Gjør deg klar til tilsyn fra Mattilsynet

(11.03.15) Fra 1. mars starter Mattilsynet en stor tilsynskampanje der 750 grisebønder skal kontrolleres. Målet er å bidra til færre branner i grisehus, og dermed bedre dyrevelferden.

Dyrehold med svin er den driftsformen med dyr som er aller mest utsatt for brann. I perioden 2006 - 2010 døde gjennomsnittlig 1600 griser hvert år som følge av brann. Der årsaken var kjent var 70 % av tilfellene forårsaket av feil ved det elektriske anlegget, eller feil bruk av et fungerende elektrisk anlegg. Dette er bakgrunnen for at Mattilsynet, sammen med næringen, nå har satt i gang et stort tilsynsprosjekt der målet er å sammen få ned denne statistikken. Mattilsynet har satt som mål å kontrollere hele 750 svinehold i år, noe som utgjør nesten halvparten av alle landets produsenter. Hovedvekten blir på slaktegris, med tilfeldig utvalgte produsenter fra hele landet, for å sikre at resultatene fra prosjektet blir så representative som mulig.

- Vårt mål er å få økt kunnskap om status for brannsikring i driftsbygninger med svin, og å bidra til økt kunnskap både hos svineholdere, bransjeorganisasjoner og tilsynsmyndigheter om aktuelle tiltak som kan redusere brannfaren ytterligere, sier Johan Teige, prosjektleder og seniorrådgiver ved Mattilsynets regionkontor i Oppland og Hedmark.
 
Mattilsynet vil ved besøkene kontrollere rutiner rundt brannsikring, og kontroll av alarmer, blant annet mot ventilasjonssvikt. I tillegg må det kunne dokumenteres at det elektriske anlegget på gården er kontrollert av fagfolk, en kontroll som skal gjennomføres minst hvert tredje år. Tilsynsprosjektet skal også bidra til at Mattilsynets oppfølging ved avvik blir mest mulig enhetlig over hele landet.
 
Samtidig vil også prøvetaking av MSRA samordnes og utføres under kampanjen.
 
På Mattilsynet sine nettsider kan du lese hva som skal kontrolleres.
 


Gjennomgå gården selv
Mattilsynet vil bruke KSL som basis for sin sjekkliste under kampanjen og oppfordrer derfor til å ta i bruk KSLs nye sjekkliste for elektrisk anlegg og utstyr i landbruksbygg, og KSLs mal for beredskapsplan, og KSL standard 8 Svin.

Jevnlig ettersyn av det elektriske utstyret og anlegget er viktig for å forebygge brann, og sjekklisten for egenkontroll EL er et godt hjelpemiddel. I tillegg er det viktig å lage en beredskapsplan for hva du gjør om uhellet skulle være ute, og gå igjennom den i praksis med jevne mellomrom, slik at både du og andre på gården reagerer riktig når tiden er knapp.

- Ta en ekstra gjennomgang av KSL egenrevisjon og gjennomfør en vernerunde med basis i KSL-verktøyene, sier KSL-sjef Tom Roterud.
 
Nordsvin understreker dette.
 
- Det er viktig at dere produsenter er offensive og tar dette på strak arm. Dette handler også om næringens omdømme, sier Asbjørn Schjerve, organisasjonssjef i Norsvin.
 
- Ha gode rutiner i bunnen, og gå gjerne igjennom og sjekk alt, så er dere helt klare for besøk. Bruk KSLs sjekklister!