Redusert slaktevekt på gris fra årsskiftet

(12.12.13, endret 03.01.14) Styret i Nortura søkte i høst Omsetningsrådet om å gjennomføre kompensasjon for reduserte slaktevekter på gris også i 2014. Ordningen er nå vedtatt og gjennomføres i perioden fra nyttår til påske.

Av: Hilde-Kari Skarstein, markeds- og prognosesjef Totalmarked kjøtt og egg

GriseslaktSvinekjøttmarkedet er fortsatt preget av overskudd. viser et overskudd i svinemarkedet på 4 700 tonn neste år. I tillegg er det forventet at reguleringslageret av gris vil være på om lag 1 000 tonn ved inngangen av året. Til sammen gir dette en overskuddssituasjon som ikke kan løses innenfor tilgjengelig eksportkvote og andre ordinære reguleringsvirkemidler. I prognosen er det forutsatt kraftig bruk av pris som virkemiddel for å balansere markedet.

Lageret av hel gris er betydelig redusert i løpet av høsten, og målet er at det ikke skal være hel gris på reguleringslager ved årsskiftet. Dette er gjort for å sikre at mest mulig norsk ribbe er tilgjengelig i markedet til jul. Lageret på 1 000 tonn vil i all hovedsak bestå av skinke, kam og sorteringskjøtt.  

Prognosen viser et overskudd av gris i 1. tertial 2014 på 3 400 tonn. Målet med reduserte slaktevekter er å redusere overskuddet med 1 600 tonn i denne perioden. Det oppnår vi hvis alle svineprodusentene reduserer den gjennomsnittlige slaktevekta med om lag 4 kilo fra nyttår og fram til påske. Som kompensasjon får du som svineprodusent etterbetalt kr 8,70 pr kg reduksjon i gjennomsnittsvekt i forhold til slaktevekta du hadde i perioden januar til november 2011. I satsen ligger det også en rentegodtgjørelse på grunn av at utbetaling gjøres i ettertid.

Hver enkelt produsent vil i løpet av de nærmeste dagene motta et brev med mer informasjon om tiltaket. I brevet gis det generell informasjon om ordningen, samt at hver produsent får vite sin gjennomsnittlige slaktevekt i basisperioden. 1 kg eller mer reduksjon i gjennomsnittlig slaktevekt i forhold til denne vekten vil gi grunnlag for kompensasjon.

Følgende regelverk gjelder for ordningen:

  • Ordningen er frivillig – den enkelte produsent velger selv å redusere slaktevekten.
  • Ordningen er aktiv i perioden 1. januar til 13. april 2014.
  • Kompensasjon gis for reduksjon i gjennomsnittlig slaktevekt på 1 kg og mer i forhold til vekt i basisperioden. Basisperioden er januar til november 2011.
  • Svineprodusentene får en kompensasjon på kr 8,70 pr kg reduksjon. Dette skal dekke tapt dekningsbidrag som følge av vektreduksjon samt rentegodtgjørelse pga. etterskuddvis utbetaling.
  • Det kompenseres for gjennomsnittlige slaktevekter ned til 73 kg. Gris med slaktevekt under 50 eller over 106 kg vil ikke inngå i beregningen.
  • Produsenter som ikke leverte slaktegris i basisperioden er tildelt slakteriets gjennomsnittsvekt for basisperioden.
  • For produsenter som mener å få oppgitt feil eller "unormal" vekt i basisperioden er det åpning for individuell behandling. Basisvekt vil i utgangspunktet bli satt til slakteriets gjennomsnittlige vekt.

Produsenter som fikk særskilt fastsatt basisvekt eller slakteriets gjennomsnittsvekt som basisvekt i 2013, får denne også i 2014. 

Ta kontakt med ditt medlemssenter hvis du har spørsmål om ordningen, eller les mer her.