Livdyrmarked og utfordringer sommer – høst

(06.07.18) Sommeren 2017 slet store deler av landet med mye nedbør og dårlige grovfôravlinger, nå i 2018 er det mangel på nedbør som er utfordringen for mange. En treng ikke gå i detalj men så langt er det dramatisk i områder sør og øst.

Storfe på beite

Av: Odd Finnesand, livdyrsjef Nortura

Fôringsdyr
I et normalår ville vi bygd opp et betydelig underskudd i perioden vi er inne i, nå er situasjonen balanse til overskudd nasjonalt i juli. Avvikende fôrår rammer på et vis dobbelt (selger/kjøper) for en næring som er avhengig av stabile gode beiter og grovfôravlinger. 

De fleste kraftfôrleverandørene vil kunne tilby erstatninger til grovfôr. 

Sørg for merking/registrering. Når et marked preges av overskudd vil en her oppleve at en del raser og kryssingsvarianter vil være mindre attraktive en andre. Det kan oppstå områder der markedssituasjon for fôringsdyr er kritisk, meld derfor inn dyr i god. Trengs en plan B diskuter dette med våre rådgivere/livdyrformidlere. Priser på fôringsdyr vil bli korrigert fra 16. juli, se prislisten.

Avlsdyr kjøttfe
Før vi gikk inn i vår/sommer 2018 hadde vi et overskudd på innmeldt avlsdyr over hele landet. Årsaken til dette er nok mange, men redusert nyetablering, beite/grovfôrsituasjon er nok de viktigste årsakene. Mye taler for at også ettersommer/høst 2018 blir prega av overskudd. Har dere overskudd av avlsdyr må dere også her ha en plan B, både på grunn av manglende grovfôr/beite, og plass ved innsett vil mange måtte ha en siste frist for når dyr må avhentes. Innmelding til slakt vil/må for mange være løsningen.

Avlsdyr melk
Også her har året så langt vært noe avvikende fra normalen, mye preget av utfordringene i 2017. Formidling av livkalv og ungkviger har vært begrenset, og så lenge markedssituasjonen for tradisjonelle fôringsdyr har vært god vil ofte fôringskviger av melkerase ikke være førstevalget. Ellers har næringens kontrollprogram rundt BRSV/BCoV og klauvproblematikk med felles retningslinjer gjort formidling mer krevende, og begrenset muligheter til en del besetninger. Markedet nå vil nok variere noe rundt i landet men preges av ca balanse. Det vil igjen gi de beste dyra en mulighet.

Avsldyr gris
Dette er et marked som mer eller mindre i sin helhet er styrt av faste avtaler. Rimelig god tilgang på småpurker og bedekningsklare i hele landet. Ca balanse på drektige purker. 

Smågris 
Smågrisen er den mest utprega "ferskvaren" vi formidler. Med noe variasjon blir 25 - 30 % formidlet i et "spottmarked" som over tid har vært prega av betydelig overskudd. Normalt er sommer (juni/juli) den verste tiden, og det gjelder i år også. Produksjon av smågris er rimelig stabil i årets 12 måneder. Når vi ser at det øker noe med bestillinger ved inngang av august så har vi ikke mer smågris disse ukene. Oppfordringen må være at dere som har ledig kapasitet, avhjelp situasjonen nå. 

Har dere spørsmål angående kommende utfordringer kontakt rådgiver/livdyrformidler!

Med et håp om bedre vekstforhold hos alle ønskes dere en god sommer videre!


Nortura livdyrformidling