Endringer i klassifiseringsregelverket for immunkastrerte griser (VAK griser)

(22.10.13) Hos en del hanngris (råner) vil kjøttet ha uønsket lukt og smak. Kirurgisk kastrering har derfor vært en del av svineproduksjonen i alle land. Kastrering vil ta bort avvikende lukt og smak. Det er nå utviklet en vaksine som, ved riktig bruk, har samme effekt. Bransjen har de siste to år skaffet seg erfaring med denne metoden, og finner nå grunn til å endre regelverket.

BingegrisDisse endringene er beskrevet nedenfor.

Kjøttbransjen har vedtatt endringer i ordningen for immunkastrerte griser, såkalte VAK-griser. Endringene innebærer lavere kontrollkostnad for produsentene som leverer slike griser.

Det åpnes nå for at produsentene kan nytte begge metodene om det er hensiktsmessig for drift av besetningen. Ellers angår endringene i hovedsak økonomiske trekksatser ved avvik fra regelverket.

Endringene trer i kraft fra mandag 4. november 2013, uke 45.

Konkrete endringer
I henhold til regelverket kan enkeltgriser som har lyskebrokk, kryptokisme eller er tvekjønnede inngå i ordningen. Kravene til merking er forenklet for disse slaktegrisene da det holder at de er spraymerket, ikke merket med klubbe.

Rutiner for etterkontroll overlates i større grad til slakteriet. Ved manglende VAK-avtale eller levering av umerket VAK-gris, vil slaktet bli avregnet som Råner. VAK-gris, hvor tidsfrister for vaksinasjon ikke er fulgt, vil bli avregnet som Råne. Dokumentert antall VAK-gris skal alltid stemme med faktisk leverte. Avvik fører til trekk på kr. 1200,- per gris.

Det økonomiske gebyret ved påvisning av androstenon i stikkprøver, basert på kjemiske analyser, blir redusert til kr. 10.000,- fra kr. 25.000,-. VAK-griser har hittil blitt trukket 50 øre/kg. Denne trekksatsen blir endret til 30 øre/kg. Dette skal dekke slakteriets kostnader til kontroll.

VAK-gris med slaktevekt over 106 kg vil bli avregnet som Purke. Disse slaktene ble tidligere avregnet som Råne.

Hele regelverket finnes her:

» www.animalia.no Klassifiseringshåndboka
 

Immunkastrering er et nytt prinsipp. Grisene vaksineres slik at kontrollen av testikkelfunksjonen endres. Aktiviteten i testiklene endres slik at kjønnshormonproduksjonen reduseres, blant ammet; testosteron og androstenon. Androstenon i svinekjøttet er sammen med skatol den viktigste årsaken til rånelukt og rånesmak. Når androstenonnivået reduseres øker nedbrytingen av skatol samtidig. Vaksinen er derfor effektiv mot begge de viktigste stoffene som gir uønsket lukt og smak.