Mindre overskudd av lam og fortsatt overdekning av egg

Prognosen 2020 – per september 2020

(02.09.20) Salgsprognosen ut 2020 og for 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak som er innført for å redusere spredning av covid-19. For 2020 har vi forutsatt fortsatt tiltak som stengte grenser og lite reising utenlands. For året 2021 har vi lagt til grunn en normalisering av samfunnet.

Vi har erfart at særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og videre redusert grensehandel påvirker salget i stor grad. Behov utover norsk produksjon dekkes igjennom import.

Prognose 2020 – per september 2020

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv

83 400

96

9 000

100 400

101

- 8 000

1 751

Lam

19 300

100

 806

19 800

 108

 + 300

2 891

Sau

4 700

106

 

4 500

74

+ 200

 26

Gris

129 900

98

2 100

135 100

102

- 3 100

 2 162

Egg  

66 300

101

   450

66 000

100

 + 700

 520


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

Prognose 2021 – per september 2020

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

85 800

103

9 000

99 300

 99

- 4 400

Lam

19 300

100

 806

19 300

 98

 +  800

Sau

4 700

100

 

4 350

 97

+ 400

Gris

129 100

99

2 400

132 300

98

- 800

Egg  

67 100

101

   450

65 800

 100

 + 1 700

 
Storfe 
Det er for 2020 prognosert reduserte tilførsler av storfe på nærmere 4 prosent i forhold til 2019 som følge av økt behov for melk som gir færre slakt fra melkebesetninger. Produksjonen ventes å øke med 3 prosent i 2021. Salget av helslakt for 2021, forutsatt normalisering i samfunnet, prognoseres til å gå tilbake med om lag 1 prosent i forhold til 2020.

Etter en svak start på året har det vært en betydelig økning i salget av storfe i perioden med stengte grenser og lite reising. Underdekningen for 2020 prognoseres å bli på om lag 8 000 tonn etter at importen er tatt inn. For 2021 forventes det at underdekningen blir på 4 400 tonn forutsatt et mer normalisert samfunn.

– Det er fortsatt noe usikkert hvordan salget av storfe vil utvikle seg i årene fremover, men salget har utviklet seg noe bedre enn fryktet de siste 2-3 årene. Om vi i løpet av høsten vil anbefale en svak økning i nyetableringer for storfe henger i stor grad sammen med hvilke signaler vi får om utviklingen i melkesektoren, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked kjøtt og egg. 

Lam 
Prognosen for lam viser nå et overskudd på 300 tonn i 2020 året sett under ett, men det er forventet et overskudd mot slutten av året som fryses inn og vil være tilgjengelig for bransjen i 2021. Overskuddet for 2020 er noe lavere enn sist prognosert og skyldes større optimisme knyttet til høstens salg. Det har i tillegg vært tatt ut mer fra reguleringslager i sommer enn forventet.

– For 2021 er det prognosert et overskudd på om lag 800 tonn, inkludert import fra Island. I tillegg vil det være lam på reguleringslager. Vi er glad for at bransjen har benyttet seg av reguleringslageret igjennom sommeren og at vi får signaler om et brukbart salg i sesong. Det er nå viktig at produksjonen ikke øker slik at vi oppnår balanse i markedet for sau og lam, sier Skulberg. 

Gris
Stort salg av gris igjennom våren og sommeren har i praksis tømt reguleringslageret både av hel gris og stykningsdeler som var tiltenkt eksport. For året 2020 ventes en samlet underdekning på om lag 3 000 tonn. For 2021, under forutsetning at samfunnet i større grad normaliseres, viser prognosen om lag balanse i svinemarkedet etter at importkvotene for ferske helslakt og ribbe er tatt inn. I tillegg anslår vi at om lag 700 tonn av WTO-kvoten for fryst gris benyttes i det norske markedet.

– Prognosen for 2021 viser at svinenæringen nå har lyktes i å komme i bedre balanse. Det er bra, for når vi fra neste år mister reguleringseksporten, blir markedsbalansen enda viktigere for bondeøkonomien, sier Skulberg.

– Det er et stort fokus på ribbe mot jul. Vi har tett dialog med bransjen og det vil bli nok ribbe til jul. Markedet suppleres med importkvoten på 600 tonn ferskt helt slakt fra EU, i tillegg til minst 400 tonn av WTO-kvoten. Importkvoten på 300 tonn fersk ribbe rett før jul bidrar til å sikre mye av markedet inn mot jul. Skulle det vise seg at det blir behov for import av fersk hel side av gris utover dette vil vi vurdere det i midten av oktober og frem til og med 1. desember, sier Skulberg. 

Egg
Prognosen for året 2020 viser et overskudd på 700 tonn egg, etter uttak av 680 tonn som følge av førtidsslakting.  Også salget av egg i dagligvaremarkedet har økt som følge av tiltakene i samfunnet.

For 2021 viser prognosen et noe økende overskudd av egg. Overdekningen er prognosert til om lag 1 700 tonn. Salget er i prognosen forutsatt å gå marginalt ned fra et godt salg i 2020.

– Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren, sier Skulberg. 


Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg