Økt dagligvaresalg for Nortura

(21.10.20) Omsetningen i 2.tertial (mai-august) endte på 8 milliarder kroner, 5 % høyere enn fjorår. Stengte grenser og rekordmange på norgesferie bidro til sterk vekst i dagligvaresalget, mens salget til serveringsmarkedet, hoteller og kantiner fortsatt er lavere enn i fjor.

Smittevernstiltak, råvaremangel og endrede handlemønstre har gitt produksjons- og logistikkutfordringer. Lavere tilgang på norsk storfekjøtt og nedgang i produksjon av svin, har begrenset salgsveksten for Nortura og gitt lavere utnyttelse av slakte- og skjæreleddet. Resultatet kommer derfor noe svakere ut enn i fjor.

  • Driftsinntektene steg 5% prosent i 2. tertial
  • Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 2. tertial 2020 ble 344 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet endte på 4,3 prosent, 0,6 prosentpoeng lavere enn i 2. tertial 2019.
  • Driftsresultatet (EBIT) i 2.tertial ble 163 millioner kroner, en nedgang på 39 millioner kroner.

Tabell resultat

Konsernets driftsinntekter i 2. tertial endte på 8 milliarder kroner, en økning på 5 % målt mot fjoråret. Salget av både Gilde- og Prior-produkter, samt salget av kjedenes egne merkevarer, hadde sterk vekst i perioden. Det har vært god salgsutvikling for pølser, deiger, kylling og egg. Fint vær på forsommeren og vellykkede produktlanseringer bidro til spesielt sterk vekst for grillprodukter.

Storkjøkkenmarkedet er hardt rammet av koronasituasjonen og det er bred nedgang på tvers av segmenter og kategorier. Samtidig ble salget til både bensinstasjoner, restauranter og hoteller bedre enn fryktet i sommermånedene. Dette som følge av lavere smittetall og rekordmange på norgesferie. Økt aktivitet i datterselskapene bidrar også til omsetningsvekst i konsernet.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 43,3 % per uke 36, en reduksjon på 0,5 %-poeng målt mot fjor. Markedsandelen for merkevarene hadde isolert sett en nedgang på 1,1 %-poeng til 33,0 %.

Driftsresultatet for 2. tertial endte på 163 millioner kroner, 39 millioner kroner svakere enn fjoråret. Perioden har i stor grad blitt påvirket av koronasituasjonen. Økt etterspørsel etter kjøttprodukter har bidratt til reduksjon av lagerbeholdninger og mangel på norsk råvare. Innenlandsk primærproduksjon av svin og storfe er redusert mot i fjor, og Norturas tilførselsandeler har falt noe. Dette har medført at oppstrømmen har vært en begrensning for inntjeningen, gjennom redusert kapasitetsutnyttelse og salgsvekst. Økte råvare- og logistikk-kostnader påvirker negativt, mens redusert arbeidsgiveravgiftssats for mai og juni og lavere energi- og reisekostnader bidrar med kostnadsreduksjoner. Resultatet fra datterselskapene øker som følge av god vekst for Norfersk, Noridane Foods og Norsk Dyremat.

Netto finanskostnader er 18 millioner kroner lavere enn fjorår per august. Økt resultatandel fra tilknyttede selskaper og reduksjon i gjeldsnivå forklarer bedringen.

Resultat før skatt viser et overskudd på 154 millioner kroner i 2.tertial. Overskuddet akkumulert er 28 millioner kroner, 109 millioner kroner svakere enn fjorår.

Netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA justert for engangsposter kommer ut på 3,3. Hensyntas 50 % egenkapitalkvalitet i Norturas hybridobligasjonslån er forholdstallet 2,9.

Les hele tertialrapporten