Risiko for smitte ved villsvinjakt i Baltiske land og Polen

AFRIKANSK SVINEPEST

(09.09.14) Mattilsynet oppfordrer alle norske jegere til å ta hensyn til risikoen for smitte ved å delta i villsvinjakt i de baltiske landene Latvia, Litauen, Estland og Polen. Store områder i disse landene ligger i dag innenfor grensen for hvor det befinner seg dyr som er smitta med afrikansk svinepest. Sjukdommen sprer seg raskt, og det gjenstår mye før situasjonen er under kontroll.

VillsvinInformasjon fra Mattilsynet

I løpet av dette året har det vært over 100 tilfeller av afrikansk svinepest i disse landene. OIE (verden dyrehelseorganisasjon) meldte 8. august om at sjukdommen også var påvist på villsvin i Estland i nær grensen til Latvia. Det kommer stadig meldinger om nye påvisninger. Både villsvin og tamsvin er smitta og enhver kontakt med slike dyr innebærer en risiko for å dra smitte med seg til nye områder, også til Norge. På grunn av den uoversiktlige smittespredningen er det ikke mulig å si hvilke områder som en med absolutt sikkerhet kan si er smittefrie.

- Vi oppfordrer alle om å følge våre forholdsregler i disse landene inntil sjukdommen er under kontroll, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk.

Nødvendige forholdsregler
Mattilsynet ser at det på bakgrunn av smittesituasjonen er behov for å minne om hvilke forholdsregler som må tas av jegere og folk som har vært i disse landene:

  • Det er forbudt å ta med seg rent kjøtt, kjøtt- og melkeprodukter til privat bruk fra områder i EU-land som har restriksjoner på grunn av smittsomme sykdommer. Fra land utenfor EU gjelder det et absolutt forbud mot å ta med seg slike matvarer til privat forbruk uten hensyn til sjukdomssituasjonen der
  • Ulovlig innførsel av matvarer representerer den største risikoen for introduksjon av afrikansk svinepest og andre alvorlige sykdommer til norsk husdyrhold
  • Dersom du har vært på villsvinjakt i de områder som nå er avmerket på vedlagte kart over restriksjonssoner som planlegges etablert, ber vi om at du sørger for at eventuelt medbrakt kjøtt og kjøttprodukter håndteres på en måte som utelukker enhver kontakt med svin
  • Mattilsynet oppfordrer også om at dette gjøres dersom du har vært på villsvinjakt i de deler av landene som ikke har restriksjoner. Vi går ut med dette rådet fordi situasjonen er så uoversiktlig at smitten også kan ha spredt seg til andre steder uten at den er oppdaget ennå
  • Om du har vært i kontakt med tamsvin i sone som omfattes av restriksjoner, bør du minst vente i 72 timer før du oppsøker norsk husdyrbesetning. Klær og sko som du hadde på deg ved kontakttidspunktet bør vaskes og desinfiseres

Om smittespredning
Smittestoffet overlever i ferskt kjøtt og kjøttprodukter som skinke og salami, men kan også ligge i klær, fottøy, gjenstander og transportmidler etter kontakt med smitta dyr. Villsvinjakt innebærer i så henseende en stor risiko for slik kontakt.

En er godt kjent med at sjukdommen kan smitte over store avstander, som et resultat av handel og transport av matvarer som er infisert og som dyrene er fôret med.

Smitten er etablert i villsvinbestanden og spres mellom dyrene slik at infeksjonen etableres i nye områder. I EU er det stor bekymring for at sjukdommen kan spres til andre europeiske land og en utelukker ikke at det kan skje.

Om kontrolltiltak
Veterinærmyndighetene i de nevnte landene har iverksatt tiltak i henhold til den lovgivning som gjelder for afrikansk svinepest. Dette innebærer at det er opprettet restriksjonssoner i områdene rundt utbruddsstedene for sjukdommen både på villsvin og tamsvin. Disse sonene omfatter store deler av landenes østlige områder som grenser mot Russland og Hviterussland. All jakt er forbudt i sonene. Jegere og andre som møter på døde villsvin, skal uansett hvor de befinner seg melde fra til veterinærmyndighetene som vil iverksette undersøkelser for å avklare dødsårsaken. Alle dyr i smitta tamsvinbesetninger blir avlivet og destruert, all forflytning av livdyr og omsetning av kjøtt og kjøttprodukter fra restriksjonssonen er forbudt etc.

I tillegg gjennomføres en rekke tiltak, som kontroll med transportmidler som krysser landegrenser, eksportrestriksjoner for levende dyr, kjøtt og kjøttprodukter av svin.

Hva gjør Mattilsynet?
Mattilsynet følger situasjonen nøye og holdes løpende oppdatert om sjukdomsutviklingen og de beskyttelsestiltak som iverksettes i EU-landene. Mattilsynet utelukker ikke ytterligere tiltak fra norsk side.


Fakta om afrikansk svinepest:

  • Afrikansk svinepest er en meget smittsom virussykdom hos svin. Lidelsen er karakterisert ved høy feber, sterkt redusert allmenntilstand, rødlig misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet i løpet av kort tid.
  • Afrikansk svinepest er en A-sykdom. Mistanke om afrikansk svinepest skal rapporteres umiddelbart til Mattilsynet. Ved mistanke skal det øyeblikkelig settes i verk tiltak for å unngå spredning av smitte inntil situasjonen er avklart. Afrikansk svinepest vil bli bekjempet i henhold til "Faglig beredskapsplan - afrikansk svinepest". Det er ingen effektiv vaksine mot afrikansk svinepest.
  • Sjukdommen smitter ikke til mennesker. Du kan lese mer om afrikansk svinepest på Veterinærinstituttets nettsider.