Nytt EU-direktiv og dyrevelferdsprogram

(28.11.12) Nytt EU-direktiv og nytt dyrevelferdsprogram for slaktekylling– hva betyr det for deg som produsent?

KyllingerAv: Atle Løvland, spesialveterinær fjørfe

Fra 2013 oppdateres holdforskriften for høns og kalkun basert på nye krav fra EU’s slaktekyllingdirektiv og det nye norske dyrevelferdsprogrammet innføres. Dette vil få en del direkte konsekvenser for deg som kyllingprodusent.

Her er en stikkordsmessig oppsummering av de viktigste nye kravene – dette vil bli mer kommentert og utdypet i foredraget.

Fleksible beleggsgrenser
– styrt av fothelsehistorikk og deltakelse i dyrevelferdsprogram

I dag er maksimalt tillatt dyretetthet 34 kg/kvm. Nytt regelverk er utformet slik at standard dyretetthet for slaktekyllingbesetninger fra 1. juli 2013 blir inntil 25 kg/kvm. Besetninger som er med i et dyrevelferdsprogram vil kunne ha 25-36 kg.

Nortura og KLF har sammen med Animalia utarbeidet et dyrevelferdsprogram som de krever at alle leverandører deltar i for å kunne levere kyllinger til slakt.

Nytt "normalnivå" for besetninger i dyrevelferdsprogrammet blir 33 kg/kvm. Besetninger som oppfyller nærmere spesifiserte tilleggskrav kan gå opp til inntil 36 kg/kvm. I tillegg vil tillatt belegg mellom 25 kg/kvm og 36 kg/kvm styres av oppnådde tråputepoeng. Tråputepoeng over 80 (karakter B eller C) gir reduksjon i tillatt belegg, mens tråputepoeng under 80 (karakter A) vil gi stabilt belegg eller opptrapping tilbake til utgangsnivå. 

Slakteriene pålegges å føre oversikt over produsenters tråputehistorikk og maksimalt tillatte belegg.

Ekstern KSL-revisjon minst hvert 3. år
For å være med i dyrevelferdsprogrammet krever varemottakerne (KLF og Nortura) at alle kyllingprodusenter gjennomfører egenrevisjon etter KSL-standarden årlig, samt at ekstern KSL-revisjon utføres minst hvert tredje år. Økt hyppighet av ekstern kontroll innføres for å sikre likere regelverksforståelse hos alle, og for å bedre etterlevelsen av krav innen dyrevelferd, smittebeskyttelse og andre kvalitetskrav.

Rådgivingsbesøk fra veterinær minst en gang årlig
Det er også et krav om rådgivingsbesøk fra veterinær etter en standard mal minst hver 12. måned. Veterinæren skal rapportere besøket i Helsetjenesten for fjørfe sitt journalsystem, HelseFjørfe. Under veterinærbesøket skal man fokusere på forebyggende helsearbeid og tiltak for å sikre god dyrevelferd i besetningen.

Krav til minste lysstyrke
I EU-direktivet er det innført et krav om at minste lysstyrke skal være 20 lux. Målet med dette er å stimulere til mer aktivitet og et mer naturlig levemiljø i kyllinghuset. Dette er mer lys enn det som ofte har blitt brukt utover i innsettet på slaktekylling i dag. Det er viktig at du som produsent sjekker hvilken lyskapasitet huset har, og prøver ut og venner deg til drift med lys over 20 lux. I noen tilfeller vil det kunne bli nødvendig å dempe lyset mer for å roe ned urolige flokker. Lyset kan imidlertid kun dempes under 20 lux etter tilråding fra veterinær.

Krav om kompetansekurs godkjent av Mattilsynet
Det innføres nye krav om at alle slaktekyllingprodusenter skal ha gjennomgått kurs i dyrevelferd, og ha kursbevis fra kurs godkjent av Mattilsynet. Norturas fjørfeskole og KLFs kompetanseskole er godkjente kurs, og disse vil også oppdateres noe med mer fokus på nytt regelverk.

Maksimum 12 timer fra avsluttet fôring til planlagt slaktestart
På grunn av høy næringsomsetning hos slaktekylling innføres det krav om at slaktekylling ikke kan fratas fôret tidligere enn 12 timer før planlagt slaktestart. Her er det viktig samtidig å unngå mye fôrrester i kro og tarm som kan gi tilsøling av slakt og redusert hygienisk standard på slaktene.

Tilleggskrav, klimastyring mm ved belegg mellom 33 og 36 kg
Under gitte forutsetninger kan besetninger i dyrevelferdsprogram øke belegget til inntil 36 kg/kvm.

De viktigste forutsetningene her er:

 • tilstrekkelig maks. ventilasjonskapasitet (4 kbm/kg per time)
 • melde fra til Mattilsynet
 • ha laget detaljert dokumentasjon av huset, fôrings- og vannsystemer, alarmsystemer mm
 • forsikre seg om at man har ventilasjons- og varmekapasitet som sikrer at
  • CO2 ikke overstiger 3000 ppm
  • NH3 ikke overstiger 20 ppm
  • Temperatur ikke mer enn 3 grader høyere enn utetemperatur ved over 30 grader ute
  • RH i huset ikke overstiger 70 % i gjennomsnitt over 48 timer når utetemperatur er under 10 grader

Over nyttår kommer vi med mer informasjon om dette. Følg med på medlemweb og medlemsmøter.


» Nytt EU-direktiv og dyrevelferdsprogram, pdf. 192 kb