Prognosen 2020 – Overskudd av lam og lavere tilførsler av storfe

(17.06.20) Sammenlignet med prognosen fra mai er salget av egg, storfe og gris noe nedjustert.

Salgsprognosen ut 2020 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19. På kort sikt er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og videre redusert grensehandel som vil påvirke salget mest.

Bortfall av grensehandel har økt salget av kjøtt i Norge. Både anslag på antall mennesker i Norge igjennom sommeren og effekt av videre tiltak er usikre. Vi har fortsatt lagt til grunn normalt antall mennesker i Norge og normal grensehandel i 3. tertial i den reviderte prognosen for 2020.

Prognosen 2020 – per juni 2020

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv

83 700

97

9 000

99 100

99

- 6 400

1 751

Lam

19 200

100

806

18 700

102

1 350

2 891

Sau

4 700

106

 

4 350

72

400

26

Gris

129 000

98

2 400

132 900

100

- 1 500

2 162

Egg

66 600

101

450

66 600

101

500

520


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

Storfe
Prognosen for tilførslene av storfe i 2020 er 1 100 tonn lavere enn sist prognosert. Dette skyldes nedjustert prognose for slakting av melkekyr på grunn av større etterspørsel etter melkeprodukter og derav økte melkekvoter. Produksjonen ventes å gå ned med 3,5 prosent fra 2019. Salget prognoseres imidlertid også å bli noe lavere enn sist antatt, slik at markedsbalansen er tilnærmet uendret fra forrige prognose.

Det har vært en økning i salget av storfe, særlig som følge av stor etterspørsel etter kjøttdeig siden det ble innført begrensninger i samfunnet. Underdekningen forventes å bli på om lag 6 400 tonn etter at importkvotene er tatt inn. 1 750 tonn av underskuddet hittil i 2020 er dekket opp av reguleringslager ved inngangen til året.

– Med usikkerhet knyttet til salget i årene framover og tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi fortsatt ikke nyetableringer for storfe, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg. 

Lam
Prognosen for lam viser nå et overskudd på 1 350 tonn i 2020, etter at hele importkvoten fra Island og WTO-kvote er forutsatt tatt inn. Dette er noe lavere enn sist prognosert og skyldes større optimisme knyttet til høstens salg.

Det er fortsatt overproduksjon av lam og det ligger nærmere 2 000 tonn med lam på reguleringslager. Sørensen oppfordrer aktørene i bransjen til å benytte seg av lam fra reguleringslager i grillsesongen. 

Gris
Økende etterspørsel har tømt reguleringslageret av hel gris. Vi ser en økning i salget av produkter med gris, og prognosen for hele året viser en liten økning.

Slaktegrisvektene har etter prisjusteringer stabilisert seg på et høyere nivå, og det er et lite underskudd i prognosen som gir et bedre prisuttak. Markedsbalansen er imidlertid skjør.

– Reguleringseksporten forsvinner fra neste år og det er ikke rom for nyetableringer i næringa, sier Sørensen. 

Egg
Prognosen viser et overskudd på 500 tonn egg i 2020 – om lag som sist prognosert. Også salget av egg har økt som følge av tiltakene i samfunnet. Det ventes også en økning i sommer som følge av at store deler av den norske befolkningen forventes å holde seg hjemme. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med nærmere 1 prosent for hele 2020 etter en god vekst i 2019. 

Tilførslene prognoseres å øke med vel 1 prosent. Det ligger inne i prognosen avtalt uttak av 370 tonn som følge av førtidsslakting og det prognoserte overskuddet til høsten kan håndteres med dette virkemiddelet.

– Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren, sier Sørensen.


Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg