Endringer i utbetalingspriser på storfekjøtt, 2018 - 2019

(Oppdatert 07.08.19) Det er for tiden mange diskusjoner om utviklingen i prisen som produsentene får for storfekjøtt. Mange har relatert dette til det nye objektive klassifiseringssystemet. Men det er mange elementer som påvirker prisene, og det være krevende å få med seg alt. Hva påvirker prisen på storfekjøtt? Hva har egentlig skjedd det siste året og hvorfor?

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura

Norturas rolle i prisfastsetting av prisen på storfekjøtt
Markedsordningen skal bidra til at det norske markedet tilbys riktige mengder av kjøtt av storfe, gris, sau/lam og egg til rett tid og med rett kvalitet. Prisfastsettingen vil være det viktigste verktøyet for å lykkes med denne oppgaven. Engrosprisen er den prisen som benyttes ved omsetning av helt slakt i markedet. Engrosprisen skal settes slik at det både på kort sikt (først kommende prisperioder) og mellomlang sikt (2-3 år) gir grunnlag for en best mulig markedsdekning, der både tilførsler fra innenlands produksjon og vedtatt tollfri import tas hensyn til.

Innenfor de rammer som dette til enhver tid vil sette for prisfastsettingen, skal prisen settes slik at markedsinntektene, sammen med offentlige virkemidler og generelle rammevilkår, bidrar til økonomisk bærekraft i hele verdikjeden fram til engrosprispunktet.

Nortura skal som markedsregulator forvalte denne oppgaven på en transparent og konkurransenøytral måte.

Engrospris
Nivået på engrosprisen vedtas av Norturas styre for et halvt år av gangen. De vurderinger som ligger til grunn er beskrevet i grunnlagsdokumentet. (kobling til Nortura Totalmarked)

Et begrep som benyttes i denne sammenheng er "Planlagt gjennomsnittlig engrospris" (PGE). Dette er den maksimale prisen på storfe som Nortura i gjennomsnitt kan ta ut. Tar Nortura ut en høyere pris kan dette utløse tollfri import. For storfe blir denne beregnet som et gjennomsnitt av volumet av kategori ung okse i klassene fra og med O- til og med klasse R i den aktuelle periode. 

Styrets vedtak siste fire perioder: 

  • 23. oktober 2017 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med kroner 0,50 per kg til kroner 60,50 per kg for første halvår 2018.
  • 25. mai 2018 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe reduseres med kr 0,20 per kg til kr 60,30 per kg for andre halvår 2018.
  • 23. oktober 2018 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med kr 0,20 per kg til kr 60,50 per kg for første halvår 2019.
  • 23. mai 2019 Planlagt gjennomsnittlig engrospris holdes uendret på 60,50 kr/kg for andre halvår 2019

Pris til produsent
Engrosprisen vil være utgangspunkt for avregningssprisenen til bonden. 
Avregningsprisen blir bestemt i nettonoteringen som har følgende prinsipielle oppbygging:

Engrospris
- Kjøttkontrollavgift
- Forskningsavgift
= Engrospris justert for offentlige avgifter 
+ Verdi av hud/skinn og biprodukter (ikke ull)
- Slaktekostnader
- Inntransportkostnader
- Spesielle trekk (avtaletrekk, nødslakt etc.)
- Omsetningsavgift
= Veiledende avregningspris for slaktedyr fra Nortura

I denne sammenhengen er det viktig å presisere at den verdien som fremkommer i Norturas avregningspris inneholder alle disse elementene! Som eksempel blir ikke omsetningsavgift spesifisert. Her er det noe ulik praksis mellom aktørene.

Norturas tilleggsytelse kommer i tillegg og blir spesifisert i avregningen. 

Endring i prisdifferensiering mellom klassene – skille mellom klassifisering og kvalitetsbetaling
Klassifisering innebærer å vurdere hvor mye av slaktet som er kjøtt, fett og bein. I tillegg har slakt av ulike kjønn og ulik alder forskjellig anvendelse. For storfe er det nå innført objektiv lengdemåling av storfe som danner grunnlaget for hvilken klasse hvert slakt får. Dette systemet er likt for hele bransjen og forvaltes av Animalia.

Klassifiseringssystemet er også grunnleggende for markedsreguleringen av slakt. Det er kun enkelte kvaliteter av slakt som kan markedsreguleres. Klassifiseringen skal til enhver tid være lik i hele landet uavhengig av hvilken aktør som slakter. 

Når det gjelder betaling for de ulike klassene er dette noe hver enkelt aktør selv bestemmer. Grunnlaget for Nortura sin prisdifferensiering mellom klassene er nedskjæringsforsøk av om lag 1900 storfeslakt.  Dette blir gjennomført med jevne mellomrom. Bakgrunnen for at dette er nødvendig er at den prisen som oppnås i markedet på ulike stykningsdelene vil variere over tid. I tillegg vil dyremateriale endres på grunn av endring i driftsopplegg, avlsarbeid, slaktevekter med mer.

En analyse som ble gjennomført vinteren 2017/2018, viste at differensieringen mellom slakteklassene måtte økes. Den viktigste årsaken til dette er at verdiene av de edle stykningsdelene (biffer og fileter) har økt betydelig mer enn sorteringer (råstoff til f.eks. kjøttdeig). På et storfeslakt er det også ca. 20 % bein. Verdien på disse og andre mindreverdige produkter har samme eller lavere verdi enn for få år siden. Konsekvensen av dette er at den relative verdien på kjøttfulle slakt, slakt med god slakteklasse, økte, mens verdien på mindre kjøttfulle slakt ble redusert.

Fra 1. juli 2018 ble derfor prisdifferensieringen mellom de ulike slakteklassene endret. 

Klasse

E+

E

E-

U+

U

U-

R+

R

R-

O+

O

O-

P+

P

P-

Trinn pr klasse før 1/7-18

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

2,00

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

2,50

 

Trinn pr klasse fra 1/7-18

0,70

0,70

0,70

1,20

1,20

1,50

1,50

1,60

1,50

1,20

1,20

1,00

1,00

2,00

 


Figuren under viser effekten denne endringer for de ulike klassene med utgangspunkt i noteringsprisen i juni 2018.  

Figuren viser effekten denne endringer for de ulike klassene med utgangspunkt i noteringsprisen i juni 2018.  

Klasse O- får en noe lavere verdi, og for klasse fra O+ til og med R en høyere verdi. Det betyr at gjennomsnittsverdien med den nye prisdifferensieringen (den gule linjen) vil bli noe høyere enn gjennomsnittet av den gamle prisdifferensiering (grønn linje).

For at Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) skal bli lik i begge modellene, må nivået i Engrosprisen, og dermed noteringsprisen justeres noe ned. Denne effekten er beregnet til kr 0,30 pr kg.

Prisløypen
Den løpende engrosprisen for helt slakt og egg settes av markedsregulator med sikte på at en i gjennomsnitt for prisperioden oppnår gjennomsnittlig planlagt engrospris. Variasjon i engrospris er derfor en viktig faktor i den prisvariasjonen som gjenspeiles i prisløypen til produsent. I tillegg benyttes en varierende sats for omsetningsavgift.

Satser for omsetningsavgift fastsettes av Omsetningsrådet på bakgrunn av vurderinger fra Markedsregulator. Satsene vedtas for et år av gangen, men det kan foretas justeringer siste halvår. På bakgrunn av vurderinger fra Markedsregulator er det Omsetningsrådet som vedtar eventuelle korrigeringer. 

Prisløypen for neste halvår blir vedtatt på bakgrunn av vedtatte endringer i engrospris og omsetningsavgift. Endringer i verdi på innmat, huder mm. kan føre til korrigeringer underveis. 

I tillegg benytter Nortura tilleggsytelsen "Ekstra avtaletillegg" som et virkemiddel for å tilpasse tilførslene til markedsbehovet. 

For 1. halvår 2019 ble prisløypen lagt opp med sikte på å:

  • Utjevne markedsutfordringer i forbindelse med telledato 1. mars. 
  • Redusert slakting i forbindelse med påske
  • Økte tilførsler i perioden mai – juni for å møte økte etterspørsel.  

Prisløypen for 1 halvår i 2018 og 2019

Figuren viser endringer i nettonoteringen, og ekstra avtaletillegg for begge årene

Figuren viser endringer i nettonoteringen, og ekstra avtaletillegg for begge årene.

På bakgrunn av det som er beskrevet over i forbindelse med PGE, skulle noteringsprisen bli om lag på samme nivå disse to periodene. På grunn av at påsken kom sent i år, ble det kortere tid enn ønskelig for prisopptrapping mellom påske og 1. mai (uke 18). Det forklarer den store differansen i uken 14 - 16. 

I tillegg har følgende forhold påvirket nettonoteringen negativt:

Innføring av ny prisdifferensiering - kr 0,30
Redusert verdi hud og innmat - kr 0,93
Økte kostnader frakt, nødslakt og slakting - kr 0,14
Sum - kr 1,37

         
Det er verdt å merke seg den forholdsvis kraftige reduksjonen i verdien av hud og innmat. Det er først og fremst redusert verdi av huder på verdensmarkedet som er årsaken til dette.

Endringene som ble gjennomført med hensyn til prisdifferensiering mellom klasser fra 2. juli 2018, vil også påvirke prisbildet for produsent ved at effekten vil variere mellom de ulike klassene.

Tilleggsytelser
Hvert år har Nortura en gjennomgang av leveringsvilkårene, der en vurdering av om disse er formålstjenlige er en viktig vurdering. Fagutvalgene på de ulike dyreslagene er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. 

For storfe har Klassetilleggene har vært diskutert i flere omganger. Argumentet for å beholde disse har vært at det har vært en motivasjon til å bedre slaktekvaliteten i form av økt kjøttfylde. Men utfordringen kan være at en stimulerer mer enn det markedet etterspør, og at tilpasninger i driftsopplegget dermed ikke blir markedsorientert.  Når den nye prisdifferensiering kom og differansen mellom f.eks. O og R+ økte fra kr 4 til kr 6, konkluderte en med at det ville være uheldig å stimulere dette ytterligere med klassetillegg. Med klassetilleggene motiverte Nortura produsentene til å produsere bedre slakt, men Nortura fikk ikke godtgjort for dette i markedet ved salg av helt slakt. Med den nye prisdifferensieringen ble dette endret.

I utgangspunktet var tanken at en kunne benytte de frigjorte midlene på andre målrettede tiltak, men økonomien i Nortura førte til at tilleggsytelsene måtte reduseres for alle dyreslag. Klassetilleggene ble da storfeprodusentenes bidrag. 

Oppsummert vil effekten av de endringene som er gjennomført ha følgende effekt når en sammenligner produsentprisen i 2018 og 2019. Det er tatt utgangspunkt i noteringsprisen i uke 18 (første uke med høyeste pris begge årene) og tilleggsytelse "Ekstra avtaletillegg" og "Klassetillegg i 2018" er medregnet.

 

Notering pris
2019

Notering pris
2018

Klasse tillegg
2018

Sum produsentpris
2018

Sum differanse
2019 - 2018

Klasse O

48,73

50,29

kr 0,50

kr 50,79

kr -2,06

Klasse R

53,03

52,09

kr 2,00

kr 54,09

kr -1,06

Klasse U

57,23

55,09

kr 3,50

kr 58,59

kr -1,36


Vi har registret at alle våre konkurrenter fulgte Nortura og fjernet sine klassetillegg fra samme tidspunkt. Deres klassetillegg var tildels betydelig høyere, slik at effekten for deres produsenter vil nok oppleves annerledes. 

Som det fremgår av det som er beskrevet over, er det mange forhold som gjør seg utslag i pris til produsent. Reduserte priser på huder og innmat og økte kostnader gir en reduksjon i utbetalingspris til produsent med om lag kr 1. Økt prisdifferensiering mellom klasser førte til en teknisk korrigering som oppleves av produsent som en prisnedgang. Dette har sammenheng med hvordan Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris beregnes. Men det er viktig å presisere at den gjennomsnittlige noteringsprisen til produsent for de klassene som inngår i denne beregningen er den samme!