Nortura forenkler avtaleinnmeldingen for storfe

(Oppdatert 06.01.20) Nortura reduserer fra nyttår fristen for avtaleinnmelding på storfe fra 5 uker før ønsket slakteuke (basisuke) til 4 uker før ønsket slakteuke. Antall uker som slaktene kan disponeres reduseres fra 7 uker til 5 uker, 2 uker før og to uker etter basisuka. Tillegget på kr 2,50 pr kg for å melde inn på avtale, er uendret.

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura

Det er store variasjoner i etterspørselen av storfekjøtt gjennom året. Hver tirsdag planlegges neste ukes slakting. Avtaleordningen er et helt nødvendig verktøy i dette arbeidet. Den gir oversikt over Norturas tilgang på storfeslakt de kommende uker og dermed grunnlaget for hvordan vi best kan utnytte kapasiteten på det enkelte anlegg.

Avtaleordningen gjør at vi kan betjene markedet med ferskt storfekjøtt på en best mulig måte, samtidig reduseres behovet for kostbar innfrysning på reguleringslager.

Intensjonen med avtaleordningen er at vi både skal kunne fremskynde og utsette slaktetidspunktet i forhold til ønsket slakteuke. Ordningen vi hadde frem til 30. juni 2019 ga oss begrensede muligheter til å fremskynde slaktingen. Det var årsaken til at det ble foretatt justeringer i avtaleordningen i sommer. Den ordningen har vi fått en del negative tilbakemeldinger på, spesielt i forbindelse med telledatoen 1. oktober. Mange mente det var krevende å melde inn 5 uker i forkant. Men det var utfordringen med at Nortura kunne disponere slaktene 3 uker før og 3 uker etter ønsket slakteuke som skapte mest misnøye. 

Dagens avtaleordning har ført til at flere dyr er slaktet i basisuken!

tabell 
Figur: Skjematisk fremstilling av de ulike avtaleordningene. 

Slakteplanleggingen skjer tirsdag uken før aktuell slaktuke. Det betyr at det må være en uke mellom fristen for innmelding og første uke dyrene er disponible, for at det skal være mulig å benytte alle disponible uker ved planleggingen. 

Med hensyn til den praktiske gjennomføringen har vi hatt meget gode erfaringer med dagens avtaleordning!

Tabellen under viser hvordan vi har benyttet avtaleordningene i 2019. I første halvdel av året har vi hatt den gamle ordningen (til og med uke 31), og dagens ordning fra og med uke 32. 

Graf

Som det kommer frem av tabellen har andelen dyr som er slaktet tidligere enn ønsket slakteuke økt fra 7,4 % til 17,4 %. Det har ført til at andelen dyr som er slaktet i ønsket slakteuke har økt med 7,5 % til 39,1 %, og det er færre dyr som har fått utsatt slakting. 

Oppslutningen om avtaleordningen er viktig!
I uke 39 var det en prisnedgang på kr 1,40 i forbindelse med telledato 1. oktober. Som forventet ble det meldt inn mange dyr til denne uken. Planen var å fremskynde slaktingen på et stort antall av disse. Men da slaktingen for uke 37 ble planlagt (i uke 36), så vi at det var meldt inn mindre dyr på avtale enn forventet i uke 40 og 41. Tallene var så lave at vi fryktet at det ville bli for få dyr til å dekke behovet i disse ukene. Det førte til at vi ikke turte å fremskynde slaktingen fra uke 39, da det så ut som det ville bli behov for disse dyrene i de påfølgende ukene.

graf

Når en så kom til uke 40 og skulle planlegge for uke 41 viste det seg at det var meldt inn ca. 2500 dyr utenom avtale! Det normale i denne perioden er ca. 1000 dyr. 

Konsekvensen var at en fikk en krevende situasjon med hensyn til slaktekapasitet, da dette var midt i lammesesongen. I denne perioden er også etterspørselen etter storfe lavere. Vi endte da med å måtte utsette slaktingen på flere dyr enn planlagt og det ble hver uke fryst inn storfe på reguleringslager. Vi gikk dermed rett fra en lengre periode med underdekning og import, til overskudd med kapasitetsutfordringer og dyr inn på reguleringslager. Noe av dette kunne vi unngått om oppslutningen om avtaleordningen hadde vært større i denne perioden. 

Dette er bakgrunnen for de justeringer som nå gjøres i avtaleordning fra nyttår.

Vi håper dette vil gjøre det enklere å benytte ordningen, slik at vi får en høyere oppslutning om avtaleinnmeldingen!