Behov for nedjustering av kyllingproduksjonen for 2017

Til slaktekyllingprodusenter i Nortura

(11.04.17) Vårt salg av kylling ligger så langt i år betydelig bak budsjett og volumambisjoner, med følge at vi har bygd lager siden nyttår. Det gjøres markedsmessige tiltak, med både aktivitetstrykk, videreutvikling av sortiment samt vurderinger på pris ut i markedet. Selv med økt salg og tiltak må produksjonen tas ned for å samtidig klare å redusere lageret. Med bakgrunn i dette er Råvare og medlem gitt i oppdrag å ta ned produksjonen av kylling med 2.000 tonn ut året 2017.

Av: Ola-Bjørn Haugråten, tilførselssjef fjørfekjøtt i Nortura

KyllingNedtaket i produksjon er også balansert i forhold til å ha god nok leveringsgrad i markedet. Nedtaket av 2.000 tonn må skje av det som per dato ligger til plan for slakting ved Nortura Hærland og Nortura Elverum.

Tiltak redusert produksjon:
Vi ønsker primært å ta ut så mye volum som mulig av disse 2.000 tonn gjennom utkjøp av hele innsett. Vilkår for utkjøp er beskrevet litt lengre ned i dette brevet. Denne utkjøps-kostnaden vil bli belastet fondet for kylling. Det vi ikke får tilslag på gjennom utkjøp av hele innsett vil måtte utløse økte reduksjoner for alle produsenter.

Nåværende planlagte reduksjoner for 2017 er for produsenter som slakter ved Hærland og Elverum 17 %. For produsenter som slakter ved Hå er planlagte reduksjoner 12,5 %, dette for at Nortura skal kunne opprettholde leveranser gjennom kulvert til Den stolte hane.

Det vil være de av dere som både har større og mindre reduksjoner enn dette, basert på at reduksjoner over år utlignes for den enkelte produsent.

7 innsett mot maksimalt 8 innsett per år, utgjør 12,5 % reduksjon, merreduksjon opp mot 17 % er tatt gjennom (4-5%) lavere belegg på de planlagte innsettene. 4-5 % lavere belegg er trolig et fornuftig nivå ifht smittepress og dyrehelse i narasinfri produksjon.

Utkjøp av innsett:
Gjennom perioden med omstilling er det benyttet kr 35,50 per kvadramter husdyrrom for utkjøp av innsett. Med bakgrunn i prisendringer i perioden, økes sats for dette utkjøpet til  kr 40,00 per kvadramter husdyrrom. Utbetaling av utkjøp skjer i perioden innsettet ville vært slaktet.

Produsenter som ønsker utkjøp av hele innsett må i løpet av uke 16 (dvs uka etter påske) kontakte rådgiver i sitt område. Som nevnt innledningsvis er utkjøp av volum kun ønsket effektuert med produsenter som slakter sitt volum ved Hærland eller Elverum.

Vi vil etter uke 16 sammenstille alle registerte henvendelser om utkjøp, og ut fra dette avstemme hva vi eventuelt må gjennomføre som generelt økte reduksjoner. Vi ønsker og håper på stor oppslutning om utkjøp for å unngå generelle økte reduksjoner.

Etter uke 16 vil våre innsettsplanleggere sammenstille endringer i i samlet plan. Vi må ha fokus på å være leveringsdyktige på uke- og dagbasis, og alle disse endringer vil kunne medføre at allerede utsendte innsettsplaner må justeres, dvs at vi må flytte innsett noen dager frem eller ut i tid for å få lagt en plan i tråd med behov.

Planlagte innsett der egg allerede ligger i ruge- eller klekkemaskin leveres produsent som oppsatt, og slik sett får vi først innført reduksjon fra uke 24/25.

Økonomien ved utkjøp av innsett er lavere enn hva som oppnås ved å produsere, samtidig har man ikke arbeide med dette innsettet. For produsenter som over tid har hatt utfordringer med tarmsjukdom/forhøyet kassasjon på kyllingene, vil økt tomtid mellom innsett bidra positivt.

Denne nedjusteringen av kyllingproduksjonen påvirker også behovet for daggamle kyllinger og produserende foreldredyr. Rugeriene har påbegynt dette arbeidet, og oppal og rugeggsprodusenter blir parallelt orientert om tiltak og gjennomføring. Dette blir en vesentlig mer omfattende prosess hvor vi tar ut hele innsett som ikke har kommet i eggproduksjon samt periodevis styrt førttidslakting utover det som allerede er innført.

Oppsummert - Oppfordring:
Produsenter som slakter sitt volum ved Hærland eller Elverum og som ønsker utkjøp av hele innsett i 2017 må senest i løpet av uke 16 (fredag 21. april) kontakte rådgiver/veterinær.

  • Morten Henriksen, mob.nr 975 87 907
  • Liv Marit Biltvedt, mob.nr 902 65 467
  • Pia M Køteles, mob.nr 911 23 558
  • Jostein Lie, mob.nr 404 70 287

Denne informasjonen er sendt i brev til Norturas slaktekyllingprodusenter