Endring i avtaleinnmelding av storfe 

(25.06.19) Norturas styre har vedtatt endringer i avtaleinnmelding av storfe fra 5-ukers avtale til 7-ukers avtale med virkning fra mandag 5. august. Samtidig øker satsen med kr 0,50 pr kg, til kr 2,50 pr kg. Puljetillegg utbetales kun for storfe innmeldt på avtale.

Storfe

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe

Bakgrunnen for endringene er å styrke Nortura i konkurransen om tilførslene. I tillegg vil endringene bidra til å gjøre avtaleinnmeldingen til et enda bedre verktøy for å styre den løpende markedsbalansen uke for uke. 

Endringen består i at fristen for innmelding på avtale blir 5 uker før ønsket slakteuke, basisuke. Slakteriet disponerer dyra og bestemmer når slakting skal skje innenfor en 7-ukers periode, som består av ønsket slakteuke, 3 uker før og 3 uker etter. Prisen i basisuke er garantert dersom prisen er lavere i slakteuken. Prisnedgang som følge av passering av vektgrenser kompenseres ikke. Avtaletillegget gis for slaktedyr fra 175,1 kg og over.

Første uke for innmelding på den nye ordningen vil være innmelding av slakt med basisuke 32, fra og med mandag 5. august. Det betyr at innmelding på avtale fra og med neste uke vil være på den nye ordningen. Det presiseres at dette er en endring i avtaleinnmeldingen, slik at den ordningen vi har i dag opphører fra samme tidspunkt. En må imidlertid forvente at avtaleordningens muligheter med å slakte til andre tidspunkt enn basisuke vil benyttet i overgangsperioden. Det betyr at alt storfe som er innmeldt på avtale som blir slaktet fra og med uke 28, vil bli avregnet med de nye betingelsene. 

7- ukers avtale vil gjelde for alle spesialvarestrømmer som Økologisk, Norsk kjøttfe og, Urfe. Eneste unntaket er Kvalitetskalv der rutinen for innmelding blir som tidligere.

I tillegg til at satsen for innmelding på avtale øker med kr 0,50 pr kg, til kr 2,50 pr kg, vil puljetillegg kun utbetales for dyr innmeldt på avtale. Denne endringen trer i kraft fra samme dato.