Livdyrmarkedet per uke 39 – og framover

(24.09.20) Ettersommer/høsten er normalt den tiden på året der alle må gjøre en vurdering av beitende dyr. Flertallet opplever at egen driftsbygning/grunnlag har et metningspunkt. Og hvordan er markedsstatusen for livdyr i de ulike kategoriene?

Vår fagsjef på livdyr i Nortura, Odd Finnesand, gir her en god oversikt samt noen betraktninger på hva som er viktig å tenke på.

Hva trengs til rekrutering av egen besetning? 
Tankene går fort rundt hva som kan/bør utskiftes eks pga lynne, morsegenskaper, alder, produksjonsegenskaper osv. Et klart mindretall må gjøre innkjøp, resten har et overskudd av dyr som kan (genetikk/tilvekst) erstatte de som må eller bør slaktes. 

Og hva er salgsvare som avlsdyr til andre besetninger?

Markedssituasjon uke 39 – avlsdyr melk (dyr tenkt til melkeproduksjon)

 • Livkalv er stort sett et marked i balanse, det som kan være etterspurt er kalv fra 1-4 mnd. med god genetikk, det er stor variasjon i landet.
 • Ungdyr har pr i dag et overskudd i hele landet.
 • Drektig kvige/ku er pr i dag underskudd i hele landet etter kurante dyr, men med kommende kvote-/besetningsavvikling vil dette endre seg til overskudd om noen uker.
 • Lakterende kvige/ku er det underskudd av i det meste av landet. Kun enkelte områder som kan vise til en ca balanse. Denne kategorien vil nok også rimelig fort gå over til en overskuddssituasjon.

2020 har vært et sjeldent år
Fra å gå inn i året med store overskudd av både drektig og lakterende i hele landet, skifta dette brutalt fra medio mars. Fra den tid å frem til nå har markedet vært prega av store underskudd. Det meste her kan forklares med økt pris på sommermelk og økte kvoter, når vi i tillegg legger inn at næringen slaktet mye gode rekrutteringsdyr (født vinter/vår 2017/2018) sommeren 2018 på grunn av tørkesommeren i Sør-Norge er vi nær et svar.

Nå vet vi videre at svært mange skal avvikle melkeproduksjon i løpet av årets siste måned. Vi må anta at dette vil føre til et overskudd av avlsdyr i løpet av en del uker. Volum på overskuddet vil delvis være styrt av "kvotesignal" for 2021.

Det er OK å ha et godt utvalg av innmeldte dyr i de ulike kategorier i hele landet. Ingen kjøpere er like, noen foretrekker drektige dyr, andre ønsker lakterende dyr, andre har veldig fokus på genetikk/rase og/eller avdrått. Bås- eller løsdrift kan være avgjørende.

Det som er avgjørende for flertallet av kjøpere er at selger har god helsestatus angående klauvhelse og BRSV og BCoV. 

Selger må ha en «plan B» for innmeldte livdyr, slakting blir ofte løsningen hos mange.

Markedssituasjon uke 39 – avlsdyr kjøttfe (dyr tenkt til ammekubesetning)

 • Ungkviger lettrase er det mye innmeldt av de fleste raser og rasekombinasjoner. Overskudd.
 • Ungkviger tung rase, mye innmeldt av de fleste raser og rasekombinasjoner. Tydelig overskudd i hele landet.
 • Drektig lett rase, mye innmeldt i hele landet. Overskudd.
 • Drektig tung rase, i all hovedsak dyr bed/inseminert vår/sommer 2020, mye innmeldt i hele landet. Stort overskudd.
 • Avlsokse, i all hovedsak okser (stambokført/kåra) som er brukt å vist gode egenskaper så langt. På grunn av manglende oppstallings plass vil nok en del av disse bli slaktet i tiden fremover. Godt utvalg av raser i det meste av landet. Overskudd.

All historikk vise at ingen høster eller vintere er like, og 2020 blir nok ikke noe unntak. Vi registrerer lite nyetablering i normalforstand. Hva som vil bli av fremtidig produksjon i driftsbygninger som avvikler melkeproduksjon har vi så langt få klare signaler på.

Formidlingsvolum har stabilisert seg på et nivå godt under det vi har sett på som normalt.

Vi ser nå klare tendenser til at overskudd øker i det meste av landet. Den store nyetableringen har avtatt, nye besetninger har egne rekruteringsdyr og behovet for avlsdyr vil i sum bli mindre. 

En kjøper er selvsagt opptatt av å finne dyr (rase/rasekombinasjon) som passer til egen besetning, derfor er det greit med et godt utvalg av innmeldte dyr for salg. Men flertallet av selgere må likevel ha en plan B for utvalgte dyr. Det kan selvsagt være oppstalling gjennom vinter 2019/20, eller at dyra må meldes inn til slakt på grunn av plassmangel hos selger.

Marked for fôringsdyr uke 39 – fôringsokser, underskudd!
Økt aktivitet på formidling gjør at underskuddet er i ferd med å stabiliseres seg og ikke økende lengre. Formidling vil nok øke ytterligere i perioden vi nå går inn i etter 1. oktober.

Fint om du som kjøper/selger melder bestillinger og innmeldinger i god tid. Også dette året ser vi tendenser til rangering rundt raser og rasekombinasjoner.

Fôringskviger
Et mindre voksende nasjonalt overskudd, men klare forskjeller mellom våre områder.

Før levering:

 • Sjekk ned på individnivå både individmerke og at rase/rasekombinasjon er rett
 • Ha dyr og egenerklæring klar

Bruk Min side ved innmelding og bestilling, og ta kontakt med oss på livdyr om det er spørsmål.

Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400 (tast 2 for livdyr)