Prognosen 2020 – Overskudd av lam og egg

(04.03.20) Den nye prognosen for 2020 viser overskudd av lam. Dette kommer i tillegg til et større reguleringslager ved inngangen til året enn ønskelig. For egg viser prognosen fortsatt overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.

Prognosen for salget av gris er noe nedjustert, men markedsbalansen viser fortsatt underdekning i 2020 som følge av reduserte tilførsler. Det prognoserte underskuddet er ikke stort og det er ikke rom for nyetableringer i næringa.

Prognosen 2020 – per mars

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Reg.lager
per 1.1.20

Storfe/kalv

85 100

98

9 000

98 600

99

- 4 500

1 751

Lam

19 300

100

806

19 000

104

1 100

2 891

Sau

4 900

109

 

4 300

71

600

26

Gris

127 500

97

2 350

130 900

99

- 1 000

2 162

Egg

66 800

102

700

66 600

101

1 000

520


Storfe
For storfe prognoseres et underskudd i 2020 på om lag 4 500 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er om lag uendret fra forrige prognose. Det lå 1 750 tonn på reguleringslager ved inngangen til året som har dekket opp underskuddet hittil i år.   

Engrossalget er noe svakere hittil i år enn i 2019 og det forventes for året en nedgang på 1 prosent. Det er prognosert en reduksjon i produksjonen på 2 prosent fra 2019. Dette skyldes forventet nedgang i antall melkekyr til slakt i 2020. Melkekutallet ble redusert med nærmere 10 000 i løpet av 2019 på grunn av tilpasning til et lavere melkevolum.   

– Behovet for å øke antall ammekyr ytterligere fremover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et fortsatt lavere melkevolum etter 2020. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket og med usikkerhet knyttet til salget fremover i tillegg til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke nyetableringer for storfe nå, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg. 

Gris
Prognosen viser nå en underdekning av svinekjøtt på om lag 1 000 tonn isolert for 2020. Det er også for gris prognosert en nedgang i salget på 1 prosent fra i fjor. Prognosen for tilførslene er også nedjustert fra prognosen utarbeidet i januar. Dette gjør at den prognoserte underdekningen er om lag som i siste prognose.

Markedsbalansen er imidlertid skjør og det er ikke rom for nyetableringer i næringa. Det er i prognosen forutsatt fortsatt relativt lave slaktegrisvekter. Det kan raskt stimuleres til økte vekter hvis det skulle bli behov for det. En kilo i økt slaktevekt utgjør om lag 1 400 tonn.

– Frivillig reduksjon av produksjonen og utkjøp av smågrisprodusenter bidro til reduserte lagre og nedgang i tilførslene på nærmere 4 prosent i 2019. Det prognoseres en ytterligere nedgang i produksjonen på 3 prosent i 2020. Utkjøpsordningen gir full effekt i 2020 og til sammen gjør dette at vi nå etter mange år med overdekning og tiltak ser en bedring i markedet for svinekjøtt, sier Sørensen.  

Sau/lam
Prognosen for lam viser nå et overskudd på 1 100 tonn i 2020, etter at hele importkvoten fra Island og WTO-kvote er forutsatt tatt inn. Den prognoserte overdekningen kommer i tillegg til et reguleringslager ved inngangen til året på 2 900 tonn. – Lagrene er redusert, men mye tyder på at vi går inn i ny sesong til høsten med lam på reguleringslager, sier Sørensen.

Salget av lam i 2020 er prognosert å øke noe fra det svake salget i fjor.

Sørensen oppfordrer alle aktørene i bransjen og spesielt handelen til å være med å forlenge sesongen når lammene kommer fra fjell og beite til høsten. Her er det et potensiale i forhold til den korte sesongen i handelen i fjor, og utgangspunktet burde være det aller beste. Norske lam er helt i verdenstoppen og er en fantastisk råvare som vi vet at forbrukeren setter pris på. 

Egg
Prognosen viser et overskudd på 1 000 tonn egg i 2020. Svakt salg i starten på året medførte en rask økning i reguleringslageret og det blir nødvendig å omdisponere inntil 400 tonn overskuddsegg til miljøfôr. Tilførslene prognoseres å øke med 1,5 prosent. Det ligger inne i prognosen avtalt uttak av 260 tonn som følge av førtidsslakting. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med om lag 0,5 prosent i 2020 etter en god vekst i 2019. 

– Førtidsslakting av verpehøner før normal slaktealder er allerede iverksatt og den prognoserte overdekningen kan håndteres med dette virkemiddelet. Markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre. Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020, sier Sørensen.


Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg


Totalmarked kjøtt og egg