Informasjon om MRSA

(15.12.13) Dagens Næringsliv hadde lørdag 14.12 et større oppslag i avisen om MRSA relatert og svin. Vi ønsker her å opplyse om noen fakta relatert til MRSA og Norturas arbeid for å forebygge utbredelsen av denne type bakterier.

DN lørdag 14.12MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) er bakterier som er motstandsdyktige mot visse typer antibiotika. Bakterietypen har i en del land befestet seg hos produksjonsdyr, og da hovedsakelig hos svin.

Veterinærinstituttet opplyser at det er meget liten sannsynlighet for at matvarer, slik som kjøtt, overfører MRSA til mennesker.

MRSA spres mellom besetninger hovedsakelig ved flytting av dyr. Bakterien overføres ved kontaktsmitte via personer og gjenstander. Det er ingen besetninger med påvist MRSA-smitte som leverer dyr til Nortura.

Nortura følger de anbefalinger som Mattilsynet gir for at også vi skal bidra til å holde svinepopulasjonen fri for MRSA. Dersom MRSA skulle bli påvist i noen av de besetningene som leverer dyr til Nortura, vil vi gjennomføre de tiltak som behøves. I praksis vil dette bety at dyr i smågrisbesetninger slaktes, slik at de ikke blir levert til annen svinebesetning for oppfôring som slaktegris. Griser i slaktegrisbesetninger vil bli levert til slakteri som ordinært. Fjøs og transportbilder med smitte vaskes og desinfiseres. Det foreligger også rutiner for å unngå spredning av bakteriene når dyra kommer til slakteriet, helt i henhold til de anbefalinger som Mattilsynet har gitt.

Nortura og resten av svinenæringen står sammen med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og DNV samlet bak målsetningen om å holde forekomsten av dyreassosiert MRSA på lavest mulig nivå i Norge.

 

Vi viser også til informasjon på nettsidene til Animalia og Veterinærinstituttet.