Prognosen 2020 – per november 

(14.11.19) For gris prognoseres det i 2020 et overskudd for året som følge av et stagnerende salg. Eksportvolumet for 2020 ligger i praksis allerede klart på reguleringslager. Derfor er det viktig at svineprodusentene fortsatt bidrar med frivillig reduksjon av produksjonen for å unngå overproduksjon. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. Det ligger også mye lam på reguleringslager. For egg viser prognosen et overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.

Prognose 2020 – per november 2019

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

87 400

101

9 000

100 100

100

- 3 700

Lam

19 400

100

856

20 400

110

- 200

Sau

5 100

109

 

4 600

80

500

Gris

130 100

100

2 000

131 500

100

600

Egg

66 400

102

650

66 100

101

1 000


Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt for 2020 på om lag 3 700 tonn etter at importkvotene er tatt inn.

Engrossalget forventes å ligge på nivå med 2019. Det ventes en økning i produksjonen på 1 prosent sammenlignet med 2019 som hovedsakelig skyldes forventet økt okseslakting og høyere slaktevekter på disse.

– Prognosen viser at vi er svært nær markedsdekning for norsk storfe med mindre salget øker. Behovet for å øke antall ammekyr fremover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et lavere melkevolum. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket og med usikkerhet knyttet til salget fremover i tillegg til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke å øke antall ammekyr nå, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. 

Gris
Prognosen viser nå at vi er i ferd med å produsere for mye gris i 2020. Dette inkluderer effekten av utkjøpsordningen tilsvarende 2 500 purker. I tillegg er det prognosert et litt svakere salg enn tidligere. Engrossalget av helt slakt er prognosert til å ligge på nivå med 2019.

Eksportvolumet for 2020 ligger i praksis allerede klart på reguleringslager. Dette medfører at eventuelle overskudd av gris i 2020 ikke kan løses med reguleringseksport. 

– Et prognosert overskudd i 2020 viser at det har vært helt nødvendig å kjøpe ut smågrisprodusenter, men vi skulle gjerne sett at vi hadde nådd målet om utkjøp av 4 000 purker sier Skulberg. Dersom salget ikke øker betraktelig fremover vil vi fort være i en situasjon med for mange purker. Den frivillige reduksjonen av produksjonen svinebøndene har gjort gjør at vi har et bedre utgangspunkt ved utgangen av 2020 når vi mister reguleringseksporten. Vi har aldri avblåst svinedugnaden og vi oppfordrer fortsatt til reduksjon for at vi skal kunne bedre økonomien fremover, sier Skulberg.

For bondens økonomi er det mye bedre å ligge med en svak underdekning enn et lite overskudd året sett under ett. Skulle salget vise seg å øke, kan vi raskt stimulere til økte vekter på slaktegrisen. En kilo i økt slaktevekt utgjør ca 1 400 tonn totalt sett.

Sau/lam
For 2020 viser prognosen et underskudd av lam på 200 tonn og overskudd av sau på 500 tonn. Reguleringslager kommer i tillegg. Salget er prognosert til å øke med 10 prosent for lam og reduseres med 20 prosent for sau.

– Etter flere år med vedvarende overskudd av sau viser prognosen for 2020 at vi fortsatt har utfordringer med overskudd av sau. I tillegg går vi inn i 2020 med et høyere lager av lam enn normalt. Mye tyder på at sauebøndene har tatt oppfordringen om å redusere påsettet og beholde søyene lenger. Dette er svært viktig for å bedre balansen mellom sau og lam, sier Skulberg. 

Egg
Prognosen for 2019 viser et overskudd på 600 tonn, etter at førtidsslaktingen er gjennomført. Overproduksjonen blir håndtert gjennom førtidsslakting. Salget forventes å øke med 2 prosent i 2019 sammenliknet med 2018.

For 2020 viser prognosen et overskudd av egg. Overskuddet er ca 1 000 tonn lavere enn i forrige prognose. Dette skyldes at klekketallene viser en nedgang. Salget er i prognosen forutsatt økt med 1 prosent. Prognosen viser at dette overskuddet kan håndteres med førtidsslakting av verpehøns. Det er primært egg fra miljøinnredning som tas ut. 

Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020. Klekketallene er nå lavere enn ved forrige prognose. Vi håper det vil vedvare og at det ikke kommer nyetableringer innen eggsektoren nå, sier Skulberg.
 

Import

  • Storfe: For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4 756 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 2.500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  • Lam: Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 50 tonn SACU m/ben.
  • Gris: Importen inkluderer spekk (800 tonn), WTO-import på 300 tonn i 2020 (av kvoten på 1.381 tonn). EU-kvote på 900 tonn.
  • Egg: Forutsetter i prognosen en import på 650 tonn egg i 2020.

 

Flere detaljer i prognosen for både 2019 og 2020 kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg