Coronapandemien gjør at vi må gjøre ting annerledes i høst for å redusere smittefaren

(27.08.20) På Østlandet legger vi om produksjonsmønstret vårt midlertidig i høst grunnet dette. Høsten er en travel tid for alle som er sysselsatt innenfor landbruket. Det er innhøstning, dyr skal inn fra beite, og vi som jobber i Nortura skal gjennomføre høysesongen for småfeslakting.

Nortura dyrebil

Nortura har hatt et godt salg igjennom sommeren, både reguleringslager og Norturas kommersielle lagre er på et lavt nivå. Coronapandemien og de begrensninger dette legger i forhold til grensehandel og utenlandsreiser har ført til at det kjøpes og konsumeres mer mat i Norge, det er det grunn til å glede seg over. Samtidig så gjør pandemien oss sårbare, vi har ett lavt smittenivå i Norge, vi har alle et ansvar for å bevare det slik. Matproduksjon er en samfunnskritisk funksjon og vi må gjøre det vi kan for å holde risiko for smitte så lavt som mulig, samtidig som vi sørger for å møte den økte etterspørselen etter våre produkter. Vi vet fra presseoppslag fra utlandet at slakterivirksomhet er spesielt sårbare i forhold til smittespredning. Vi har innført en rekke strenge tiltak for å redusere risiko til et minimum.

En av de største risikofaktorene i vår virksomhet er smitte fra utenlandsk arbeidskraft. Vi har normalt mange utenlandske fagarbeidere på våre anlegg i småfesesongen. Det er innført strenge testregimer og forsterkede hygienerutiner for å dempe risikoen. Samtidig har vi lagt opp til en del endringer i vår produksjon som gjør at vi reduserer behovet for innleid utenlandsk arbeidskraft til et minimum. Dette innebærer at vi på Østlandet legger om produksjonsmønstret vårt midlertidig i en 10 ukers periode fra uke 36 til uke 46, slik at vi skal klare å slakte som normalt, men med en kraftig reduksjon i antall utenlandske medarbeidere. Vårt faste personell går inn på linjer og funksjoner som normalt betjenes av utenlandske kollegaer, samtidig som det er gjort en innsats for å skaffe en større andel norsk personell på de posisjonene som ikke krever fagbrev ved alle anleggene våre.

Vi har økt kapasiteten på transport midlertidig for å klare å gjennomføre dette uten at det skal gå på bekostning av 8-timers regel for transport av dyr og kjøre og hviletidsbestemmelser for sjåfører. Rent konkret så betyr det at Rudshøgda skal slakte storfe og småfe i denne perioden, Gol slakter småfe og Tønsberg vil slakte gris.

I tillegg vil vi benytte oss av anleggene i Egersund, Sandeid, Forus, Førde og på Malvik i forhold til de dyrene som får lavere transporttid ved å fraktes til disse anleggene. På denne måten har vi redusert behovet for utenlandsk arbeidskraft kraftig.

For husdyrprodusentene så betyr dette at det meste av grisen vil gå til Tønsberg i denne perioden, for områdene nord i Gudbrandsdalen og Ottadalen vil Førde være mottakende anlegg. For Nord-Østerdalen vil Steinkjer være aktuelt å benytte, og for Agder-området så vil Forus bli benyttet ved behov. Mye vil transporteres direkte, men for de husdyrtette områdene nærmest Rudshøgda, samt søndre del av Gudbrandsdalen så vil det foregå en betydelig grad av omlasting på Rudshøgda til større biler med henger og semitrailer slik at lasstørrelsen går opp, og slik at vi også skal klare å ivareta så vel innkjøring av småfe og storfe til slakt på Rudshøgda og Gol, som beitekjøring innenfor gjeldende lover og regler.

Slaktefjøset på Rudshøgda vil bli benyttet i forbindelse med omlasting slik at vi klarer å holde en høy standard i forhold til dyrevelferd i forbindelse med denne omlastingen.

Ved større innmeldinger på gris, der vi kan fylle transporten som skal sørover med 1-2 stopp så vil vi stort sett kjøre direkte.

For de øvrige husdyrproduksjonene så vil det også kunne foregå mindre endringer og da spesielt for de områdene som befinner seg med geografisk nærhet til anlegg som ligger i Agro, Vest eller Midt-Norge. 
 
Verken Norturas anlegg på Tønsberg eller transporten vår var i utgangspunktet rigget for en slik stor omlegging, i tillegg er Rudshøgda i en større ombyggingsfase med utvidelse av storfefjøs. Men dette er ikke en normalsituasjon og da må vi alle gjøre det vi kan for å løse de utfordringer dette gir oss. Vi må klare å opprettholde den gode kvaliteten og den høye standarden som Nortura og Gildevaren er kjent for så vel på leveringsevne, som produktkvalitet som dyrevelferd.

Vi har forberedt oss så godt vi kan, med alles gode vilje og positive innstilling så skal vi klare dette. Våre ansatte på innmelding, i planlegging, på fjøs, i slakteri, på skjæring og transportørene våre er topp motivert for å håndtere denne situasjonen i de 10 ukene der dette vil foregå til beste for dere som eiere og leverandører og til beste for kundene våre. 

Som leverandør så er det noen enkle ting du kan hjelpe oss med for at vi i fellesskap skal lykkes best mulig:   

  • Riktig innmelding av rett antall dyr til rett tid
  • Ha alt klart til når bilen og sjåføren vår kommer slik at opplasting kan skje effektivt og skånsomt for dyrene
  • Dersom du får besøk av en sjåfør du ikke har truffet før, (det kan skje som følge av overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene og lengre transporter), så møt vedkommende med velvilje og vennlighet. Det er dyktige og erfarne folk på laget og vi må trolig bruke de noe mer på tvers av områdene i denne perioden for å løse kabalen totalt sett.

Har du spørsmål, kontakt gjerne Nortura Medlemssenter eller tilførselsleder i ditt område.
 
Med vennlig hilsen
 
Terje Nilsen, Tilførselsleder Øst
Marianne Myki, Tilførselsleder Innlandet
Karin Røhne, Leder for tilførsel og rådgivning Nortura