Prisløyper 1. halvår 2020

(Oppdatert 06.03.20) Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober 2019 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020. Siste oppdatering gjelder endring i prisløypa for lam.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene: 

Prisløype storfe:

Mandag 30. desember (uke 1): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 2. mars (uke 10): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 16. mars (uke 12): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 13. april (uke 16): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 20. april (uke 17): Engrospris opp 0,80 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 som vil være kr 0,70 per kg høyere enn for 2. halvår 2019.

Se fullstendig oversikt for storfe 1. halvår

Prisløype lam:

Mandag 30. desember (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 20. januar (uke 4): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 10. februar (uke 7): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 16. mars (uke 12): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 13. april (uke 16): Engrospris ned 1,00 kr/kg


Samlet ville opprinnelig prisløype være på samme nivå som for 2. halvår 2019, prisløypa ble grunnet prognosert overdekning endret 6. mars 2020, se endring

Pris- og grunntilskotsendring på sau, lam og vêr etter nyttår

Prisløype sau:
Det er ingen planlagte prisendringer for sau.  

Pris- og grunntilskotsendring på sau, lam og vêr etter nyttår

Prisløype egg: 
Fra mandag 30. desember (uke 1) reduseres engrosprisen for egg fra miljøinnredning med kr 0,10 per kg. Engrosprisen for egg fra frittgående høns endres ikke.

Som tidligere varslet justeres Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 opp med kr 0,10 per kg. Årsaken er økende andel egg fra frittgående høns som drar opp gjennomsnittlig engrospris.

Prisendringer fjørfe (fra Nyhetsbrev 8-19, 6. november):
Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisene på kylling og kalkun med 0,50 kr/kg med virkning fra 1. februar 2020. Prisøkningene videreføres direkte til produsent. Avregningsprisene endres slik fra 3. februar 2020:

  • Kalkun: + 0,50 kr/kg
  • Slaktekylling: + 0,50 kr/kg
  • Rugeegg: + 0,01 kr/stk
  • Unghøner: + 3 kr/stk

Prisen på daggamle kyllinger økes med 0,01 kr/stk fra samme dato, som direkte følge av økt rugeeggpris. Aviagen varslet høsten 2018 kraftig økning i livdyrprisene fra 1. januar 2019 og ytterligere økning fra 1. januar 2020. Prisøkningen 1. januar 2019 er videreført gjennom verdikjeden i 2019. Vi legger opp til tilsvarende løp for 2020:

  • Daggamle foreldredyr: + 5 kr/stk fra 1. januar 2020
  • Unghøner: + 6 kr/stk fra 4. mai 2020
  • Rugeegg: Hensyntas i prisendring fra 1. juli 2020
  • Daggamle kyllinger: Hensyntas i prisendring fra 1. juli 2020
  • Slaktekylling: Hensyntas i prisendring fra 1. juli 2020

Konsernstyret har vedtatt å redusere trekket til Kyllingfondet for slaktekyllingprodusentene til 0,20 kr/kg fra 1. januar 2020.

Prisløype/prisprognose gris:
Fra mandag 30. desember reduseres engrosprisen for gris med 10 øre per kg. Det gjøres for å unngå overnotering i forhold til målpris for målprisåret 2019/2020. 

Da det ble innført ny ligning for beregning av kjøttprosent og pristilleggene ble justert 1. juli 2019, var det noe usikkerhet om hvordan endringene ville slå ut for hele avtaleåret. Det har vist seg at engrosprisen i gjennomsnitt har økt litt mer enn forutsatt og det er bakgrunnen for at prisen må justeres ned for resten av målprisåret.
 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2020

 

Hvordan blir avregningsprisen

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskuddekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.