Norturas innspill til jordbruksforhandlingene

(19.03.19) Nortura la i dag fram sine innspill til årets Jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. Under følger en oppsummering av Norturas prioriterte innspill.

Brems i alle virkemidler som øker produksjonsvolumer på egg og kjøtt
Med unntak av storfe, er Norge selvforsynte med egg og kjøtt. Med de investeringer som er innvilget, forventes en snarlig markedsbalanse også på storfekjøtt. Det er ikke rom for volumøkninger for noen av produksjonene.

Stabil målpris for svin – 32,43 kroner per kilo
Nortura forventer et marked som nærmer seg balanse i 2019, men anser at det fortsatt er betydelig markedsrisiko forbundet med produksjonsplanlegging. Usikkerheten er i første rekke knyttet til effektivitetsforbedringer, bortfall av reguleringseksport, usikker tilslutning til frivillige tiltak og betydelig etterspørselsrisiko.

Frakttilskuddet må endres – underfinansiert og virker mot målsetting
De siste tre årene er underfinansieringen dokumentert til 71,3 millioner kroner. I 2018 er underfinansieringen økt til 37,8 millioner kroner. Underskuddet øker og beregninger Nortura har foretatt viser at underfinansieringen er størst i grisgrendte strøk. Dette motarbeider målet om matproduksjon i hele landet. Modellen må gjennomgås for å rette opp i skjevfordeling og rammen for tilskudd må økes. Dette gjelder for alle produksjoner, det vil si egg, storfe, småfe og svin. Det bør innføres et likende tilskudd på fjørfe.

Klimatiltak nødvendig for å styrke konkurransekraften
For å opprettholde konkurransefordelen til norsk råvare, må landbruket svare på markedets krav om mer klimavennlige produksjoner. Nortura foreslår i dokumentet en rekke tiltak for å redusere både fossile utslipp fra gårdsdriften samt tiltak for å redusere biologiske utslipp fra husdyr. Nortura mener slike reduksjoner er helt nødvendig for å ivareta konkurransekraften og det er et stort potensial i landbruket for reduksjoner fra begge utslippskilder.

Økte prisnedskrivingssatser for kraftfôr – vurdere differensiering av satser
Økt beite og grasfôring er en del av Norturas anbefalte klima- og markedstiltak for beitedyr. Stryket kornøkonomi kombinert med de siste årenes nedprioritering av prisnedskriving for kraftfôr svekker lønnsomheten i svine-, fjørfe- og eggnæringen. Nortura mener prisnedskrivingssatsene må økes generelt, og så må det settes ned et utvalg som vurderer økte (differensierte) nedskrivingsatser for kraftforintensive produksjoner.

Investeringsstøtte for modernisering som gir økt dyrevelferd og konkurransekraft
Med nedprioritering av tilskudd for økte produksjonsvolumer, mener Nortura at samfunnet må prioritere bevilgninger som bedrer landbrukets investeringsevne og konkurransekraft knyttet til dyrevelferd.

To drivkrefter tvinger fram investeringsbehovet: (1) Veterinærfaglige og agronomisk kunnskap og (2) Forbruker og kjededrevne behov som ikke alltid er begrunnet i faglige vurderinger og anbefalinger.

Vi ser en tendens til at forbrukere og innkjøpere i større grad får gjennomslag for kostnadsdrivende endringer som ikke alltid er begrunnet i veterinære eller agronomiske anbefalinger. Landbruket har ofte ikke finansiell løfteevne for hyppige og dyre endringer. For å opprettholde landbrukets konkurransekraft, må samfunnet bidra med finansiering av slike endringer.

Detaljene finner du i selve innspillsdokumentet.