høyt tempo, og jeg er trygg på at effektene av dette vil bidra til et sterkere Nortura som er både lønnsomt og ansvarlig, sier Kolberg.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 44,7 % per 2.tertial, ned 0,9 %-poeng mot samme periode i fjor. Nortura har positiv utvikling i dagligvaresalget for kategoriene kylling, egg og spekepølser, mens salget av kjøttdeig, ferdigmat, pølser og stykket kjøtt var lavere enn fjorår. I storkjøkkenmarkedet har Nortura en salgsvekst på 4,3 % hittil i år. I denne kanalen vokser salget av kylling og egg, mens salget av ferdigmat og pølser faller noe.

Nortura gjennomfører et treårig forbedringsprogram hvor reduksjon av antall ansatte er ett av tiltakene. Forbedringsprogram som er iverksatt for å løfte resultatet i Nortura bidrar til reduserte kostnader knyttet til både råvarer, svinn, personalkostnader og andre kostnader. 

Konsernets driftsinntekter i 2.tertial endte på 7,5 milliarder kroner, en nedgang på 0,4 % målt mot fjorår. Svakere merkevaresalg bidro til at omsetningen i morselskapet falt med 1,7 %, til tross for økt salg i storkjøkkenmarkedet og økt salg av helslakt til industrimarkedet.
 

Relatert informasjon (ekstern)