Prognosen 2020 – per januar, bedring for grisen

(15.01.20) For gris prognoseres det i 2020 en underdekning isolert for året som følge av redusert produksjon. Med prognosert underdekning av svinekjøtt og reduserte lagre oppfordres det ikke til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med for mye sau i det norske markedet. For egg viser prognosen et overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.

Prognosen 2020 – per januar

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

* Reg.lager
per 1.1.20

Storfe/kalv

85 900

99

9 000

99 600

100

- 4 700

1 751

Lam

19 100

99

806

19 900

109

0

2 891

Sau

4 900

106

 

4 100

66

800

26

Gris

128 800

98

2 350

132 000

100

- 800

2 162

Egg

66 700

102

700

66 400

101

1 100

520


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt for 2020 på om lag 4 700 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det lå 1 750 tonn på reguleringslager ved inngangen til året. 

Engrossalget forventes å ligge på nivå med 2019. Det ventes en reduksjon i produksjonen på 1 prosent fra 2019. Dette skyldes forventet nedgang i antall melkekyr til slakt i 2020. Melkekutallet er om lag 10 000 færre ved inngangen til 2020 sammenlignet med for ett år siden. Dette skyldes tilpasning til et lavere melkevolum.

– Prognosen viser likevel at vi er nær markedsdekning for norsk storfe med mindre salget øker. Behovet for å øke antall ammekyr fremover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et fortsatt lavere melkevolum. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket og med usikkerhet knyttet til salget fremover i tillegg til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke nyetableringer for storfe nå, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg. 

Gris
Prognosen viser nå en underdekning av svinekjøtt på om lag 800 tonn isolert for året. Endringen fra en svak overdekning i siste prognose til underdekning skyldes lavere bedekningstall. Med prognosert underdekning av svinekjøtt er det ikke naturlig å oppfordre til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen, sier Sørensen. Markedsbalansen er imidlertid skjør og det er ikke rom for nyetableringer i næringa. Skulle salget vise seg å øke, kan vi raskt stimulere til økte vekter på slaktegrisen. En kilo i økt slaktevekt utgjør om lag 1 400 tonn

Engrossalget av helt slakt er prognosert å ligge på nivå med 2019.

– Utkjøp av smågrisprodusenter i fjor gir full effekt i 2020. I tillegg har den frivillige reduksjonen av produksjonen bidratt til reduserte lagre og gjør at vi nå ser en bedring i markedet for svinekjøtt, sier Sørensen.   

Sau/lam
For 2020 viser prognosen om lag markedsbalanse for lam og overskudd av sau på 800 tonn. Reguleringslageret av lam ved inngangen til året var på 2 900 tonn, så det er fortsatt en ubalanse i markedet også for lam. Salget er prognosert å øke noe for lam og reduseres for sau.

– Prognosen for 2020 viser at vi fortsatt har utfordringer på sau og lam. Vi gikk inn i 2020 med et høyere lager av lam enn normalt. Mye tyder på at sauebøndene har tatt oppfordringen om å redusere påsettet og beholde søyene lenger. Dette er viktig for å bedre balansen mellom sau og lam, sier Sørensen. 

Egg
Prognosen viser et overskudd på 1 100 tonn egg i 2020. Tilførslene prognoseres å øke med nærmere 2 prosent før tiltak. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med om lag 0,5 prosent i 2020 etter en god vekst i 2019.  

Førtidsslakting av verpehøner før normal slaktealder er allerede iverksatt og den prognoserte overdekningen kan håndteres med dette virkemiddelet. Markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre. – Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020, sier Sørensen.


Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg
 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)