Prisen på fôringskalv økte med kr 3 pr kg fra mandag 13. mai

(16.05.19) Med bakgrunn i den sesongmessige prisvariasjonen på kalv/fôringsdyr økte noteringsprisen med kr 3,- fra mandag 13. mai. Dette er kr 2,- mindre enn det var lagt opp til. Årsaken er at avregningsprisen er redusert på grunn økt omsetningsavgift, kostnadsøkning på innfrakt mm. Prisøkning gjør at grunnprisen på en 120 kg kalv øker med kr 360,-. Noteringsprisen vil da være kr 240,- lavere enn på samme tid i 2018. 

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe og Odd Finnesand, livdyrsjef

Produksjonen av storfekjøtt er en langsiktig produksjon med mange ulike driftsopplegg. Kalver som omsettes til liv varierer fra nyfødte kalver til fôringsdyr på over 200 kg. I tillegg er det mange ulike fôringsregimer hos de som kjøper kalvene. Slaktevektene varierer mellom 300 kg til opp mot 400 kg, og alder ved slakting varierer mellom 14 og 20 måneder. I sum gjør dette det krevende å benytte forventet pris ved slakting som grunnlag for prissettingen på kalv. Normalt vil prisene på kalv vurdert 2 ganger pr år. Grunnlaget er endringer i gjennomførte og planlagte endringer i noteringspris, kostnadsutvikling og eventuell effekter av jordbruksoppgjøret.   

I 3 år har Nortura gjennomført en sesongmessig prisvariasjon på fôringsdyr. Bakgrunnen for dette er at det er en betydelig variasjon mellom tilbud og etterspørsel gjennom året. Det er til dels et stort overskudd i perioden oktober til april, og underskudd resten av året. Dette kommer til uttrykk ved at det er lange ventelister for å få levert kalv til liv gjennom vinteren og flere ukers ventetid på å få kjøpt kalv gjennom sommeren. 

Pris er den eneste mekanismen en har for å regulere dette. I 2016 og 2017 ble kalvebonus benyttet som prismekanisme. Produsenter som leverte kalv/fôringsdyr i løpet av sommeren/tidlig høst fikk utbetalt en kalvebonus på kr 400 pr kalv. Utfordringen ved denne ordningen var at dette kun var et prissignal til selger, og at det var felleskapet som finansierte ordningen. 

Kalvebonus ble derfor avviklet i 2017 og en sesongmessig prisvariasjon i noteringspris på kalv ble innført fra 2018. En slik sesongmessig variasjon i pris skulle ikke gi seg utslag i den gjennomsnittlige prisen gjennom året. Det var ingen markedsmessige forhold som tilså andre justeringer i prisen, så den gjennomsnittlige prisen på kalv i 2018 skulle bli den samme som i 2017. 

Sesongmessig prisvariasjon ble derfor innført ved at noteringsprisen ble hevet med kr 300,- i begynnelsen av mai 2018, med en planlagt reduksjon i noteringsprisen med kr 600,- i løpet av september 2018. Prisen for kalv/fôringsdyr i 2018 skulle dermed i perioder være kr 300,- høyere enn i 2017 og i andre perioder kr 300,- lavere enn i 2017. 

2018 ble imidlertid et meget spesielt år i store deler av landet pga. tørke, beite og fôrsituasjon. Dette påvirket også markedssituasjonen på kalv/fôringsdyr, slik at det raskt ble et overskudd. Prisnedgangen ble derfor fremskyndet til medio juli.

Prisen framover
Prisoppgang dette året ble utsatt noen uker pga. av at markedet har vært preget av store overskudd fra august/september 2018. Med bakgrunn i redusert produsentpris, bl.a. på grunn av økt omsetningsavgift, ble prisen hevet med kr 360,- og ikke med de planlagte kr 600,-. Denne prisen vil vare gjennom sommeren, med en planlagt prisreduksjon på kr 600,- i august/september 2019. Det betyr at denne gjennomsnittlige prisen på kalv vil bli kr 240,- lavere i 2019 enn den var i 2018. 

Den sesongmessige prisvariasjonen på kalv/fôringsdyr er et tiltak som vil bli videreført.

Bakgrunnen til dette er som nevnt den betydelige variasjon i markedssituasjon på kalv/fôringsdyr. Med en lik pris gjennom året vil alle som kjøper kalv tilpasse slaktingen etter prisløypen på slakt, og de som selger kalv vil selge kalv uten å ta hensyn til om det er etterspørsel etter kalven. Dette er krevende å håndtere for de som omsetter kalv/fôringsdyr!