Organisasjonsendring Team Fjørfekjøtt og Rugeri, plan og utvikling

(27.11.17) Da Nortura Fjørfe ble oppløst og delt på øvrige forretningsområder våren 2016, ble rugeridrift, innsetts- og slakteplanlegging, og utvikling fjørfe og egg samlet i en egen enhet i Medlem. Rugeri, plan og utvikling har samarbeidet tett med Team Fjørfekjøtt, som var i Medlem fra før. Nå er tiden moden for å samle Team Fjørfekjøtt og Rugeri, plan og utvikling i én avdeling.

Ny organisering er gjeldende fra og med mandag 27. november 2017.

Den nye avdelingen får ansvar og arbeidsoppgaver i en sammenhengende verdikjede fra og med import av avlsmateriale og fram til kyllinger og kalkuner er slakteklare ute hos produsent.

De ulike leddene er:

  • Import av rugeegg til foreldredyr
  • Ruging og klekking av foreldredyr
  • Oppal av foreldredyr 0-18 uker
  • Rugeeggproduksjon 18-60 uker
  • Ruging og klekking av slaktekyllinger
  • Slaktekyllingproduksjon og slaktekalkunproduksjon

I denne verdikjeden er det mange og viktige oppgaver innenfor logistikk med rekruttering, planlegging og transport, samt rådgiving, veterinærfag, rugeridrift, FoU, strategi, organisasjon og politikk.

Dette er en langvarig stafett der alle etapper og alle vekslinger er like viktige, og vi ikke er i mål før dyra er på vei til slakteriet – på riktig dag, i riktig antall og med riktig vekt og kvalitet.

God informasjon og samhandling fram og tilbake langs verdikjeden er helt avgjørende for å sikre god kvalitet og gode resultater i alle ledd, både for produsentene våre og for Nortura. Dette rendyrkes ytterlig i ny organisering.

Avdelingen vil ledes av Bernt Kr. Snapa, som den senere tiden har ledet Rugeri, plan og utvikling. Bernt har ledererfaring fra både rugeridrift, slakteridrift og medlem i Nortura.

Ola-Bjørn Haugbråten går inn i stab-/støtte hvor hovedoppgaven blir bidra til best mulig flyt gjennom verdikjeden. Ola-Bjørn vil bistå linjeorganisasjonen med erfaring, analyser og løsninger. Han vil i tillegg bidra som leder og medarbeider i ulike prosjekter og i samhandlingen med andre deler av Nortura. Ola-Bjørn er Bernts stedfortreder.

Bruce David fortsetter som fagsjef for veterinærene, med ansvar for både forebyggende og klinisk arbeid med dyrehelse og dyrevelferd. Bruce leder Norturas arbeid med implementering av næringas Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd, er kontaktpunkt mot bl.a. Nortura Trygg mat og Animalia, og har en viktig rolle med å gi faglig støtte, kunnskap og veiledning til veterinærer og rådgivere.

Hilde Bryhn blir fagsjef for fjørferådgiverne og får en viktig rolle i å utvikle det produsentfaglige arbeidet videre, når det gjelder både dyrevelferd, effektivitet, kompetanse og kvalitet. Hilde er sentral i utviklingen av ny onlinebasert fjørfekjøttkontroll, som lanseres tidlig i 2018.

Rune Grindal er i dag logistikksjef for rugeri-området, men har den senere tiden arbeidet mer og mer med NOVA og utviklingen og implementeringen av SAP (IT-plattform). I tiden framover vil Rune arbeide nesten utelukkende med NOVA/SAP for å ivareta interessene og behovene som vår del av verdikjeden har i dette arbeidet. Rune vil fortsatt forvalte rugeriavtalene med de slakteriaktørene som kjøper daggamle kyllinger fra Norturas rugerier.

Bjørnar Osgjelten er i dag leder for innsetts- og slakteplanlegging. Bjørnar overtar i tillegg ansvaret for all planlegging på foreldredyr og all transportplanlegging knyttet til rugeriene. Målet er at vi skal bli enda flinkere til å se sammenhengene i verdikjeden og sette inn tiltak på riktig tid og riktig ledd.

Espen Sørlie fortsetter som fabrikksjef for Nortura Samvirkekylling, med enda større oppmerksomhet på selve rugeridriften, kvaliteten på foreldredyr og slaktekyllinger, og leverandør- og kundeoppfølging. Rådgiving i oppal og rugeeggproduksjon flyttes til rugeridrift. Espen vil fortsatt ha ansvaret for kontakten mot NOR.

Atle Løvland, utviklingsdirektør fjørfe og egg, er fra i sommer organisatorisk knyttet til Nortura Hærland, men deltar i ledergruppa for Rugeri og fjørfekjøtt for å sikre god samhandling gjennom hele verdikjeden.

Henriette Dæhlin er leder for forretningsanalyse i Medlem, og deltar i ledergruppa som controller.

Organisering av Team Fjørfekjøtt og Rugeri, plan og utvikling

Organisasjonskart