Prognosen 2020 – Nærmere markedsbalanse for storfe, fortsatt overskudd av egg

(05.09.19) Den første prognosen for hele 2020 viser at det for storfe i praksis er markedsbalanse. For gris prognoseres det i 2020 et lite underskudd for året isolert sett, men bortfall av eksportmuligheten tilsier at det ikke er grunnlag for å øke produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. For egg viser prognosen et betydelig og økende overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.

Prognose 2020 – per september 2019

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

88 600

102

9 170

100 400

100

- 2 700

Lam

19 500

100

856

20 900

103

- 600

Sau

5 300

100

0

5 000

93

300

Gris

130 100

100

2 150

133 100

100

- 800

Egg

67 500

103

500

65 900

101

2 100


Prognosetabell for 2019 – per september 2019 finner du på totalmarked.nortura.no

Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt for 2019 på om lag 4 900 tonn etter at importkvotene er tatt inn.

For 2020 viser prognosen et underskudd på 2 700 tonn.

Engrossalget forventes å ligge på nivå med 2019. Det ventes en økning i produksjonen på 2 prosent sammenlignet med 2019 som både skyldes økt ku - og okseslakting. Den økte kuslaktingen har bakgrunn i reduksjon i melkekvoter som følge av avviklingen av Jarlsbergeksport.

– Prognosen viser at vi i praksis har markedsdekning for norsk storfe i 2020 med mindre salget øker. Det skal små endringer til før vi går fra underskudd til overskudd for storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Behovet for å øke antall ammekyr fremover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et lavere melkevolum. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket og med usikkerhet knyttet til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke å øke antall ammekyr nå, sier Skulberg.

Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg
Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg

Gris
For gris viser prognosen for 2019 et lite underskudd på 800 tonn året sett under ett. I tillegg er det nærmere 2 000 tonn gris på reguleringslager. Salget av helslakt ventes å gå ned med om lag 2 prosent i 2019 sammenliknet med 2018.

Prognosen for 2020 viser også en svak underdekning på 800 tonn. Dette inkluderer effekten av utkjøpsordningen tilsvarende 2 500 purker. Utviklingen i antall bedekninger viser at det nå er færre som frivillig har redusert sin produksjon og dette ligger til grunn i prognosen for 2020.

Engrossalget av helt slakt er prognosert til å øke med 0,5 prosent i 2020 sammenliknet med 2019.

– Et prognosert underskudd på knappe 800 tonn i 2020 viser at det har vært helt nødvendig å kjøpe ut smågrisprodusenter, sier Skulberg. Den frivillige reduksjonen av produksjonen svinebøndene har gjort gjør at vi har et godt utgangspunkt ved utgangen av 2020 når vi mister reguleringseksporten. Tiden er ikke inne for å øke produksjonen av gris dersom vi skal kunne bedre økonomien fremover, sier Skulberg. Prognosen viser et knapt underskudd i 2020 og fra og med 2021 må alt av svinekjøtt som produseres i Norge også forbrukes her. For bondens økonomi er det mye bedre å ligge med en svak underdekning enn et lite overskudd året sett under ett. Skulle salget vise seg å øke, kan vi blant annet stimulere til økte vekter på slaktegrisen. En kilo i økt slaktevekt utgjør ca 1 400 tonn totalt sett.

Sau/lam
Prognosen for sau og lam isolert for 2019 viser om lag markedsbalanse. Det er imidlertid viktig å presisere at vi gikk inn i 2019 med et reguleringslager for lam på 1 394 tonn og for sau på 1 643 tonn. Engrossalget for 2019 ventes å reduseres med 4,5 prosent for lam og 2 prosent for sau sammenliknet med 2018.

For 2020 viser prognosen et underskudd av lam 600 tonn og overskudd av sau på vel 300 tonn. Reguleringslager kommer i tillegg. Salget er prognosert til å øke med 2,7 prosent for lam og reduseres med 7 prosent for sau.

Etter flere år med vedvarende overskudd av sau viser prognosen for 2020 at vi fortsatt har utfordringer med overskudd av sau. Oppfordringen til sauebøndene om å redusere påsettet og beholde søyene lenger er svært viktig for å bedre balansen mellom sau og lam, sier Skulberg. 

Egg
Prognosen for 2019 viser et overskudd på 650 tonn, etter at førtidsslaktingen er gjennomført. Overproduksjonen blir håndtert gjennom førtidsslakting. Eksport av RÅK-produkter øker også. Salget forventes å øke med 2 prosent i 2019 sammenliknet med 2018.

For 2020 viser prognosen et betydelig og økende overskudd av egg. Overskuddet er prognosert til om lag 2 000 tonn. Salget er i prognosen forutsatt økt med 1 prosent.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019. Det er primært egg fra miljøinnredning som tas ut. 

Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020. Stort og økende overskudd har blitt løst med førtidsslakting og økt produksjon av RÅK-produkter. Eksporten av RÅK-produkter vil trolig opphøre etter 2020 når eksportstøtten forsvinner, sier Skulberg.
 

Flere detaljer i prognosen for både 2019 og 2020 kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg